مطالب را فهمیده ام ولی خیلی زود فراموش می کنم


گاهی اوقات مطالب را به طور کامل خوانده ایم اما فکر می کنیم فراموش کرده ایم

حالا سوال اینجاست بعد از مطالعه درس برای تثبیت آن چه کرده اید ؟!

به قسمت اول مسیر یک مطالعه موفق رجوع کنید

اگر این مرحله را به خوبی گذرانده اید ...

اکنون باید (((تمرین تشریحی))) زیاد حل کنید ..

باید دقت داشته باشید منبعی که برای این مورد در نظر دارید ، خط به خط مفاهیم کتاب درسی را در بر گیرد و هدف کتاب ، تفهیم مطالب به صورت عمقی و ترکیبی باشد ..

ابزار و منابع معتبر :

1. کتاب کار گاج

2. کتاب پرسمان گاج

3. سوالات تشریحی کتاب سیرتاپیاز

با این کار مطالب از حافظه کوتاه مدت شما به حافظه بلند مدت ، به صورت نسبی انتقال می یابد

 قسمت دوم . مسیر مطالعه موفق

حسین مبرات مشاور ارشد نمایندگی گاج بهبهان