سرنوشت دانش آموزانی که امتیاز هیچ رشته ای را نیاورده اند


محمد مصطفوی دربارهٔ وضعیت دانش آموزانی که قبولی خرداد را دارند اما در هدایت تحصیلی هیچ رشته‌ای را کسب نکرده‌اند به خبرگزاری مهر گفت: دانش آموزانی که برای هیچ رشته‌ای امتیاز نیاورده‌اند، کمیته هدایت تحصیلی در مناطق باید آنان را تعیین وضعیت کند.

وی افزود: در این کمیته به آنان گفته می‌شود که چه رشته‌هایی وجود دارد و دانش آموز با توجه وضعیت، توانایی و شخصیت و آزمون رغبت و استعداد مناسب کدام رشته است.

معاون اداره کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: برای نمونه مشاور به دانش آموز می‌گوید که بر اساس بررسی‌ها مناسب کدام است تا کدام رشته را انتخاب کند. ممکن است دانش آموز تمایل نداشته باشد و رشته دیگری را بخواهد، در این صورت اگر آن رشته ظرفیتش تکمیل شده باشد، مشاور باید رشته دیگری را معرفی کند.

وی افزود» اما ممکن است، دانش آموز اصرار داشته باشد، رشته ریاضی برود در حالی که کف نمره را کسب نکرده، در این صورت می‌تواند در امتحان شهریور شرکت کند و در صورت کسب حد نصاب رشته، رشته تحصیلی ریاضی فیزیک را انتخاب کند.