پاسخ ویدئویی آزمون سراسری گاج

آزمون های سراسری گاج 10 مرداد 99

بودجه‌بندی آزمون مشاهده کارنامه

آزمون های سراسری گاج 10 مرداد 99

آزمون دوازدهم تجربی 10 مرداد شماره 25 فارسی سوال 1 تا 25

آزمون دوازدهم تجربی 10 مرداد شماره 26 زبان عربی سوال 26 تا 50

آزمون دوازدهم تجربی 10 مرداد شماره 27 دین و زندگی سوال 51 تا 75

آزمون دوازدهم تجربی 10 مرداد شماره 28 زبان'انگلیسی سوال 76 تا 100

آزمون دوازدهم تجربی 10 مرداد شماره 29 زمین شناسی سوال 101 تا 125

آزمون دوازدهم تجربی 10 مرداد شماره 30 ریاضیات سوال 126 تا 155

آزمون دوازدهم تجربی 10 مرداد شماره 31 زیست شناسی سوال 156 تا 205

آزمون دوازدهم تجربی 10 مرداد شماره 32 فیزیک سوال 206 تا 235

آزمون دوازدهم تجربی 10 مرداد شماره 33 شیمی سوال 236 تا 270

آزمون دوازدهم ریاضی 10 مرداد شماره 25 فارسی سوال 1 تا 25

آزمون دوازدهم ریاضی 10 مرداد شماره 26 زبان عربی سوال 26 تا 50

آزمون دوازدهم ریاضی 10 مرداد شماره 27 دین و زندگی سوال 51 تا 75

آزمون دوازدهم ریاضی 10 مرداد شماره 28 زبان انگلیسی سوال 76 تا 100

آزمون دوازدهم ریاضی 10 مرداد شماره 29 ریاضیات سوال 101 تا 120

آزمون دوازدهم ریاضی 10 مرداد شماره 30 ریاضیات سوال 121 تا 138

آزمون دوازدهم ریاضی 10 مرداد شماره 31 ریاضیات سوال 139 تا 155

آزمون دوازدهم ریاضی 10 مرداد شماره 32 فیزیک سوال 156 تا 200

آزمون دوازدهم ریاضی 10 مرداد شماره 33 شیمی سوال 201 تا 235

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 25 فارسی سوال 1 تا 25

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 26 زبان عربی سوال 26 تا 50

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 27 دین و زندگی سوال 51 تا 75

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 28 زبان انگلیسی سوال 76 تا 100

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 29 ریاضی و آمار سوال 101 تا 120

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 30 اقتصاد سوال 121 تا 135

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 31 علوم و فنون ادبی سوال 136 تا 165

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 32 زبان عربی سوال 166 تا 185

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 33 تاریخ سوال 186 تا 200

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 34 جغرافیا سوال 201 تا 215

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 35 جامعه شناسی سوال 216 تا 235

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 36 فلسفه و منطق سوال 236 تا 260

آزمون دوازدهم انسانی 10 مرداد شماره 37 روان شناسی سوال 261 تا 280