azmoon

نفرات برتر نمایندگی     02/02/29
رتبه:
1
تراز:
7170

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
میناب
سجاد مسلمی
رتبه:
2
تراز:
5538

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
میناب
محمد مهدی بلدان
رتبه:
3
تراز:
5181

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
میناب
نرگس رکنی
رتبه:
1
تراز:
5148

مقطع:
دوازدهم
رشته:
منحصرا زبان

نمایندگی:
میناب
مهدیه احترامی
اخبار و مقالات
اجرای ۲ ساعت « درس تربیت بدنی » در تمام مدارس الزامی شد مدیرکل دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش درباره جزئیات درس تربیت بدنی در مدارس سراسر کشور همزمان با بازگشایی حضوری مدارس توضیحاتی ارائه کرد. محمد جعفری در گفتوگو با ایسنا،با اشاره به موضوع درس تربیت بدنی در مدارس اظهار کرد: حوزه یادگیری تربیت بدنی و سلامت به عنوان یکی از ۱۱ حوزه یادگیری در برنامه درس ملی به دنبال برقراری سلامت کامل جسمانی، روانی و ایجاد زمینههایی در جهت شناساندن روشهای صحیح فعالیتهای جسمانی، ارتقای توانمندیهای بدنی و تبیین روشهای تفریحی سالم در حوزه تربیت بدنی است. وی افزود: آموزش درس تربیت بدنی در برنامههای درسی فرصت کسب مهارتهای زندگی و تعمیق و به کارگیری آموختهها را در موقعیتهای زندگی ایجاد همچنین راهکارهای مقابله با چالشها را فراهم میکند که به سلامت همه جانبه به عنوان یکی از دغدغههای مهم جامعه میانجامد. جعفری بیان کرد: به دنبال این موضوع به تربیت تمام ساحتی به ویژه تحقق اهداف زیستی و بدنی به عنوان یکی از ساحتهای شش گانه در سند تحول بنیادین کمک میشود؛ همچنین اهمیت و ضرورت موضوع را بیان میکند. مدیرکل دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: برای اینکه اجرای کیفی و مطلوب برنامه درس تربیت بدنی اتفاق بیفتد، باید به معلمان تربیت بدنی و آموزگاران پایه درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی توجه ویژهای شود. همچنین مدیران مدارس باید در این زمینه تلاش کنند. وی اضافه کرد: برای اینکه درس تربیت بدنی در مدارس اجرا شود دستورالعملی تحت عنوان اجرا و ارزشیابی مطلوب درس تربیت بدنی طراحی شد که نقشه راهی برای همکاران در مدارس برای اجرایی کردن درس تربیت بدنی در مدارس به شمار میرود. جعفری گفت: براساس این دستورالعمل، آموزش مستمر نیروی انسانی موثر در اجرای برنامه درسی تربیت بدنی، نظارت مستمر و هدایت افراد در جهت تحقق اهداف درس تربیت بدنی لازم و ضروری است. مدیرکل دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: این دستورالعمل حاوی نکاتی مانند تامین فضای اجرای درس تربیت بدنی، تامین معلم، کتاب و مواد آموزشی، ساعت و ارزشیابی درس تربیت بدنی و نظارت بر اجرای درس تربیت بدنی توسط گروههای آموزشی است. وی ادامه داد: معلم درس تربیت بدنی مسئولیت تدریس این درس را در مدرسه برعهده دارد و باید طبق برنامه درسی و کلاسی تدوین شده برای دانشآموزان ۲ ساعت درس تربیت بدنی از پایه اول تا پایه دوازدهم درنظر گرفته شود. جعفری بیان کرد: مدارسی که معلم درس تربیت بدنی متخصص ندارند آموزگار پایه موظف است ۲ ساعت کلاس تربیت بدنی را اجرا کند. حضور مرتب دانشآموزان در کلاس درس تربیت بدنی در تمام ساعات تدریس مانند دیگر دروس الزامی است هیچ معلمی حق اختصاص درس تربیت بدنی به سایر دروس را ندارد. مدیرکل دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: برای موضوعات کتاب و محتوای آموزشی تاکید شده که براساس کتاب راهنمای معلم در دورههای مختلف تحصیلی کار انجام شود. همچنین باید فرایند اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی در دفتر ثبت فعالیتهای یاددهی یادگیری درج و نمون برگ آوایی از سلامت دانشآموزان توسط اولیاء تکمیل شود. وی همچنین در ادامه با بیان اینکه برگزاری برنامهها یا فعالیتهایی که منجر به اختلال در برگزاری کلاس و درس تربیت بدنی میشود ممنوع است افزود: اگر این اتفاق بیفتد با فرد متخلف برخورد خواهد شد. جعفری تاکید کرد: اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی در تمامی مدارس براساس کتاب راهنمای معلم و ارزشیابی ویژه دوره ابتدایی صورت میگیرد. معلمان درس تربیت بدنی باید با توجه به شرایط ، ارزشیابی دانشآموزان را در این درس انجام دهند. مدیرکل دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: اکنون که زمان آغاز سال تحصیلی است، اجرای درس تربیت بدنی و ارزشیابی آن به عنوان یکی از برنامههای اصلی دفتر ما به شمار میآید که باید تدریس ۲ ساعت درس تربیت بدنی را در مدارس اجرا کنیم. وی عنوان کرد: برای افزایش سرانه ورزشی دانشآموزان نیز برنامهها و فعالیتهای فوق برنامهای را پیش بینی کردیم که در کنار اجرای درس تربیت بدنی خارج از تدریس درس تربیت بدنی، انجام خواهد شد. جعفری در پایان افزود: ۳۳ هزار معلم تربیت بدنی داشتیم که امسال ۲۰۰۰ معلم براساس ماده ۲۸ به این تعداد اضافه خواهند شد. بیشتر بخوانید ...
درج ۵۸۰۰ « QR کد» در ۷۰۰ کتاب درسی رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۲۶۸ رمزینه سریع پاسخ بر روی ۲۸۲ کتاب درسی درج شده بود گفت: امسال این آمار بیش از دوبرابر شده و ۵۸۶۶ رمزینه بر روی ۷۰۶ کتاب درسی نصب شده است. حجت الاسلام علی لطیفی در گفتوگو با ایسنا،درباره نصب رمزینههای سریع پاسخ یا همان کیو.آر.کدها بر روی کتب درسی که از سال گذشته آغاز شده بود توضیحاتی ارائه و اظهار کرد:در سال گذشته، ۲۸۲ کتاب درسی دارای رمزینههای سریع پاسخ شدند که امسال به ۷۰۶ کتاب رسیده است. وی افزود: در سال گذشته تعداد ۲۲۶۸ رمزینه بر روی ۲۸۲ کتاب درج کردیم که امسال به ۵۸۶۶ مورد رسیده و در واقع علاوه بر رمزینههای سال قبل، رمزینههای جدیدی به کتب افزوده شده است. رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی با بیان اینکهتجربه سازمان در زمینه رمزینهها، تجربهای است که باید به مرور تکمیل شود گفت: نیازمند خودارزیابی و بازخوردگیری بیشتری هستیم تا بتوانیم موفقتر عمل کنیم. این فرایند ادامه دارد و امسال میزان رمزینهها افزایش پیدا کرده و بیشتر از دو برابر شده است. لطیفی ادامه داد: این رمزینهها محتواهایی افزون بر محتوای کتاب درسی هستند که در قالب محتوای الکترونیک، فیلم، گزارش، کلیپ، موشن گرافی و... تهیه و در شبکه ملی رشد بارگذاری و به کتاب درسی متصل شدهاند. وی با تاکید بر اینکه تلاش میکنیم از جهت کیفی نیز رمزینهها را تقویت کنیم گفت: آموزشوپرورش این مسیر را آغاز کرده و خودمان هم میدانیم در سالهای ابتدایی شاید نتوانیم به حداکثر ظرفیت مطلوب برسیم، اما نهایت سعی و تلاشمان این است که بهواسطه این ابزار بتوانیم با تنوعبخشی به مواد و محتوای آموزشی به لذتبخش شدن یادگیری کمک کنیم. رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ادامه داد: یکی از دلایلی که جامعه احساس میکند محتوای آموزشی برایش مفید و نافع نیست به این بر میگردد که نوع ارتباطی که معلم و دانشآموز با محتوا برقرار میکند متناسب و لذتبخش نیست. یکی از فواید استفاده از محتوای چندرسانهای این است که به عینیتر شدن مضامین برای دانشآموزان کمک کرده و یادگیری برایشان لذتبخشتر و کاربردیتر میشود. بیشتر بخوانید ...
هلال احمر وارد کتاب های درسی می شود معاون جمعیت هلال احمر کشورمان از انعقاد تفاهم نامه میان جمعیت هلال احمر و وزارت آموزش و پرورش خبرداد و گفت که قرار است که محتواهای آموزشی هلال احمر وارد کتب مقطع ابتدایی شود. به گزارش ایسنا،پیمان نامدار با بیان اینکه جمعیت هلال احمر در امر سلامت موظف به کمککردن به وزارت بهداشت است، گفت: ما در اجرای طرح شهید سلیمانی که مربوط به پیشگیری و مقابله با کرونا بود از همان روزهای شروع طرح نیز تمام تلاش خود را کردیم تا در امر کاهش بیماری کرونا موثر باشیم. معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر درمورد بخش ناظران سلامت در طرح شهید سلیمانی نیز گفت: در این بخش افراد باید به ادارات و کارخانهها و مکانهای کسب و کار مراجعه کرده و الگوهای پیشگیری از بیماری را ارزیابی میکردند. با توجه به تغییر رویکرد کشور درمورد الزامات پیشگیری از کرونا جلسات متعددی درباره طرح شهید سلیمانی در وزارت کشور برگزار شد و ایدههای جدیدی نیز بر پایه این طرح و در دو محور اصلی پیگیری میشود. نامدار از تهیه بستههای آموزشی و برنامه حضور هلال احمر در مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها سخن گفت و افزود: هلال احمر در تمام کشورهای جهان، شامل نیروهای داوطلب محور است که از وقت و مال خود برای استفاده در مصارف عام المنفعه و مصارف عمومی مایه میگذارند. بخش دیگری از نیروهای سازمان نیز داوطلبانی هستند که آموزش میبینند و در موارد اضطرار و برای روزهای سخت آماده میشوند. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با شناخت کاملی که وزیر آموزش و پرورش نسبت به جمعیت هلال احمر دارد یک تفاهم نامهای میان جمعیت هلال احمر و وزارت آموزش و پرورش بسته شد و قرار است که محتواهای آموزشی هلال احمر وارد کتب ابتدایی شود. همچنین خانههای هلال احمر در تمامی مدارس و نقاط کشور در حال تشکیل است. نامدار درباره عضویت و نحوه همکاری با جمعیت هلال احمر نیز گفت: شهروندان میتوانند با مراجعه به سایت هلال احمر یا مراجعه به خانههای هلال عضو جمعیت هلال احمر شده و ضمن دریافت آموزشها برای خدمات رسانیهای عام المنفعه نیز آماده شوند. بیشتر بخوانید ...
مسئولين و پشتيبان ها
مهرانی

متوسطه دوم

هدادپور

متوسطه اول

گالری تصویر نمایندگی
تصویری برای گالری آپلود نشده است!!

آزمون های سراسری گاج فعالیت رسمی خود را از سال 1388 با هدف توسعه ی عدالت آموزشی آغاز نموده و در تلاش است با برگزاری آزمون های هدفمند، طراحی سوالات استاندارد و با کیفیت، تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
خوشبختانه این مهم با کسب رتبه های برتر و تک رقمی در کنکور سراسری و همچنین پذیرفته شدن دانش آموزان در آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص، تا حدود زیادی محقق شده است.

بیشتر بدانید...