تاکتیک ها و ترفند های مطالعه


1- مطالب را برای خود جالب و جذاب کنید.

 

2- زمان خود را مدیریت کنید.

 

3- در بازه‌های 20 تا 50 دقیقه‌ای مطالعه کنید.

 

4- یک جای مناسب برای مطالعه اختصاص دهید.

 

5- ذهن خود را پاک‌ کنید.

 

6- در هنگام مطالعه هوشمندانه تغذیه کنید.

 

7- نوشته‌های خود را دوباره در خانه پاکنویس کنید. (به شرط داشتن زمان کافی)

 

8- چکیده و اصل مطلب را ابتدا یاد بگیرید.

 

9- از فلش کارت استفاده کنید.

 

10-  مطالب را به هم گره بزنید و از مطالعه گروهی کمک بگیرید.

 

11-  تا جای امکان از شبکه‌های اجتماعی دوری بجویید!

مهندس محمدفضایلی- نمایندگی گاج اراک