دعوت آموزش و پرورش از نهادها برای استفاده از ظرفیت اردوگاه ها


با اشاره به اینکه در زمینه فعالیت‌های اردوگاهی توسط نهادهای مختلف دولتی وغیردولتی آماده هستیم، عنوان کرد: این نهاد‌ها می‌توانند با آموزش و پرورش تعامل داشه باشند و در طول سال تحصیلی، خصوصا تابستان نسبت به فعالیت‌های مختلف اردوگاهی برای دانش آموزان اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این همکاری کلیه نهاد‌ها و موسسات دولتی و غیردولتی با رعایت موازین و مقررات قانونی امکان مشارکت داشته و می‌توانند برنامه اردویی متناسب با فعالیت‌های مختلف اردوگاهی برای دانش آموزان ارائه دهند.

مدیر کل فرهنگی و هنری، اردو‌ها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش همچنین گفت: برای برنامه ریزی جهت تربیت اجتماعی موثر و نیز ایجاد زیر ساخت‌های ذهنی مناسب در امر تولید و اشتغال و اهمیت این موضوع برای دانش آموزان چنین اقدامی را در دستور کار قرار دادیم.

علی اکبرزاده تصریح کرد: برای اردوگاه‌داری در سطح کشوری و استانی برنامه‌ریزی‌های مناسبی در نظر گرفته شده است، اما برای برگزاری برنامه‌های اردوگاهی هر سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی می‌تواند با آموزش و پرورش تعامل داشته و فعالیت‌های خود را ارائه کند.

مدیر کل فرهنگی و هنری، اردو‌ها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت اردوگاهی برای دانش آموزان هستیم، عنوان کرد: در این زمینه نهادهای مختلف می‌توانند فعالیت‌ها را متناسب با ماموریت خود و هماهنگی آموزش و پرورش برای دانش آموزان برنامه ریزی و انجام دهند.