قوانین مهم کلاس


دانش آموزان در طول سال تحصیلی (برای ساعاتی) ساکنان جامعه کوچکی به نام مدرسه هستند. آن ها می توانند جامعه کوچک خویش را به خوبی اداره کنند و یا باعث آشفتگی آن شوند.در مطالب قبل متوجه شدیم که هرکدام از ما به عنوان افراد جامعه وظایفی داریم. مدیر، ناظم، معلم، کارمند بانک یا حتی دکتر و... اگر به خوبی از عهده وظایف خویش برنیایند باعث آشفتگی در زندگی شخصی و جامعه می شوند. دانش آموزان در طول سال تحصیلی (برای ساعاتی) ساکنان جامعه کوچکی به نام مدرسه هستند. آن ها می توانند جامعه کوچک خویش را به خوبی اداره کنند و یا باعث آشفتگی آن شوند. دانش آموزان در انجام وظایف نیازمند هدایت والدین و اولیای مدرسه هستند و اثر گذاری این دو گروه بر آنان می تواند قابل ملاحظه باشد.

حالا می رسیم به ماه مهر، با شروع مدرسه دانش آموزان بخصوص کلاس اولی ها برای بار اول رفتن به مدرسه را تجربه می کنند و خیلی خوبه اولیای عزیز دانش آموزان را با برخی از قوانین مهم (حضور در مدرسه و سر کلاس رفتن و ...) آشنا کنند تا از به وجود امدن مشکلات زیاد جلوگیری شود.

 

حال برخی از این قوانین را برای راهنمایی شما عزیزان مطرح می کنیم: 

 

1  - همیشه زودتر از معلم در کلاس درس حاضر شود.
2- درکلاس نظم رارعایت کرده وهنگامی که دبیر یا هرکدام از همکلاسی ها سخن می گویند ساکت بمانم وبه آنها خوب گوش کند.
3- با همکلاسی ها وبه ویژه با دبیر خود باا حترام رفتار کند.
4 - هیچ وقت میان حرف معلم نپرد .
5- با علاقه وجدیت در بحث های کلاسی بارعایت حقوق واحترام دیگران مشارکت کند.
6- آدامس جویدن و خوردن هرگونه غذا در کلاس ممنوع است .
7- .بعداز هرسه درس یاهر ماه یه امتحان خواهند گرفت.
8- بهداشت فردی را رعایت کند و در نظافت و بهداشت کلاس با دیگران همکاری نماید.
9- برای پاسخ گویی به سوالات معلم نوبت را رعایت کند.
10- هنگام صحبت ازواژه های مناسب و درخورکلاس استفاده کند .

11- به دوستانش سلام کند و با احترام وگشاده رویی با آنها بر خورد کند.
12- هنگا می که معلم تدریس می کند با دقت گوش دهد و بی مورد با دیگران صحبت نکند.
13- در ساعات کلاسی بجز موارد اضطراری برای بیرون رفتن از کلاس اجازه نگیرد.
14- خوش خطی وزیبا نویسی را در نوشته هایش رعایت کند.
15- از وسایل کلاسی به خوبی استفاده کند وبه آن ها صدمه نزند.
16- از شکایت های بی مورد پرهیز کند.
17- برای ورود وخروج از کلاس وصبحت با دیگران از معلم اجازه بگیرد.
18- درکارهای گروهی و در فعالیت های خارج از کلاس با معلم و دوستانش همکاری کند و وسایل ولوازم مورد نیاز را تهیه کند.
19- ازشیطنت های بیهوده پرهیز کند.
20- از به کار بردن الفا ظ وکلمات نا شایست در کلاس دوری کند.


21- ازهرگونه شوخی بی جا و درگیری اعم ازلفظی وفیزیکی اجتناب کند.
22- هر جلسه درس پرسیده می شود و در طول ترم فقط یک بار می تواند اجازه بگیرید که ازشما درس پرسیده نشود، آن هم قبل از حضور وغیاب دانش آموزان، پس سعی کند این یک فرصت را برای روز مبادا نگه دارد.
23- انجام به موقع تکالیفی که دبیر مربوطه برای یادگیری بهتر به او می گوید.
24- به صحبت های معلم با دقت گوش دهد .( اول اجازه، بعد حرف تازه.)
25- برای برگزاری هرچه بهتر کلاس با کمک و مشاورت معلم اقدام و تلاش مضاعف کند.
26   ازنوشتن روی میز، صندلی و دیوار ها پرهیز کند.
27- همیشه راست گو باشد.
28- هر گز یکدیگر رامسخره نکنند .(موقع لزوم باهم دیگر بخندند به همدیگر نخندند )
29- سعی کند همیشه، با همدیگر مهربان باشند.


30- سر امتحان تقلب نکنند وهیچ و قت هم به کسی تقلب نرسانند
31- رازدار وامانتدار باشند بحث های کلاسی در درون کلاس بماند.
32- به تفکرات، اعتقادات، فرهنگ، قومیت، علایق، سلایق، ملیت، زبا ن و......یکدیگر احترام بگذارند .
33- مودبانه ومطابق با هنجارهای کلاسی درکلاس درس بنشینند.
34- درصورت بروز هرگونه خطا و اشتباه معذرت خواهی وتقاضای عفو وگذشت رافراموش نکنند .
35- باهمدیگر دوست باشند و در حفظ دوستی کوشا باشند .
36- به یکدیگراعتماد داشته باشند وهرگز از موقعیت های یکدیگر سوء استفاده نکنند
37- متعهد شوند که همیشه به وظایف خود عمل کنند.