بودجه بندی کنکور 1397 اعلام شد


تابلوی بودجه بندی ریاضی در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

ریاضی سال اول

اعداد و مجموعهها

-

-

-

-

-

-

مجموعه­ها

-

1

1

1

1

1

توان رسانی و ریشه گیری

1

1

1

2

2

2

چند جمله­ای­ها و اتحادها

1

-

-

1

1

1

معادلات درجه اول و معادله خط

1

2

1

1

1

1

نسبت­های مثلثاتی

1

1

-

-

-

-

عبارت­های گویا

2

1

1

1

1

1

معادلات درجه دوم و حل آن­ها

-

-

-

-

-

-

نامعادلات درجه دوم

-

-

1

-

-

-

آمار و مدل سازی

اندازه­گیری و مدلسازی

1

-

-

-

-

-

جامعه و نمونه

-

-

1

-

-

-

متغیرهای تصادفی

-

-

-

-

-

-

دسته بندی داده­ها و جدول فراوانی

1

-

1

1

1

1

نمودارها و تحلیل داده­ها

-

1

1

1

1

1

شاخص­های مرکزی

-

1

1

1

1

-

شاخص­های پراکندگی

1

1

-

-

-

1

ریاضی سال سوم

تابع

1

1

1

1

1

1

معادله و تابع درجه دوم

2

2

2

2

2

2

ترکیبات

1

1

1

1

1

1

ریاضی پایه (سال چهارم)

استدلال ریاضی

1

1

-

-

-

-

دنباله­های اعداد

2

1

2

2

2

2

لگاریتم

1

1

1

1

1

2

مدل سازی ریاضی

1

2

2

2

2

1

احتمال مقدماتی

2

2

2

2

2

2

 

 

 

تابلوی بودجه بندی اقتصاد در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

مقدمات

اقتصاد چیست؟

-

1

-

1

-

1

آشنایی با شاخص­های اقتصای

 

3

3

3

2

3

3

تولید و بازار

تولید

2

-

2

1

1

1

بازار

 

1

1

1

1

-

-

مدیریت کلان اقتصادی

دولت و اقتصاد

-

-

-

1

1

1

اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1

1

-

-

1

1

بودجه دولت

 

1

2

3

1

2

2

توسعه اقتصادی

مفاهیم و معیارهای توسعه

1

1

1

2

1

1

توزیع درآمد و فقر

1

1

1

-

1

1

دولت و توسعه

-

-

1

-

1

-

بازارهای مالی

پول

1

1

2

1

1

1

بانک

1

1

2

1

1

-

بورس

1

2

1

1

1

1

اقتصاد جهان

تجارت بین الملل

1

1

1

1

1

1

آشنایی با برخی نهادها و موسسات موثر در اقتصاد جهان

1

-

1

2

-

1

 

 

تابلوی بودجه بندی ادبیات اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

تاریخ ادبیات ایران و جهان (1)

خط و زبان در ایران پیش از اسلام

-

1

-

-

-

-

عصر پیش از رودکی

-

-

-

-

-

-

عصر رودکی

-

-

-

-

-

-

عصر فردوسی

-

-

-

1

-

-

عصر عنصری

-

-

-

1

-

1

عصر ناصرخسرو

-

-

-

-

-

-

عصر بیهقی

1

-

1

1

2

-

عصر انوری

-

-

-

-

-

1

عصر ابوالمعالی

1

-

-

-

-

-

عصر مولوی

-

1

1

-

-

-

عصر سعدی

-

-

1

-

-

-

تاریخ ادبیات جهان

1

2

2

2

2

2

ترکیبی

1

-

-

-

1

1

تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)

عصر حافظ

-

-

-

-

-

-

عصر خواجه رشید الدین

-

-

-

-

-

-

عصر صائب

-

-

-

-

-

-

عصر قائم مقام

-

-

-

-

-

1

عصر هاتف

-

-

1

1

1

-

عصر صبا

-

-

-

1

-

1

عصر بیداری

1

-

-

1

1

-

عصر نیما

-

-

2

-

-

-

تاریخ ادبیات جهان

2

3

2

2

2

2

ترکیبی

1

1

-

-

2

1

آرایه­های ادبی

مقدمات

-

-

-

-

-

-

قالب­های شعر فارسی

-

-

-

-

-

-

بیان

1

-

1

1

2

-

بدیع

-

-

1

-

-

-

ترکیبی بیان و بدیع

3

7

2

4

3

5

ادبیات فارسی سال چهارم

قافیه

2

2

2

2

2

2

عروض

6

4

5

5

5

5

سبک خراسانی

1

1

-

-

-

1

سبک عراقی

3

2

2

3

1

2

سبک هندی

1

-

-

2

1

-

سبک شناسی ترکیبی

1

2

3

-

1

1

دوره بازگشت

-

2

2

1

1

-

 

ادبیات معاصر

1

-

-

1

2

3

نقد ادبی

3

2

2

1

-

1

تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی

-

-

-

-

1

-

 

 

 

تابلوی بودجه بندی عربی اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

عربی (2)

ترجمه

-

-

-

-

1

-

تعریب

-

-

-

-

1

-

مفهوم

-

-

-

-

-

-

حرکت گذاری

1

 

1

-

-

-

تجزیه و ترکیب

-

-

-

-

1

-

تذکار

-

-

-

1

-

-

معرفه و نکره

-

-

-

-

-

-

انواع اعراب

-

-

-

-

-

-

اعراب فعل مضارع

-

-

-

-

-

-

مبنی المعلوم و مبنی المجهول

-

-

-

-

-

-

عدد

-

-

-

-

-

-

افعال ناقصه

-

-

-

-

-

-

حروف مشبه بالفعل

-

-

-

-

-

-

صفت و مضاف الیه

-

-

-

-

-

-

تصغیر و نسبت

1

1

2

1

1

1

عربی (3)

ترجمه

2

-

4

1

1

-

تعریب

2

1

-

-

1

-

مفهوم

-

-

-

-

-

-

حرکت گذاری

-

1

-

1

1

-

تجزیه و ترکیب

-

-

1

-

-

-

مثال

-

-

-

-

-

-

اجوف

-

-

-

-

-

-

ناقص

-

-

-

-

-

-

مفعول مطلق و مفعول له

-

-

-

-

-

-

توابع

 

1

 

1

-

-

حال

-

-

-

1

-

-

تمییز

-

-

-

1

1

-

منادی

-

-

-

-

-

-

مستثنی

-

-

-

-

-

-

اسالیب جمله

1

1

2

-

1

2

بلاغت

2

2

2

2

2

2

 

ترجمه

1

4

 

2

2

4

تعریب

-

1

2

2

-

2

مفهوم

1

-

-

1

-

-

حرکت گذاری

1

1

1

1

1

2

عربی سال چهارم

تجزیه و ترکیب

2

2

1

2

1

2

اقسام کلمه

-

1

-

1

1

-

جامد و مشتق

-

-

-

-

-

2

معرفه و نکره

2

1

-

1

1

1

معرب و مبنی

-

-

-

-

-

-

اعراب فعل مضارع

1

1

-

-

-

-

نواسخ

-

-

1

-

 

1

مفاعیل

1

1

1

-

2

-

حال و تمییز

1

1

1

-

-

1

استثنا و منادی

1

-

 

1

1

-

مضاف و مهموز

-

-

1

-

-

-

 

 

 

تابلوی بودجه بندی تاریخ در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

تاریخ ایران و جهان (1)

تاریخ چیست و مورخ کیست؟

-

-

-

-

-

-

تمدن در « میان دورود »

1

1

 

1

1

-

مصر، هدیه نیل

1

-

-

-

-

-

سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی­ها

-

-

1

-

-

1

تلاش برای زیستن، آریایی­ها از مهاجرت تا تشکیل حکومت

-

-

-

-

1

-

هخامنشیان

-

-

-

1

-

1

یونان و روم

-

-

1

-

-

-

اشکانیان

-

1

-

-

-

-

ساسانیان

-

-

-

1

-

-

طلوع اسلام

-

-

-

-

1

-

اسلام در مدینه

-

1

1

-

-

-

عصر خلفای نخستین

1

-

-

-

-

1

خلافت امویان

-

-

-

-

1

-

خلافت عباسیان

1

-

1

-

-

-

ایران در قرون اسلامی

 

1

-

1

-

-

تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان

1

-

-

-

-

-

تاریخ ایران از مغول تا صفویه

-

-

-

-

1

1

تمدن و فرهنگ ایران

-

-

-

-

-

-

اروپا در قرون وسطا

-

-

-

1

-

1

جنگ های صلیبی

-

-

-

-

-

-

رنسانس در اروپا

-

1

1

-

-

-

تاریخ ایران و جهان (2)

تحولات مذهبی، فکری و علمی اروپا در قرون جدید

-

-

-

1

1

-

تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید

-

-

1

-

-

-

آخرین امپراطوری­های مسلمان

1

-

-

-

-

1

اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم

-

-

-

-

-

-

آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم؛ نبرد علیه استعمار

-

-

-

1

-

-

آسیا در قرن نوزدهم، مقاومت در برابر استعمار

-

1

-

-

1

1

جنگ جهانی اول

-

-

-

-

-

-

جهان در میان دو جنگ

1

-

-

-

-

-

جنگ جهانی دوم

-

-

-

-

-

-

عصر جنگ سرد

-

-

1

-

-

-

ایران در عصر صفویه

-

-

-

-

1

1

ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه

-

-

-

1

-

-

اوصاع سیاسی ایران و اداری در عصر قاجار

-

1

-

1

-

-

روابط خارجی ایران در دوره قاجار

-

1

1

-

-

-

تاریخ شناسی

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار

-

-

-

-

-

-

زمینه­های انقلاب مشروطیت ایران

-

-

-

-

-

-

انقلاب مشروطیت ایران

-

-

-

-

-

-

دخالت­های روسیه و انگلستان در ایران

-

-

-

-

-

-

ایران در دوران سلطنت رضا شاه

-

1

1

-

1

1

اوضاع ایران از شاغال متفقین تا کودتای 28 مرداد

-

-

-

-

-

-

نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)

1

-

1

-

-

-

تداوم مبارزه علیه رزیم پهلوی

 

-

-

1

-

-

انقلاب اسلامی ایران

1

1

-

-

1

1

ایران در دوران جمهوری اسلامی

1

-

-

-

-

-

هشت سال دفاع مقدس

-

-

-

-

-

-

انسان و تاریخ

-

-

1

-

1

1

زمان و اهمیت آن در تاریخ

1

-

-

1

-

-

جغرافیا بستر تحولات تاریخی

-

1

-

-

1

-

دنیای پر رمز و راز افسانه­ها و حماسه­ها

1

-

1

1

-

-

آثار باستانی، مرز تاریک و روشن تاریخ

-

1

-

-

1

1

سکه­ها ایینه گذشته­ها

-

-

-

-

-

-

هنر و تاریخ

1

1

1

1

-

1

ادبیات و تاریخ

1

-

-

1

1

-

سفرنامه، گشت و گذار در سرزمین­ها

-

1

-

-

-

1

زندگی­نامه­ها و تاریخ

-

-

1

-

-

-

اسناد تاریخی

-

-

-

-

-

1

نشریه­ها و تاریخ نویسی

1

-

-

-

1

-

مورخان و تاریخ ایران

-

1

1

-

-

-

مورخان و تاریخ جهان

-

-

-

1

-

-

 

 

 

تابلوی بودجه بندی جغرافیا در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

جغرافیا (1)

جغرافیا، علمی برای زندگی

-

1

-

-

-

-

نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

1

-

1

1

1

-

نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

-

-

-

-

-

1

بیابان­ها

-

-

-

-

1

-

انسان و بیابان

-

-

-

-

-

-

اهمیت و نقش جنگل­ها

-

1

-

1

-

-

پراکندگی و انواع جنگل­ها و مراتع در ایران

-

-

-

-

-

-

آلودگی هوا

1

-

1

-

-

-

آلودگی دریاها و رودها

-

-

-

-

-

-

مخاطرات طبیعی

-

-

1

-

-

-

انسان و مخاطرات طبیعی

-

1

-

-

-

-

گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟

-

-

-

-

1

-

ایرانگردی

-

-

-

-

-

1

پراکندگی و رشد جمعیت

-

1

-

1

-

-

جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی

1

-

-

1

1

-

آب­ها

1

-

1

-

-

-

بهره­برداری از منابع آب

-

-

-

-

-

1

جغرافیا، جغرافی­دانان و توسعه پایدار

1

1

1

1

1

1

جغرافیا (2)

ناحیه چیست؟

1

1

1

-

1

1

زندگی در نواحی ساحلی

-

-

-

1

-

-

زندگی در نواحی کوهستانی

1

1

-

-

1

-

زندگی در نواحی گرم و خشک، گرم و مرطوب

1

-

1

1

-

2

زندگی در نواحی قطبی

-

1

-

-

1

-

سکونتگاه­های شهری و روستایی

1

1

1

2

1

1

نواحی سیاسی

-

1

1

2

1

1

نواحی اقتصادی

1

-

-

-

1

1

جغرافیای سال چهارم

ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا

-

1

1

-

-

-

سیستم چیست؟

1

-

-

-

1

1

راه و روش پژوهش­های جغرافیایی

1

-

-

1

-

-

نقشه و فرایند تهیه آن

-

1

1

1

1

1

نمایش شکل زمین

1

1

-

-

-

-

کاربرد رایانه در جغرافیا

-

-

-

-

1

-

سنجش از دور

-

1

1

1

1

1

سیستم­های اطلاعات جغرافیایی

1

-

1

1

-

1

مدل­های جغرافیایی

-

-

-

-

-

-

 

نقش جغرافیا در مدیریت محیط

1

-

-

-

1

1

جغرافیا و آمایش سرزمین

-

1

1

1

-

-

 

 

تابلوی بودجه بندی علوم اجتماعی در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

92

93

94

95

جامعه شناسی 1

کنش انسانی

-

-

1

1

علوم انسانی

1

-

-

-

اهمیت علوم انسانی

-

-

-

-

کنش اجتماعی

1

1

-

-

علوم اجتماعی

-

-

-

-

تاریخچه جامعه شناسی

1

2

-

1

پیشینه علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام

-

-

-

1

جهان اجتماعی و جهان طبیعی

-

-

1

-

اجزا و لایه­های جهان اجتماعی

-

-

1

1

جهان­های اجتماعی

1

-

-

-

پیامدهای جهان اجتماعی

1

1

-

-

انواع جهان اجتماعی

-

-

-

-

شناخت اجتماعی

-

1

-

-

انواع شناخت اجتماعی

-

-

-

-

شناخت اجتماعی تجربی

-

-

-

-

شناخت اجتماعی عقلی

1

-

-

-

شناخت اجتماعی شهودی

-

-

-

-

شناخت اجتماعی در قرآن

-

2

-

-

ترکیبی

-

-

2

1

جامعه شناسی 2

 

گسترده جهان اجتماعی

-

-

-

-

نظام اجتماعی

-

-

1

-

فرهنگ

2

-

-

-

هویت

-

-

-

-

هویت فردی و اجتماعی

-

1

-

-

بازتولید هویت اجتماعی

-

-

-

-

تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی

2

-

-

-

تحولات هویتی فرهنگ

-

-

-

1

از خودبیگانگی فرهنگی

-

-

-

1

هویت ایرانی

-

-

-

-

قدرت و اقتدار

-

-

-

-

نظام سیاسی

1

-

1

-

انواع نظام سیاسی

-

-

-

-

ترکیبی

-

4

-

1

 

جهان فرهنگی

1

1

-

-

فرهنگ جهانی

-

-

1

-

 

فرهنگ­های جهانی

1

1

1

-

عقاید و ارزش­های بنیادین فرهنگ غرب

-

1

-

1

علوم اجتماعی

تکوین فرهنگ جدید غرب

1

-

-

-

جامعه جهانی

-

-

1

-

تحولات نظام جهانی

2

-

-

-

جهان دوقطبی

1

-

-

2

جنگ­ها، بحران­ها و تقابل­های جهانی

-

-

1

-

بحران­های زیست­محیطی، معرفتی و معنوی

-

1

1

1

بیدارگران اسلامی و منورالفکران و روشنفکران غرب زده

1

-

-

2

انقلاب اسلامی ایران

1

-

-

-

بیداری اسلامی

1

1

1

-

ترکیبی

-

3

7

5

 

 

تابلوی بودجه بندی فلسفه و منطق در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

منطق

انسان و تفکر

-

-

-

-

-

-

چگونه تعریف می­کنیم؟

1

1

1

2

-

-

تعریف و دنیای مفاهیم

2

-

1

-

1

2

اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه)

1

1

-

1

2

2

اقسام تعریف

1

1

-

1

1

-

جایگاه قضیه در استدلال

1

-

-

1

1

-

اقسام قضایای حملی و شرطی

-

1

1

-

1

1

احکام قضایای حملی

1

1

1

1

1

1

استدلال (ترکیب قانون مند قضایا)

-

-

1

1

1

1

اقسام قیاس

1

2

2

1

1

2

ارزش قیاس

-

-

1

-

-

 

محتوای استدلال (ماده)

1

1

1

1

1

1

مغالطه

-

1

1

1

1

1

فلسفه سال سوم

فلسفه چیست (1)

3

1

1

1

-

-

فلسفه چیست (2)

-

-

-

1

1

-

فلسفه و علوم انسانی

-

-

-

-

-

1

فلسفه چیست (3)

-

-

-

-

-

-

ما بعدالطبیعه

-

-

-

-

-

-

آغاز فلسفه

1

1

1

-

2

2

شهید راه حکمت

1

1

1

1

-

1

گوهرهای اصیل و جاودانه

-

2

1

1

1

1

علت­های چهارگانه

1

1

1

1

1

-

فلسفه سال سوم

کلیات (1)

1

-

1

1

-

-

کلیات (2)

1

-

-

-

1

-

مبانی حکمت مشاء (1)

2

-

1

1

1

1

مبانی حکمت مشاء (2)

3

4

1

1

1

1

نمایندگان مکتب مشاء (1)

-

-

1

1

-

1

نمایندگان مکتب مشاء (2)

-

1

1

1

1

2

افول حکمت مشاء

-

-

-

1

1

-

حکمت اشراق

1

2

1

1

1

1

جریان­های فکری عالم اسلام

1

-

1

1

1

1

صدر المتالهین

-

-

-

-

-

-

مبانی حکمت متعالیه

1

2

2

1

1

1

حکمای معاصر

-

1

1

1

1

1

حیات فرهنگی

-

-

-

-

-

-

 

 

 

تابلوی بودجه بندی روان شناسی در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

 

روان شناسی

کلیات

7

5

5

4

2

3

 

رشد

2

8

9

6

9

8

 

فرایندهای شناختی

7

5

4

6

6

3

 

سلامت روانی و اختلال روانی

4

2

2

4

3

6

 

 

 

بودجه بندی کنکور تجربی

 

نام درس

موضوع

بودجه بندی در کنکور

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

ریاضی

مشتق و کاربرد آن

6

6

6

6

5

6

3

4

6

5

5

4

هندسه 1

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

حد و پیوستگی

3

2

3

3

2

2

3

2

2

2

2

2

مجانب

1

1

-

-

-

-

-

تابع

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

3

3

معادله و نامعادله

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

1

آمار

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

احتمال

2

1

2

2

3

2

3

4

2

2

3

3

مقاطع مخروطی

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

مثلثات

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

1

3

معادله مثلثاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

-

لگاریتم و تابع نمایی

1

1

1

1

2

1

1

-

1

-

1

2

تصاعد و دنباله

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

انتگرال

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

دستگاه معادلات و معادله خط

1

-

1

1

-

2

-

1

-

-

-

-

معادله درجه 2

1

2

1

1

-

1

-

-

1

1

-

-

ماتریس 1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

1

1

-

آنالیز ترکیبی

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

رشد و زوال

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

تابع جزء صحیح

-

-

-

1

1

-

1

-

1

-

-

-

فیزیک

نور هندسی

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

انرژی – فیزیک 1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

نوسان، موج­های مکانیکی، صوت

5

5

5

5

5

6

6

5

5

5

2+2+2

1+2+2

مدارهای الکتریکی

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

حرکت شناسی

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

گرما و قانون گازها

3

3

3

3

3

1

2

3

3

2

3

3

فشار و ویژگی­های ماده

­1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

دینامیک

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

خازن و الکتریسیته ساکن

3

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

3

 

مغناطیس و القا

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

بردار

-

-

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

کار و انرژی

1

1

1

1

1

-

 

1

1

1

1

1

فیزیک اتمی و جدید

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

موج­های الکترو مغناطیسی

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

شیمی

ساختار اتم

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

2

خواص تناوبی عنصرها

2

1

2

1

3

3

2

2

2

2

4

2

ترکیب­های یونی

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

پیوند کووالانسی

3

4

3

4

3

2

3

3

3

4

3

3

ترکیب آلی

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

استوکیومتری

4

6

4

4

3

4

4

4

4

4

4

5

ترمودینامیک شیمیایی

4

2

4

4

3

3

3

4

4

3

4

4

محلول­ها

4

5

4

4

4

5

2

4

4

5

4

4

سینتیک شیمیایی

3

3

3

2

4

2

3

3

3

3

2

2

تعادل شیمیایی

3

3

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

اسید و باز

3

3

3

4

4

4

4

3

3

2

3

4

الکتروشیمی

3

2

3

3

4

3

4

3

4

3

3

2

 

 

 

زیست شناسی

نام مبحث

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

مولکول زیستی

0

0

0

0

0

1

سفری به درون سلول

1

1

0

0

1

1

سفری به دنیای جانداران

1

1

0

0

1

1

گوارش

2

3

3

2

2

1

تبادل گازها

2

0

2

0

1

0

گردش مواد

3

2

5

3

5

3

تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید

2

0

1

0

1

0

حرکت

1

2

3

1

2

0

ایمنی بدن

0

1

1

1

1

1

دستگاه عصبی

1

2

3

2

1

2

حواس

2

1

0

1

2

3

هورمون­ها و دستگاه درون ریز

2

1

1

1

2

2

ماده ژنتیک

0

0

0

0

0

0

کروموزوم­ها و میتوز

1

1

0

3

1

0

میوز و تولیدمثل جنسی

1

0

1

0

0

0

ژنتیک و خواستگاه آن

4

4

3

3

3

3

تولیدمثل گیاهان

2

1

2

2

2

1

رشد و نمو در گیاهان

3

1

3

1

1

1

تولیدمثل و رشد و نمو جانوران

2

2

3

3

2

2

پروتئین سازی

2

2

2

3

2

2

تکنولوژی زیستی

1

0

0

1

1

0

پیدایش و گسترش زندگی

0

1

0

0

2

1

تغییر و تحول گونه­ها

0

1

0

2

0

1

ژنتیک جمعیت

1

2

4

4

2

5

پویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستی

1

1

0

1

1

0

رفتارشناسی

2

2

1

1

1

1

شارش انرژی در جاندران

2

4

3

6

2

3

ویروس­ها و باکتری­ها

3

4

1

2

1

2

آغازیان

3

3

2

3

4

3

قارچ­ها

1

1

2

1

1

1

کاملا ترکیبی

4

6

4

2

5

9

 

 

بودجه بندی سوال­های کنکور سراسری ریاضی

 

 

دیفرانسیل و ریاضیات پایه

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازی

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

96

95

94

93

92

91

96

95

94

93

92

91

یادآوری مفاهیم پایه

-

-

-

-

-

1

گراف

2

1

1

1

1

2

دنباله

1

2

1

1

-

2

نظریه اعداد

3

3

3

2

3

3

حد و پیوستگی

4

4

5

4

4

3

ترکیبات

-

1

2

1

1

1

مشتق و کاربرد مشتق

7

6

6

8

8

9

احتمال

4

4

3

4

3

3

انتگرال

2

2

2

2

2

2

استدلال ریاضی

­2

2

2

1

2

1

تابع

2

2

1

3

3

3

مجموعه­ها، ضرب دکارتی و رابطه

2

2

2

3

2

2

الگو و دنباله

-

-

1

1

-

-

آمار و مدلسازی

2

2

2

2

2

2

توابع خاص، نامعادله

-

-

-

1

2

-

آنالیز ترکیبی

-

-

1

1

1

1

توابع نمایی و لگاریتم

1

1

1

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

محاسبات جبری معادلات و نامعادلات

3

4

3

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

مثلثات

4

3

3

3

3

2

 

 

 

 

 

 

 

هندسه تحلیلی

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

هندسه پایه

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

96

95

94

93

92

91

96

95

94

93

92

91

بردار

1

1

1

2

1

1

استدلال در هندسه

1

1

3

2

1

2

خط و صفحه

1

2

2

1

2

2

مساحت و قضیه فیثاغورس

1

1

-

3

2

1

مقاطع مخروطی

2

2

3

2

3

1

تشابه

1

1

1

1

-

1

ماتریس و دترمینان

3

1

1

2

2

2

دایره

1

2

2

1

2

2

دستگاه­های معادله­های خطی

1

2

1

1

-

2

تبدیل­ها

1

1

1

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

هندسه فضایی

3

2

1

2

2

2

فیزیک پیش

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

فیزیک پایه

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

96

95

94

93

92

91

96

95

94

93

92

91

حرکت شناسی

4

4

4

4

4

4

نور هندسی

4

4

4

4

4

4

دینامیک

5

4

4

4

4

4

فیزیک و اندازه­گیری

-

-

1

1

1

1

نوسان

3

2

2

3

3

3

کار و انرژی

-

1

1

1

1

1

موج­های مکانیکی

2

3

3

2

2

2

ویژگی­های ماده

1

3

2

3

3

3

صوت

2

3

2

2

2

2

گرما و قانون گازها

4

2

2

2

2

2

موج­های الکترومغناطیسی

2

2

1

2

2

2

ترمودینامیک

3

3

3

3

3

3

فیزیک اتمی

2

2

3

2

2

2

الکتریسیته ساکن

4

3

3

3

2

2

فیزیک حالت جامد

1

-

1

1

1

1

جریان الکتریکی

3

3

4

4

4

4

فیزیک هسته­ای

1

2

1

1

1

1

مغناطیس و القا

4

4

4

3

4

4

شیمی دوم

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

شیمی سوم

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

96

95

94

93

92

91

96

95

94

93

92

91

ساختار اتم

2

3

2

3

1

3

استوکیومتری

4

4

4

5

4

4

جدول تناوبی عنصرها

3

3

2

3

4

3

ترمودینامیک

4

4

4

4

4

4

ترکیب­های یونی

1

-

1

1

1

1

محلول­ها

4

4

4

4

4

4

ترکیب­های کووالانسی

3

3

4

2

2

3

 

 

 

 

 

 

 

ترکیب­های آلی

2

2

2

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

شیمی پیش

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

شیمی پیش

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

96

95

94

93

92

91

96

95

94

93

92

91

سنتیک

2

2

2

4

2

2

اسید و باز

4

4

4

3

4

3

تعادل

3

3

3

1

1

3

الکتروشیمی

3

3

3

3

4

4

 

 

بودجه بندی مباحث در کنکور هنر

 

مبحث

سال 92

سال 93

سال 94

سال 95

درک عمومی هنر

هنر پیشاتاریخی

ایران

-

1

1

2

جهان

1

1

1

-

 

 

هنر تمدن­های باستانی

ایران

4

1

5

1

چین و ژاپن

-

1

2

1

هند

1

1

1

-

بین النهرین

2

1

-

1

اژه و یونان

1

1

1

1

اتروسک و روم

1

1

1

1

پیشاکلومبی

-

1

-

-

مصر

1

1

1 مشترک با بین النهرین

1

 

هنر اسلامی

ایران

4

7

4

7

جهان

1

-

1

1

مشترک با خوشنویسی

هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی

1

1

1مشترک با هنر اسلامی

 

هنر رنسانس

  •  

1

1

2

سبک­های هنری

5

5

7

6

صنایع دستی

2

1

1

1

عکاسی

2

2

2

1

موسیقی

1

1

-

1

خلاقیت نمایشی

2

-

-

2

خط و خوشنویسی

1

-

-

1 مشترک با هنر اسلامی

چاپ

-

1

-

-

درک تصویر

-

-

-

1

جمع

30

30

30

30

درک عمومی ریاضی و فیزیک

نسبت و تناسب

1

1

0

1

درصد

1

1

0

1

اعداد گویا

3

2

1

1

توان

0

0

0

0

چند جمله­ای ها و اتحاد

0

0

0

1

ب.م.م و ک.م.م

0

0

0

0

دستگاه مختصات

1

0

0

0

اعداد حقیقی

0

0

1

1

نسبت­های مثلثاتی

0

0

0

0

معادله درجه اول

1

1

2

0

معادله درجه دوم

0

0

1

1

آنالیز ترکیبی و احتمال

1

1

1

0

هندسه مثلث

3

2

3

4

هندسه چند ضلعی­ها

1

2

2

1

 

هندسه دایره

1

3

2

4

هندسه فضایی

1

2

3

1

تبدیلات هندسی و شکل

4

7

3

3

هوش

2

2

5

5

الگوسازی ریاضی

1

0

1

0

گسترده

2

0

0

1

شناخت احجام

2

1

0

0

جمع

25

25

25

25

انواع انرژی

0

0

0

0

رسانایی گرمایی

0

0

1

1

تعادل گرمایی

0

0

0

0

گرمای ویژه

0

1

0

0

ویژگی­های ماده

1

0

1

0

فشار

0

0

0

1

جرم حجمی

0

0

0

0

امواج

0

0

0

0

فیزیک نور

1

2

1

1

الکتریسیته

0

1

0

1

نیروها و بردارها

0

0

0

0

قوانین نیوتن

2

1

1

1

کار و انرژی و توان

1

0

1

1

جمع

5

5

5

5

ترسیم فنی

هندسه مسطحه

8

7

8

6

ترسیمات هندسی

2

0

3

3

هندسه احجام

0

1

0

2

رسم سه نما

1

2

1

0

مجهول یابی

0

2

1

2

شناخت احجام

0

1

1

0

تقارن

0

0

0

0

مقیاس

0

0

0

0

اندازه­گیری

0

0

0

0

سیستم­های نقشه کشی

0

0

0

0

خط و صفحه

4

3

2

1

ابزار و تجهیزات

3

0

1

0

نقشه کشی معماری

1

4

3

5

پرسپکتیو و تصاویر موازی

0

0

0

1

برش

0

0

0

0

فضا

1

0

0

0

دوران

0

0

0

0

گسترده

0

0

0

0

سایه و انعکاس

0

0

0

0

هوش

0

0

0

0

 

جمع

20

20

20

20

خلاقیت تصویری و تجسمی

درک و تحلیل تصاویر

7

6

8

8

مبانی رنگ

0

1

0

0

شناخت آثار گرافیکی و خط در گرافیک

0

1

0

1

مبانی و تحلیل آرم و نشانه

0

2

1

0

شناخت مکاتب گرافیک

2

0

0

0

پایه و اصول صفحه آرایی

0

0

0

1

ابزار شناسی

0

1

0

0

مبانی چاپ دستی

1

0

0

0

مبانی تصویر سازی

1

0

2

1

شناخت آثار هنرمندان و آثار تاریخی

2

3

2

0

سبک شناسی تحلیلی

2

2

2

3

دیگر مباحث

1

2

1

1

جمع

20

20

20

20

خلاقیت نمایشی

عناصر نمایش

2

-

4

1

نمایش یونان

-

-

1

-

نمایش روم و قرون وسطی

-

-

-

1

نمایش رنسانس

2

-

-

-

نمایش شرق

1

-

1

-

طراحی صحنه

1

-

1

-

ماسک و گریم

-

1

2

-

نمایش قرن 20

1

1

2

1

نمایش ایران

1

1

-

2

مکاتب ادبی و ادبیات

-

1

-

1

نمایش عروسکی

1

2

2

1

سینمای ایران

1

1

1

2

مباحث فنی سینما

-

-

2

5

سینمای ملل

3

1

-

1

سبک­های سینمایی

3

6

-

2

کارگردانان خلاق دوره صامت

-

1

-

1

تدوین

1

2

-

-

درک تصویر

2

3

4

2

تلویزیون

-

-

-

-

کلیات سینما

1

-

-

-

جمع

20

20

20

20

 

نت شناسی

0

0

0

0

فواصل غربی

4

1

1

0

فواصل ایرانی

0

0

0

0

گام­های غربی

2

0

2

1

گام­های کلیسایی

0

0

1

0

مدشناسی ایرانی

1

2

2

3

 

سازشناسی غربی

3

4

4*

5

خلاقیت موسیقی

سازشناسی ایرانی

2*

2*

2

1*

تاریخ موسیقی جهان

4*

1

0

0

تاریخ موسیقی ایران

0

1

2

0

آکوردشناسی

3

3

2

0

هارمونی

0

1*

2*

2*

فرم شناسی

1

3

1

4

فیزیک صوت

0

0

0

0

تعاریف ایرانی

0

0

0

0

علائم، تعاریف و اختصارات

0

0

0

2

ریتم و میزان بندی

0

0

0

0

تلفیق ساز شناسی

0

1

0

0

تلفیق مدها و گام­ها

0

1

1

1

جمع

20

20

20

20

خواص مواد

مواد و مصالح

4

3

1

3

فلزات و نافلزات

2

0

2

0

کاغذ و چاپ

3

0

4

3

صنایع دستی

2

5

2

1

شیشه

1

0

0

0

الیاف نساجی

2

1

2

2

چوب

1

3

1

1

صنایع جدید

0

1

3

0

شیمی رنگ

2

2

4

3

عکاسی

0

1

1

3

ابزار و اسلوب­های هنری

1

1

0

1

مرمت و موزه داری

0

2

0

1

حلال­ها و رنگ برها

1

0

0

0

شوینده­ها و پاک کننده­ها

1

1

0

0

قیر و مواد نفتی

0

0

0

0

چسب

0

0

0

1

صنایع دارویی و غذایی

0

0

0

1

جمع

20

20

20

20

 

 

بودجه بندی 4 سال اخیر کنکور منحصرا زبان بر اساس مباحث هر درس

سراسری 96

سراسری 95

سراسری 94

 

Grammer

1

 

 

شکل گذشته افعال مدال

1

1

1

زمان­ها

 

2

 

ربط دهنده­ها

1

 

 

عبارات قیدی

1

1

2

شرطی­ها

1

1

 

وجه وصفی

1

 

 

ساختارهای اجتناب از تکرار

1

 

 

معلوم / مجهول

1

1

 

شکل خلاصه شده عبارت وصفی

1

1

1

افعال کمکی ( و مدال)

 

1

 

ضمایر

 

1

 

نقل قول­ها

 

1

 

جمله­واره­ها

 

 

1

ترتیب صفات

 

 

1

وارونه سازی

 

 

1

شکل فعل دوم

 

 

2

ضمایر موصولی

 

 

1

تشدید کننده­ها

15

15

15

vocabulary

15

15

15

Wordorder

5

5

5

Languagefunction

10

10

10

Close test

15

15

15

reading

 

 

تابلوی بودجه بندی ریاضی در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

ریاضی سال اول

اعداد و مجموعه­ها

-

-

-

-

-

-

مجموعه­ها

-

1

1

1

1

1

توان رسانی و ریشه گیری

1

1

1

2

2

2

چند جمله­ای­ها و اتحادها

1

-

-

1

1

1

معادلات درجه اول و معادله خط

1

2

1

1

1

1

نسبت­های مثلثاتی

1

1

-

-

-

-

عبارت­های گویا

2

1

1

1

1

1

معادلات درجه دوم و حل آن­ها

-

-

-

-

-

-

نامعادلات درجه دوم

-

-

1

-

-

-

آمار و مدل سازی

اندازه­گیری و مدلسازی

1

-

-

-

-

-

جامعه و نمونه

-

-

1

-

-

-

متغیرهای تصادفی

-

-

-

-

-

-

دسته بندی داده­ها و جدول فراوانی

1

-

1

1

1

1

نمودارها و تحلیل داده­ها

-

1

1

1

1

1

شاخص­های مرکزی

-

1

1

1

1

-

شاخص­های پراکندگی

1

1

-

-

-

1

ریاضی سال سوم

تابع

1

1

1

1

1

1

معادله و تابع درجه دوم

2

2

2

2

2

2

ترکیبات

1

1

1

1

1

1

ریاضی پایه (سال چهارم)

استدلال ریاضی

1

1

-

-

-

-

دنباله­های اعداد

2

1

2

2

2

2

لگاریتم

1

1

1

1

1

2

مدل سازی ریاضی

1

2

2

2

2

1

احتمال مقدماتی

2

2

2

2

2

2

 

 

 

تابلوی بودجه بندی اقتصاد در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

مقدمات

اقتصاد چیست؟

-

1

-

1

-

1

آشنایی با شاخص­های اقتصای

 

3

3

3

2

3

3

تولید و بازار

تولید

2

-

2

1

1

1

بازار

 

1

1

1

1

-

-

مدیریت کلان اقتصادی

دولت و اقتصاد

-

-

-

1

1

1

اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1

1

-

-

1

1

بودجه دولت

 

1

2

3

1

2

2

توسعه اقتصادی

مفاهیم و معیارهای توسعه

1

1

1

2

1

1

توزیع درآمد و فقر

1

1

1

-

1

1

دولت و توسعه

-

-

1

-

1

-

بازارهای مالی

پول

1

1

2

1

1

1

بانک

1

1

2

1

1

-

بورس

1

2

1

1

1

1

اقتصاد جهان

تجارت بین الملل

1

1

1

1

1

1

آشنایی با برخی نهادها و موسسات موثر در اقتصاد جهان

1

-

1

2

-

1

 

 

تابلوی بودجه بندی ادبیات اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

تاریخ ادبیات ایران و جهان (1)

خط و زبان در ایران پیش از اسلام

-

1

-

-

-

-

عصر پیش از رودکی

-

-

-

-

-

-

عصر رودکی

-

-

-

-

-

-

عصر فردوسی

-

-

-

1

-

-

عصر عنصری

-

-

-

1

-

1

عصر ناصرخسرو

-

-

-

-

-

-

عصر بیهقی

1

-

1

1

2

-

عصر انوری

-

-

-

-

-

1

عصر ابوالمعالی

1

-

-

-

-

-

عصر مولوی

-

1

1

-

-

-

عصر سعدی

-

-

1

-

-

-

تاریخ ادبیات جهان

1

2

2

2

2

2

ترکیبی

1

-

-

-

1

1

تاریخ ادبیات ایران و جهان (2)

عصر حافظ

-

-

-

-

-

-

عصر خواجه رشید الدین

-

-

-

-

-

-

عصر صائب

-

-

-

-

-

-

عصر قائم مقام

-

-

-

-

-

1

عصر هاتف

-

-

1

1

1

-

عصر صبا

-

-

-

1

-

1

عصر بیداری

1

-

-

1

1

-

عصر نیما

-

-

2

-

-

-

تاریخ ادبیات جهان

2

3

2

2

2

2

ترکیبی

1

1

-

-

2

1

آرایه­های ادبی

مقدمات

-

-

-

-

-

-

قالب­های شعر فارسی

-

-

-

-

-

-

بیان

1

-

1

1

2

-

بدیع

-

-

1

-

-

-

ترکیبی بیان و بدیع

3

7

2

4

3

5

ادبیات فارسی سال چهارم

قافیه

2

2

2

2

2

2

عروض

6

4

5

5

5

5

سبک خراسانی

1

1

-

-

-

1

سبک عراقی

3

2

2

3

1

2

سبک هندی

1

-

-

2

1

-

سبک شناسی ترکیبی

1

2

3

-

1

1

دوره بازگشت

-

2

2

1

1

-

 

ادبیات معاصر

1

-

-

1

2

3

نقد ادبی

3

2

2

1

-

1

تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی

-

-

-

-

1

-

 

 

 

تابلوی بودجه بندی عربی اختصاصی در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

عربی (2)

ترجمه

-

-

-

-

1

-

تعریب

-

-

-

-

1

-

مفهوم

-

-

-

-

-

-

حرکت گذاری

1

 

1

-

-

-

تجزیه و ترکیب

-

-

-

-

1

-

تذکار

-

-

-

1

-

-

معرفه و نکره

-

-

-

-

-

-

انواع اعراب

-

-

-

-

-

-

اعراب فعل مضارع

-

-

-

-

-

-

مبنی المعلوم و مبنی المجهول

-

-

-

-

-

-

عدد

-

-

-

-

-

-

افعال ناقصه

-

-

-

-

-

-

حروف مشبه بالفعل

-

-

-

-

-

-

صفت و مضاف الیه

-

-

-

-

-

-

تصغیر و نسبت

1

1

2

1

1

1

عربی (3)

ترجمه

2

-

4

1

1

-

تعریب

2

1

-

-

1

-

مفهوم

-

-

-

-

-

-

حرکت گذاری

-

1

-

1

1

-

تجزیه و ترکیب

-

-

1

-

-

-

مثال

-

-

-

-

-

-

اجوف

-

-

-

-

-

-

ناقص

-

-

-

-

-

-

مفعول مطلق و مفعول له

-

-

-

-

-

-

توابع

 

1

 

1

-

-

حال

-

-

-

1

-

-

تمییز

-

-

-

1

1

-

منادی

-

-

-

-

-

-

مستثنی

-

-

-

-

-

-

اسالیب جمله

1

1

2

-

1

2

بلاغت

2

2

2

2

2

2

 

ترجمه

1

4

 

2

2

4

تعریب

-

1

2

2

-

2

مفهوم

1

-

-

1

-

-

حرکت گذاری

1

1

1

1

1

2

عربی سال چهارم

تجزیه و ترکیب

2

2

1

2

1

2

اقسام کلمه

-

1

-

1

1

-

جامد و مشتق

-

-

-

-

-

2

معرفه و نکره

2

1

-

1

1

1

معرب و مبنی

-

-

-

-

-

-

اعراب فعل مضارع

1

1

-

-

-

-

نواسخ

-

-

1

-

 

1

مفاعیل

1

1

1

-

2

-

حال و تمییز

1

1

1

-

-

1

استثنا و منادی

1

-

 

1

1

-

مضاف و مهموز

-

-

1

-

-

-

 

 

 

تابلوی بودجه بندی تاریخ در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

تاریخ ایران و جهان (1)

تاریخ چیست و مورخ کیست؟

-

-

-

-

-

-

تمدن در « میان دورود »

1

1

 

1

1

-

مصر، هدیه نیل

1

-

-

-

-

-

سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی­ها

-

-

1

-

-

1

تلاش برای زیستن، آریایی­ها از مهاجرت تا تشکیل حکومت

-

-

-

-

1

-

هخامنشیان

-

-

-

1

-

1

یونان و روم

-

-

1

-

-

-

اشکانیان

-

1

-

-

-

-

ساسانیان

-

-

-

1

-

-

طلوع اسلام

-

-

-

-

1

-

اسلام در مدینه

-

1

1

-

-

-

عصر خلفای نخستین

1

-

-

-

-

1

خلافت امویان

-

-

-

-

1

-

خلافت عباسیان

1

-

1

-

-

-

ایران در قرون اسلامی

 

1

-

1

-

-

تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان

1

-

-

-

-

-

تاریخ ایران از مغول تا صفویه

-

-

-

-

1

1

تمدن و فرهنگ ایران

-

-

-

-

-

-

اروپا در قرون وسطا

-

-

-

1

-

1

جنگ های صلیبی

-

-

-

-

-

-

رنسانس در اروپا

-

1

1

-

-

-

تاریخ ایران و جهان (2)

تحولات مذهبی، فکری و علمی اروپا در قرون جدید

-

-

-

1

1

-

تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید

-

-

1

-

-

-

آخرین امپراطوری­های مسلمان

1

-

-

-

-

1

اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم

-

-

-

-

-

-

آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم؛ نبرد علیه استعمار

-

-

-

1

-

-

آسیا در قرن نوزدهم، مقاومت در برابر استعمار

-

1

-

-

1

1

جنگ جهانی اول

-

-

-

-

-

-

جهان در میان دو جنگ

1

-

-

-

-

-

جنگ جهانی دوم

-

-

-

-

-

-

عصر جنگ سرد

-

-

1

-

-

-

ایران در عصر صفویه

-

-

-

-

1

1

ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه

-

-

-

1

-

-

اوصاع سیاسی ایران و اداری در عصر قاجار

-

1

-

1

-

-

روابط خارجی ایران در دوره قاجار

-

1

1

-

-

-

تاریخ شناسی

اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران قاجار

-

-

-

-

-

-

زمینه­های انقلاب مشروطیت ایران

-

-

-

-

-

-

انقلاب مشروطیت ایران

-

-

-

-

-

-

دخالت­های روسیه و انگلستان در ایران

-

-

-

-

-

-

ایران در دوران سلطنت رضا شاه

-

1

1

-

1

1

اوضاع ایران از شاغال متفقین تا کودتای 28 مرداد

-

-

-

-

-

-

نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)

1

-

1

-

-

-

تداوم مبارزه علیه رزیم پهلوی

 

-

-

1

-

-

انقلاب اسلامی ایران

1

1

-

-

1

1

ایران در دوران جمهوری اسلامی

1

-

-

-

-

-

هشت سال دفاع مقدس

-

-

-

-

-

-

انسان و تاریخ

-

-

1

-

1

1

زمان و اهمیت آن در تاریخ

1

-

-

1

-

-

جغرافیا بستر تحولات تاریخی

-

1

-

-

1

-

دنیای پر رمز و راز افسانه­ها و حماسه­ها

1

-

1

1

-

-

آثار باستانی، مرز تاریک و روشن تاریخ

-

1

-

-

1

1

سکه­ها ایینه گذشته­ها

-

-

-

-

-

-

هنر و تاریخ

1

1

1

1

-

1

ادبیات و تاریخ

1

-

-

1

1

-

سفرنامه، گشت و گذار در سرزمین­ها

-

1

-

-

-

1

زندگی­نامه­ها و تاریخ

-

-

1

-

-

-

اسناد تاریخی

-

-

-

-

-

1

نشریه­ها و تاریخ نویسی

1

-

-

-

1

-

مورخان و تاریخ ایران

-

1

1

-

-

-

مورخان و تاریخ جهان

-

-

-

1

-

-

 

 

 

تابلوی بودجه بندی جغرافیا در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

جغرافیا (1)

جغرافیا، علمی برای زندگی

-

1

-

-

-

-

نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران

1

-

1

1

1

-

نگاهی به جغرافیای انسانی ایران

-

-

-

-

-

1

بیابان­ها

-

-

-

-

1

-

انسان و بیابان

-

-

-

-

-

-

اهمیت و نقش جنگل­ها

-

1

-

1

-

-

پراکندگی و انواع جنگل­ها و مراتع در ایران

-

-

-

-

-

-

آلودگی هوا

1

-

1

-

-

-

آلودگی دریاها و رودها

-

-

-

-

-

-

مخاطرات طبیعی

-

-

1

-

-

-

انسان و مخاطرات طبیعی

-

1

-

-

-

-

گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟

-

-

-

-

1

-

ایرانگردی

-

-

-

-

-

1

پراکندگی و رشد جمعیت

-

1

-

1

-

-

جمعیت و مهاجرت، جمعیت و منابع طبیعی

1

-

-

1

1

-

آب­ها

1

-

1

-

-

-

بهره­برداری از منابع آب

-

-

-

-

-

1

جغرافیا، جغرافی­دانان و توسعه پایدار

1

1

1

1

1

1

جغرافیا (2)

ناحیه چیست؟

1

1

1

-

1

1

زندگی در نواحی ساحلی

-

-

-

1

-

-

زندگی در نواحی کوهستانی

1

1

-

-

1

-

زندگی در نواحی گرم و خشک، گرم و مرطوب

1

-

1

1

-

2

زندگی در نواحی قطبی

-

1

-

-

1

-

سکونتگاه­های شهری و روستایی

1

1

1

2

1

1

نواحی سیاسی

-

1

1

2

1

1

نواحی اقتصادی

1

-

-

-

1

1

جغرافیای سال چهارم

ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا

-

1

1

-

-

-

سیستم چیست؟

1

-

-

-

1

1

راه و روش پژوهش­های جغرافیایی

1

-

-

1

-

-

نقشه و فرایند تهیه آن

-

1

1

1

1

1

نمایش شکل زمین

1

1

-

-

-

-

کاربرد رایانه در جغرافیا

-

-

-

-

1

-

سنجش از دور

-

1

1

1

1

1

سیستم­های اطلاعات جغرافیایی

1

-

1

1

-

1

مدل­های جغرافیایی

-

-

-

-

-

-

 

نقش جغرافیا در مدیریت محیط

1

-

-

-

1

1

جغرافیا و آمایش سرزمین

-

1

1

1

-

-

 

 

تابلوی بودجه بندی علوم اجتماعی در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

92

93

94

95

جامعه شناسی 1

کنش انسانی

-

-

1

1

علوم انسانی

1

-

-

-

اهمیت علوم انسانی

-

-

-

-

کنش اجتماعی

1

1

-

-

علوم اجتماعی

-

-

-

-

تاریخچه جامعه شناسی

1

2

-

1

پیشینه علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام

-

-

-

1

جهان اجتماعی و جهان طبیعی

-

-

1

-

اجزا و لایه­های جهان اجتماعی

-

-

1

1

جهان­های اجتماعی

1

-

-

-

پیامدهای جهان اجتماعی

1

1

-

-

انواع جهان اجتماعی

-

-

-

-

شناخت اجتماعی

-

1

-

-

انواع شناخت اجتماعی

-

-

-

-

شناخت اجتماعی تجربی

-

-

-

-

شناخت اجتماعی عقلی

1

-

-

-

شناخت اجتماعی شهودی

-

-

-

-

شناخت اجتماعی در قرآن

-

2

-

-

ترکیبی

-

-

2

1

جامعه شناسی 2

 

گسترده جهان اجتماعی

-

-

-

-

نظام اجتماعی

-

-

1

-

فرهنگ

2

-

-

-

هویت

-

-

-

-

هویت فردی و اجتماعی

-

1

-

-

بازتولید هویت اجتماعی

-

-

-

-

تغییرات هویتی و تحولات اجتماعی

2

-

-

-

تحولات هویتی فرهنگ

-

-

-

1

از خودبیگانگی فرهنگی

-

-

-

1

هویت ایرانی

-

-

-

-

قدرت و اقتدار

-

-

-

-

نظام سیاسی

1

-

1

-

انواع نظام سیاسی

-

-

-

-

ترکیبی

-

4

-

1

 

جهان فرهنگی

1

1

-

-

فرهنگ جهانی

-

-

1

-

 

فرهنگ­های جهانی

1

1

1

-

عقاید و ارزش­های بنیادین فرهنگ غرب

-

1

-

1

علوم اجتماعی

تکوین فرهنگ جدید غرب

1

-

-

-

جامعه جهانی

-

-

1

-

تحولات نظام جهانی

2

-

-

-

جهان دوقطبی

1

-

-

2

جنگ­ها، بحران­ها و تقابل­های جهانی

-

-

1

-

بحران­های زیست­محیطی، معرفتی و معنوی

-

1

1

1

بیدارگران اسلامی و منورالفکران و روشنفکران غرب زده

1

-

-

2

انقلاب اسلامی ایران

1

-

-

-

بیداری اسلامی

1

1

1

-

ترکیبی

-

3

7

5

 

 

تابلوی بودجه بندی فلسفه و منطق در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

منطق

انسان و تفکر

-

-

-

-

-

-

چگونه تعریف می­کنیم؟

1

1

1

2

-

-

تعریف و دنیای مفاهیم

2

-

1

-

1

2

اقسام ذاتی و عرضی (کلیات پنجگانه)

1

1

-

1

2

2

اقسام تعریف

1

1

-

1

1

-

جایگاه قضیه در استدلال

1

-

-

1

1

-

اقسام قضایای حملی و شرطی

-

1

1

-

1

1

احکام قضایای حملی

1

1

1

1

1

1

استدلال (ترکیب قانون مند قضایا)

-

-

1

1

1

1

اقسام قیاس

1

2

2

1

1

2

ارزش قیاس

-

-

1

-

-

 

محتوای استدلال (ماده)

1

1

1

1

1

1

مغالطه

-

1

1

1

1

1

فلسفه سال سوم

فلسفه چیست (1)

3

1

1

1

-

-

فلسفه چیست (2)

-

-

-

1

1

-

فلسفه و علوم انسانی

-

-

-

-

-

1

فلسفه چیست (3)

-

-

-

-

-

-

ما بعدالطبیعه

-

-

-

-

-

-

آغاز فلسفه

1

1

1

-

2

2

شهید راه حکمت

1

1

1

1

-

1

گوهرهای اصیل و جاودانه

-

2

1

1

1

1

علت­های چهارگانه

1

1

1

1

1

-

فلسفه سال سوم

کلیات (1)

1

-

1

1

-

-

کلیات (2)

1

-

-

-

1

-

مبانی حکمت مشاء (1)

2

-

1

1

1

1

مبانی حکمت مشاء (2)

3

4

1

1

1

1

نمایندگان مکتب مشاء (1)

-

-

1

1

-

1

نمایندگان مکتب مشاء (2)

-

1

1

1

1

2

افول حکمت مشاء

-

-

-

1

1

-

حکمت اشراق

1

2

1

1

1

1

جریان­های فکری عالم اسلام

1

-

1

1

1

1

صدر المتالهین

-

-

-

-

-

-

مبانی حکمت متعالیه

1

2

2

1

1

1

حکمای معاصر

-

1

1

1

1

1

حیات فرهنگی

-

-

-

-

-

-

 

 

 

تابلوی بودجه بندی روان شناسی در کنکور سراسری انسانی سال­های 90 تا 95

نام مبحث                                                               کنکور

90

91

92

93

94

95

 

روان شناسی

کلیات

7

5

5

4

2

3

 

رشد

2

8

9

6

9

8

 

فرایندهای شناختی

7

5

4

6

6

3

 

سلامت روانی و اختلال روانی

4

2

2

4

3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

بودجه بندی کنکور تجربی

 

نام درس

موضوع

بودجه بندی در کنکور

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

ریاضی

مشتق و کاربرد آن

6

6

6

6

5

6

3

4

6

5

5

4

هندسه 1

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

حد و پیوستگی

3

2

3

3

2

2

3

2

2

2

2

2

مجانب

1

1

-

-

-

-

-

تابع

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

3

3

معادله و نامعادله

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

1

آمار

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

احتمال

2

1

2

2

3

2

3

4

2

2

3

3

مقاطع مخروطی

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

مثلثات

1

1

1

1

1

1

2

2

3

2

1

3

معادله مثلثاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

-

لگاریتم و تابع نمایی

1

1

1

1

2

1

1

-

1

-

1

2

تصاعد و دنباله

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

انتگرال

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

دستگاه معادلات و معادله خط

1

-

1

1

-

2

-

1

-

-

-

-

معادله درجه 2

1

2

1

1

-

1

-

-

1

1

-

-

ماتریس 1

1

1

1

1

1

-

1

-

1

1

1

-

آنالیز ترکیبی

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

رشد و زوال

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

تابع جزء صحیح

-

-

-

1

1

-

1

-

1

-

-

-

فیزیک

نور هندسی

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

انرژی – فیزیک 1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

نوسان، موج­های مکانیکی، صوت

5

5

5

5

5

6

6

5

5

5

2+2+2

1+2+2

مدارهای الکتریکی

2

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

حرکت شناسی

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

گرما و قانون گازها

3

3

3

3

3

1

2

3

3

2

3

3

فشار و ویژگی­های ماده

­1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

دینامیک

3

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

خازن و الکتریسیته ساکن

3

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

3

 

مغناطیس و القا

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

بردار

-

-

-

1

1

1

-

1

-

-

-

-

کار و انرژی

1

1

1

1

1

-

 

1

1

1

1

1

فیزیک اتمی و جدید

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

موج­های الکترو مغناطیسی

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

شیمی

ساختار اتم

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

2

خواص تناوبی عنصرها

2

1

2

1

3

3

2

2

2

2

4

2

ترکیب­های یونی

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

پیوند کووالانسی

3

4

3

4

3

2

3

3

3

4

3

3

ترکیب آلی

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

استوکیومتری

4

6

4

4

3

4

4

4

4

4

4

5

ترمودینامیک شیمیایی

4

2

4

4

3

3

3

4

4

3

4

4

محلول­ها

4

5

4

4

4

5

2

4

4

5

4

4

سینتیک شیمیایی

3

3

3

2

4

2

3

3

3

3

2

2

تعادل شیمیایی

3

3

3

3

2

3

2

3

2

3

3

3

اسید و باز

3

3

3

4

4

4

4

3

3

2

3

4

الکتروشیمی

3

2

3

3

4

3

4

3

4

3

3

2

 

 

 

زیست شناسی

نام مبحث

کنکور 91

کنکور 92

کنکور 93

کنکور 94

کنکور 95

کنکور 96

مولکول زیستی

0

0

0

0

0

1

سفری به درون سلول

1

1

0

0

1

1

سفری به دنیای جانداران

1

1

0

0

1

1

گوارش

2

3

3

2

2

1

تبادل گازها

2

0

2

0

1

0

گردش مواد

3

2

5

3

5

3

تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید

2

0

1

0

1

0

حرکت

1

2

3

1

2

0

ایمنی بدن

0

1

1

1

1

1

دستگاه عصبی

1

2

3

2

1

2

حواس

2

1

0

1

2

3

هورمون­ها و دستگاه درون ریز

2

1

1

1

2

2

ماده ژنتیک

0

0

0

0

0

0

کروموزوم­ها و میتوز

1

1

0

3

1

0

میوز و تولیدمثل جنسی

1

0

1

0

0

0

ژنتیک و خواستگاه آن

4

4

3

3

3

3

تولیدمثل گیاهان

2

1

2

2

2

1

رشد و نمو در گیاهان

3

1

3

1

1

1

تولیدمثل و رشد و نمو جانوران

2

2

3

3

2

2

پروتئین سازی

2

2

2

3

2

2

تکنولوژی زیستی

1

0

0

1

1

0

پیدایش و گسترش زندگی

0

1

0

0

2

1

تغییر و تحول گونه­ها

0

1

0

2

0

1

ژنتیک جمعیت

1

2

4

4

2

5

پویایی جمعیت­ها و اجتماعات زیستی

1

1

0

1

1

0

رفتارشناسی

2

2

1

1

1

1

شارش انرژی در جاندران

2

4

3

6

2

3

ویروس­ها و باکتری­ها

3

4

1

2

1

2

آغازیان

3

3

2

3

4

3

قارچ­ها

1

1

2

1

1

1

کاملا ترکیبی

4

6

4

2

5

9

 

 

بودجه بندی سوال­های کنکور سراسری ریاضی

 

 

دیفرانسیل و ریاضیات پایه

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدل سازی

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

96

95

94

93

92

91

96

95

94

93

92

91

یادآوری مفاهیم پایه

-

-

-

-

-

1

گراف

2

1

1

1

1

2

دنباله

1

2

1

1

-

2

نظریه اعداد

3

3

3

2

3

3

حد و پیوستگی

4

4

5

4

4

3

ترکیبات

-

1

2

1

1

1

مشتق و کاربرد مشتق

7

6

6

8

8

9

احتمال

4

4

3

4

3

3

انتگرال

2

2

2

2

2

2

استدلال ریاضی

­2

2

2

1

2

1

تابع

2

2

1

3

3

3

مجموعه­ها، ضرب دکارتی و رابطه

2

2

2

3

2

2

الگو و دنباله

-

-

1

1

-

-

آمار و مدلسازی

2

2

2

2

2

2

توابع خاص، نامعادله

-

-

-

1

2

-

آنالیز ترکیبی

-

-

1

1

1

1

توابع نمایی و لگاریتم

1

1

1

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

محاسبات جبری معادلات و نامعادلات

3

4

3

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

مثلثات

4

3

3

3

3

2

 

 

 

 

 

 

 

هندسه تحلیلی

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

هندسه پایه

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

96

95

94

93

92

91

96

95

94

93

92

91

بردار

1

1

1

2

1

1

استدلال در هندسه

1

1

3

2

1

2

خط و صفحه

1

2

2

1

2

2

مساحت و قضیه فیثاغورس

1

1

-

3

2

1

مقاطع مخروطی

2

2

3

2

3

1

تشابه

1

1

1

1

-

1

ماتریس و دترمینان

3

1

1

2

2

2

دایره

1

2

2

1

2

2

دستگاه­های معادله­های خطی

1

2

1

1

-

2

تبدیل­ها

1

1

1

1

1

-

 

 

 

 

 

 

 

هندسه فضایی

3

2

1

2

2

2

فیزیک پیش

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

فیزیک پایه

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

96

95

94

93

92

91

96

95

94

93

92

91

حرکت شناسی

4

4

4

4

4

4

نور هندسی

4

4

4

4

4

4

دینامیک

5

4

4

4

4

4

فیزیک و اندازه­گیری

-

-

1

1

1

1

نوسان

3

2

2

3

3

3

کار و انرژی

-

1

1

1

1

1

موج­های مکانیکی

2

3

3

2

2

2

ویژگی­های ماده

1

3

2

3

3

3

صوت

2

3

2

2

2

2

گرما و قانون گازها

4

2

2

2

2

2

موج­های الکترومغناطیسی

2

2

1

2

2

2

ترمودینامیک

3

3

3

3

3

3

فیزیک اتمی

2

2

3

2

2

2

الکتریسیته ساکن

4

3

3

3

2

2

فیزیک حالت جامد

1

-

1

1

1

1

جریان الکتریکی

3

3

4

4

4

4

فیزیک هسته­ای

1

2

1

1

1

1

مغناطیس و القا

4

4

4

3

4

4

شیمی دوم

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

شیمی سوم

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

96

95

94

93

92

91

96

95

94

93

92

91

ساختار اتم

2

3

2

3

1

3

استوکیومتری

4

4

4

5

4

4

جدول تناوبی عنصرها

3

3

2

3

4

3

ترمودینامیک

4

4

4

4

4

4

ترکیب­های یونی

1

-

1

1

1

1

محلول­ها

4

4

4

4

4

4

ترکیب­های کووالانسی

3

3

4

2

2

3

 

 

 

 

 

 

 

ترکیب­های آلی

2

2

2

2

2

1

 

 

 

 

 

 

 

شیمی پیش

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

شیمی پیش

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

سراسری

96

95

94

93

92

91

96

95

94

93

92

91

سنتیک

2

2

2

4

2

2

اسید و باز

4

4

4

3

4

3

تعادل

3

3

3

1

1

3

الکتروشیمی

3

3

3

3

4

4

 

 

بودجه بندی مباحث در کنکور هنر

 

مبحث

سال 92

سال 93

سال 94

سال 95

درک عمومی هنر

هنر پیشاتاریخی

ایران

-

1

1

2

جهان

1

1

1

-

 

 

هنر تمدن­های باستانی

ایران

4

1

5

1

چین و ژاپن

-

1

2

1

هند

1

1

1

-

بین النهرین

2

1

-

1

اژه و یونان

1

1

1

1

اتروسک و روم

1

1

1

1

پیشاکلومبی

-

1

-

-

مصر

1

1

1 مشترک با بین النهرین

1

 

هنر اسلامی

ایران

4

7

4

7

جهان

1

-

1

1

مشترک با خوشنویسی

هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی

1

1

1مشترک با هنر اسلامی

 

هنر رنسانس

  •  

1

1

2

سبک­های هنری

5

5

7

6

صنایع دستی

2

1

1

1

عکاسی

2

2

2

1

موسیقی

1

1

-

1

خلاقیت نمایشی

2

-

-

2

خط و خوشنویسی

1

-

-

1 مشترک با هنر اسلامی

چاپ

-

1

-

-

درک تصویر

-

-

-

1

جمع

30

30

30

30

درک عمومی ریاضی و فیزیک

نسبت و تناسب

1

1

0

1

درصد

1

1

0

1

اعداد گویا

3

2

1

1

توان

0

0

0

0

چند جمله­ای ها و اتحاد

0

0

0

1

ب.م.م و ک.م.م

0

0

0

0

دستگاه مختصات

1

0

0

0

اعداد حقیقی

0

0

1

1

نسبت­های مثلثاتی

0

0

0

0

معادله درجه اول

1

1

2

0

معادله درجه دوم

0

0

1

1

آنالیز ترکیبی و احتمال

1

1

1

0

هندسه مثلث

3

2

3

4

هندسه چند ضلعی­ها

1

2

2

1

 

هندسه دایره

1

3

2

4

هندسه فضایی

1

2

3

1

تبدیلات هندسی و شکل

4

7

3

3

هوش

2

2

5

5

الگوسازی ریاضی

1

0

1

0

گسترده

2

0

0

1

شناخت احجام

2

1

0

0

جمع

25

25

25

25

انواع انرژی

0

0

0

0

رسانایی گرمایی

0

0

1

1

تعادل گرمایی

0

0

0

0

گرمای ویژه

0

1

0

0

ویژگی­های ماده

1

0

1

0

فشار

0

0

0

1

جرم حجمی

0

0

0

0

امواج

0

0

0

0

فیزیک نور

1

2

1

1

الکتریسیته

0

1

0

1

نیروها و بردارها

0

0

0

0

قوانین نیوتن

2

1

1

1

کار و انرژی و توان

1

0

1

1

جمع

5

5

5

5

ترسیم فنی

هندسه مسطحه

8

7

8

6

ترسیمات هندسی

2

0

3

3

هندسه احجام

0

1

0

2

رسم سه نما

1

2

1

0

مجهول یابی

0

2

1

2

شناخت احجام

0

1

1

0

تقارن

0

0

0

0

مقیاس

0

0

0

0

اندازه­گیری

0

0

0

0

سیستم­های نقشه کشی

0

0

0

0

خط و صفحه

4

3

2

1

ابزار و تجهیزات

3

0

1

0

نقشه کشی معماری

1

4

3

5

پرسپکتیو و تصاویر موازی

0

0

0

1

برش

0

0

0

0

فضا

1

0

0

0

دوران

0

0

0

0

گسترده

0

0

0

0

سایه و انعکاس

0

0

0

0

هوش

0

0

0

0

 

جمع

20

20

20

20

خلاقیت تصویری و تجسمی

درک و تحلیل تصاویر

7

6

8

8

مبانی رنگ

0

1

0

0

شناخت آثار گرافیکی و خط در گرافیک

0

1

0

1

مبانی و تحلیل آرم و نشانه

0

2

1

0

شناخت مکاتب گرافیک

2

0

0

0

پایه و اصول صفحه آرایی

0

0

0

1

ابزار شناسی

0

1

0

0

مبانی چاپ دستی

1

0

0

0

مبانی تصویر سازی

1

0

2

1

شناخت آثار هنرمندان و آثار تاریخی

2

3

2

0

سبک شناسی تحلیلی

2

2

2

3

دیگر مباحث

1

2

1

1

جمع

20

20

20

20

خلاقیت نمایشی

عناصر نمایش

2

-

4

1

نمایش یونان

-

-

1

-

نمایش روم و قرون وسطی

-

-

-

1

نمایش رنسانس

2

-

-

-

نمایش شرق

1

-

1

-

طراحی صحنه

1

-

1

-

ماسک و گریم

-

1

2

-

نمایش قرن 20

1

1

2

1

نمایش ایران

1

1

-

2

مکاتب ادبی و ادبیات

-

1

-

1

نمایش عروسکی

1

2

2

1

سینمای ایران

1

1

1

2

مباحث فنی سینما

-

-

2

5

سینمای ملل

3

1

-

1

سبک­های سینمایی

3

6

-

2

کارگردانان خلاق دوره صامت

-

1

-

1

تدوین

1

2

-

-

درک تصویر

2

3

4

2

تلویزیون

-

-

-

-

کلیات سینما

1

-

-

-

جمع

20

20

20

20

 

نت شناسی

0

0

0

0

فواصل غربی

4

1

1

0

فواصل ایرانی

0

0

0

0

گام­های غربی

2

0

2

1

گام­های کلیسایی

0

0

1

0

مدشناسی ایرانی

1

2

2

3

 

سازشناسی غربی

3

4

4*

5

خلاقیت موسیقی

سازشناسی ایرانی

2*

2*

2

1*

تاریخ موسیقی جهان

4*

1

0

0

تاریخ موسیقی ایران

0

1

2

0

آکوردشناسی

3

3

2

0

هارمونی

0

1*

2*

2*

فرم شناسی

1

3

1

4

فیزیک صوت

0

0

0

0

تعاریف ایرانی

0

0

0

0

علائم، تعاریف و اختصارات

0

0

0

2

ریتم و میزان بندی

0

0

0

0

تلفیق ساز شناسی

0

1

0

0

تلفیق مدها و گام­ها

0

1

1

1

جمع

20

20

20

20

خواص مواد

مواد و مصالح

4

3

1

3

فلزات و نافلزات

2

0

2

0

کاغذ و چاپ

3

0

4

3

صنایع دستی

2

5

2

1

شیشه

1

0

0

0

الیاف نساجی

2

1

2

2

چوب

1

3

1

1

صنایع جدید

0

1

3

0

شیمی رنگ

2

2

4

3

عکاسی

0

1

1

3

ابزار و اسلوب­های هنری

1

1

0

1

مرمت و موزه داری

0

2

0

1

حلال­ها و رنگ برها

1

0

0

0

شوینده­ها و پاک کننده­ها

1

1

0

0

قیر و مواد نفتی

0

0

0

0

چسب

0

0

0

1

صنایع دارویی و غذایی

0

0

0

1

جمع

20

20

20

20

 

 

بودجه بندی 4 سال اخیر کنکور منحصرا زبان بر اساس مباحث هر درس

سراسری 96

سراسری 95

سراسری 94

 

Grammer

1

 

 

شکل گذشته افعال مدال

1

1

1

زمان­ها

 

2

 

ربط دهنده­ها

1

 

 

عبارات قیدی

1

1

2

شرطی­ها

1

1

 

وجه وصفی

1

 

 

ساختارهای اجتناب از تکرار

1

 

 

معلوم / مجهول

1

1

 

شکل خلاصه شده عبارت وصفی

1

1

1

افعال کمکی ( و مدال)

 

1

 

ضمایر

 

1

 

نقل قول­ها

 

1

 

جمله­واره­ها

 

 

1

ترتیب صفات

 

 

1

وارونه سازی

 

 

1

شکل فعل دوم

 

 

2

ضمایر موصولی

 

 

1

تشدید کننده­ها

15

15

15

vocabulary

15

15

15

Wordorder

5

5

5

Languagefunction

10

10

10

Close test

15

15

15

reading