پرسش نامه درون گرایی برون گرایی


اگر‌ کمی‌ بـه‌ خـود یـا اطرافیانتان دقت کنید،افرادی را مشاهده می‌کنید که بسیار آرام و کم‌حرف‌اند و به قول‌ معروف،سرشان به کـار خودشان است.این‌ هااز تنهایی بیش‌تر لذت می‌برند.اما در‌ کنار آن‌ها افرادی زندگی‌ می‌کنند‌ کـه فعال و پرهیجان‌اند،زیاد صـحبت مـی‌کنند،بیش‌تر وقت خود را به گردش‌ و تفریح می‌پردازند و موجی از سروصدا به راه می‌اندازند.عده‌ای هم پیدا می‌شوند که ویژگی‌های هر دو گروه را دارند‌.

برای توصیف ویژگی‌های گروه اول،از عنوان درون‌گرا و گروه دوم از عنوان برون‌گرا استفاده مـی‌شود.درون‌گرایی و برون‌گرایی دو ویژگی شخصیتی است‌ که تقریبا از آغاز تولد با افراد همراه است.با آن‌که برون‌گراها‌ بیش‌تر‌ مورد توجه قرار می‌گیرند،نمی‌توان هیچ‌یک از این دو گروه را خوب یا بد دانست. حال توجه به اثری کـه صـاحبان هریک از این دو ویژگی بر محیط می‌گذارند،مهم است‌.زیرا‌ در روابط بین فردی و از جمله در انتخاب دوست یا همسرنقش مهمی دارند.

 هریک از این ویژگی‌ها،مناسب مشاغل و رشته‌های خاصی هستند و با شناخت صحیح مـوقعیت خـود،می‌توانند بسیار موفق‌تر‌ باشند‌.اما مشکل‌ از این‌جا آغاز می‌شود که شخص دوست دارد برخلاف ویژگی خود رفتار کند.خوش‌بختانه،در بهترین حالت،افراد ویژگی‌های خود از جمله درون‌گرایی‌ و برون‌گرایی را می‌شناسند،می‌پذیرند‌ و مـتناسب‌ بـا‌ آن عمل می‌کنند.

در این‌ پرسش‌نامه‌ ۲۱‌ سؤال آمده است.آن‌ها را به دقت بخوانید و درستی و نادرستی آن را در مورد خودتان با درج علامت(x)در چهارگوش بلی‌ یا‌ خیر‌ مشخص کنید.

آیا سرگرمی‌های زیادی دارید؟

آیا آدم پرحرفی‌ هستید؟

آیـا‌ نـسبتا آدم سـرزنده و بانشاطی هستید؟

آیا می‌توانید از شرکت در یـک مـهمانی پرجـوش و خروش لذت ببرید؟

آیا از آشنایی‌های جدید خوشحال‌ می‌شوید؟

آیا‌ در‌ موقعیت‌های اجتماعی سعی می‌کنید در حاشیه باقی بمانید؟

آیا زیاد اهل‌ گردش و تفریح هستید؟

آیا مطالعه را بر مـعاشرت بـا دیـگران ترجیح می‌دهید؟

آیا دوستان زیادی دارید؟

آیا فکر می‌کنید آدم بـی‌خیالی‌ هستید؟

آیـا‌ معمولا‌ در ایجاد دوستی ابتکار عمل به خرج می‌دهید و پیش‌قدم می‌شوید؟

آیا بیش‌تر‌ اوقات‌ در حضور دیگران ساکت و آرام هستید؟

آیا به آسانی قـادرید بـه ضـیافت خسته‌کننده‌ای شادمانی و نشاط ببخشید؟

آیا مایل‌ هستید‌ برای‌ دوستان خود لطـیفه و داستان‌های خنده‌دار تعریف کنید؟

آیا دوست دارید با مردم بجوشید؟

آیا‌ هنگام‌ صحبت‌ کردن با دیگران،حاضرجواب هستید؟

آیا مایل هـستید کـارهایی را کـه نیاز به سرعت عمل‌ دارند‌،انجام‌ دهید؟

آیا غالبا بیش‌تر از آنچه کـه وقـتتان اجازه می‌دهد،برای خود کار و سرگرمی فراهم‌ می‌آورید؟

آیا‌ می‌توانید یک مجلس مهمانی را اداره کنید؟

آیا دوست دارید هـمیشه دور و بـرتان شـلوغ‌ و پر‌ جنب‌ و جوش باشد؟

آیا دیگران شما را فردی بسیار سرزنده و بانشاط می‌دانند؟

شیوه‌ی نمره‌گذاری پرسـش‌نامه‌۱۳۰

حـال‌ کـه‌ به همه‌ی سؤالات پاسخ‌ داده‌اید،به ترتیبی که در ادامه می‌آید، به پاسخ‌های‌ خود‌ نـمره‌ی‌ ۰ یـا ۱ بـدهید.

در مورد سؤالات ۶،۸ و ۱۲،پاسخ‌ خیر نمره‌ی ۱ و پاسخ بلی نمره‌ی ۰ می‌گیرد.در مورد‌ بقیه‌ی‌ سؤالات‌ پاسخ بـلی نـمره‌ی ۱ و پاسخ خیر نمره‌ی ۰ می‌گیرد.در این صورت‌ بالاترین‌ نمره‌ ۲۱‌ و کم‌ترین نمره‌ای‌ که ممکن اسـت بـه دسـت آورده‌ باشید،۰ است.در تفسیر نمره‌های‌ به دست‌ آمده‌،اگر‌ نمرهء شما:

بالاتر از ۱۲ است؛شـما فـرد برون‌گرایی هستید و هرچه این‌ نمره‌‌ بالاتر باشد،نشانه‌ی برون‌گرایی بیشتر است.

نمره‌ی بـین ۸ تـا ۱۲ نـشان می‌دهد که‌ شما نه برون‌گرا‌ و نه‌ درون‌گرا هستید و در واقع بین این دو ویژگی قرار دارید.

نـمره‌ی کـم‌تر‌ از‌ ۸ نشانه‌ی این است‌ که شما فرد درون‌گرایی‌ هستید‌.