چند نکته درباره ی مثلثات


.1 پیش‌نیازهای این مبحث را بدانید: محاسبات مقدماتی، اتحادها، رادیکال‌ها، حل نامعادله، دامنه و برد تابع، معادله‌ی درجه‌ی 2، قدر مطلق و جزء صحیح

2. مشکل اکثر دانش‌آموزان دوره‌ی دبیرستان مربوط به مبحث مثلثات است. شما می‌توانید با حل مثال‌ها و تمرین‌های فراوان به تسلط لازم دست یابید.

3. برای یادگیری مثلثات باید ابتدا زاویه و واحدهای اندازه‌گیری آن را بشناسید. سپس دایره‌ی مثلثاتی باید به طور کامل مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد.

4. توجه داشته باشید که زاویه‌ی مثلثاتی با زاویه‌ی هندسی تفاوت دارد.

5. به یاد داشته باشید که یک دور کامل دایره‌ی مثلثاتی برابر 360 درجه یا دوپی رادیان است.

6. ضروری است که سینوس و کسینوس، تانژانت و کتانژانت زاویه‌های زیر را به داشته باشید:

0- 30 – 45- 60- 90- 180- 270- 360  

7. در مثلثات واجب است فرمول‌سازی کنید. اگر بتوانید در فرمول‌سازی مسلط شوید بسیاری از مشکلات شما حل می‌شود.

8. روش ساختن فرمول فرعی از روی فرمول‌های اصلی را یاد بگیرید.

9. در مثلثات تا می‌توانید ساده کنید.

10. قضیه‌ها و تعاریف مهم در مورد زاویه‌ها و مثلث‌ها را به یاد بسپارید.

· زاویه‌ی متمم: اگر مجموع دو زاویه، 90 درجه باشد.

· زاویه‌ی مکمل: اگر مجموع دو زاویه، 180 درجه باشد.

· اگر دو زاویه با هم برابر باشند، متمم‌های آن‌ها با هم و مکمل‌های آن‌ها با هم برابر است.

· زاویه‌های متقابل به راس، در هر دو خط متقابل با هم برابرند.

· اگر یک خط مورب، دو خط موازی را قطع کند، همه‌ی زاویه‌های حاده با هم و همه‌ی زاویه ‌های منفرجه با هم برابرند.

11. مساحت‌های چهارضلعی‌ها را بدانید.

12. چند قضیه‌ی مهم در مثلث‌های قائم‌الزاویه و هم‌چنین خواص برخی از مثلث‌های قائم‌الزاویه‌ی خاص را بدانید1