ویدئوهای مشاوره ای

پرسش های متداول

دانش آموزان هر ساعت از روز آزمون یعنی 8 صبح تا 12 ظهر بسته به گروه آزمایشی خود فرصت انجام آزمون را دارند

از طریق ارسال پیامک و از طریق نمایندگی شهر خود

فایل سوالات به صورت PDF برای مشاهده در صفحه شخصی بعد از هر آزمون موجود خواهد بود.

پرسش بیشتر ...