بودجه بندی کنکور 1399 اعلام شد


بودجه بندی کنکور 1399 رشته تجربی

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

11

دهم

ریاضی تجربی

10

یازدهم

9

دوازدهم

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

۱

فیزیک و اندازه گیری

فیزیک تجربی

1

کار و انرژی و توان

3

ویژگی های فیزیک مواد

2

دما و گرما

۳

الکتریسیته ساکن

4

جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

2

مغناطیس و القای الکترومغناطیس

۳

حرکت بر خط راست

2

دینامیک

7

نوسان و امواج

2

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

کیهان زادگاه الفبای هستی

شیمی

۳

ردپای گازها در زندگی

4

آب ، آهنگ زندگی

5

قدر هدایای زمینی را بدانیم

3

در پی غذای سالم

5

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

4

مولکول ها در خدمت تندرستی

۴

آسایش و رفاه در سایه شیمی

2

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری

1

شیمی راهی به سوی آینده روشن تر

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

آفرینش کیهان و تکوین زمین

زمین شناسی

4

منابع معدنب، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی

4

منابع آب و خاک

3

زمین شناسی و سازه های مهندسی

2

زمین شناسی و سلامت

4

پویایی زمین

2

زمین شناسی ایران

2

ترکیبی

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

-

زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا

زیست شناسی

۳

گوارش و جذب مواد

۲

تبادلات گازی

4

گردش مواد در بدن

-

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

1

از یاخته تا گیاه

-

جذب و انتقال مواد درگیاهان

2

تنظیم عصبی

2

حواس

۲

دستگاه حرکتی

1

تنظیم شیمیایی

1

ایمنی

۱

تنظیم یاخته

2

تولید مثل

۲

تولید مثل نهاندانگان

۱

پاسخ گیاهان به محرک ها

3

مولکول های اطلاعاتی

2

جریان اطلاعات در یاخته

4

انتقال اطلاعات در نسل ها

۲

تغییر در اطلاعات وراثتی

2

از ماده به انرژی

1

از انرژی به ماده

-

فناوری های نوین زیستی

-

رفتارهای جانوران

 

بودجه بندی کنکور 1399 رشته ریاضی

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

2

ریاضی1

ریاضی پایه، هندسه و حسابان

5

هندسه1

8

هندسه2

7

هندسه3

8

حسابان1

7

حسابان2

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

۳

کیهان زادگاه الفبای هستی

شیمی

2

ردپای گازها در زندگی

5

آب ، آهنگ زندگی

5

قدر هدایای زمینی را بدانیم

3

در پی غذای سالم

3

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

۳

مولکول ها در خدمت تندرستی

3

آسایش و رفاه در سایه شیمی

3

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و

ماندگاری

۲

شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر

3

ترکیبی

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

فصل 1

آمار و احتمال

4

فصل 2

۱

فصل 3

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

4

فصل 1

ریاضیات گسسته

3

فصل 2

2

فصل 3

 

تعداد سوال

نام مبحث

نام درس

۲

برهم کنش های موج

فیزیک ریاضی

1

فیزیک و اندازه گیری

۲

کار و انرژی و توان

۳

ویژگی های فیزیک مواد

۴

دما و گرما

4

الکتریسیته ساکن

5

جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

۲

مغناطیس

2

القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

5

حرکت بر خط راست

5

دینامیک

6

نوسان و امواج

2

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

2

ترمودینامیک

 

بودجه بندی کنکور 1399 رشته انسانی

درس

مبحث

تعداد سوال

ریاضی و آمار

دهم

6

یازدهم

6

دوازدهم

7

ترکیبی

1

 

درس

مبحث

تعداد سوال

اقتصاد

اقتصاد چیست؟

-

تولید

1

بازار

-

آشنایی با شاخص های اقتصادی

4

پول

-

بانک

1

بازار سرمایه

-

رشد، توسعه و پیشرفت

-

فقر و توریع درآمد

1

دولت و اقتصاد

-

بودجه و مالیات دولت

-

اقتصاد بین الملل

-

اقتصاد ایران

-

اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت

-

ترکیبی از مسائل مختلف

8

 

درس

مبحث

تعداد سوال

علوم و فنون ادبی

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

9

آرایه های ادبی

7

قافیه و دستور زبان

2

وزن شعر، اختیارات، حذف همزه

4

عروض و قافیه

1

تقطیع هجایی و اختیارات

1

عروض و وزن دوری

1

مفهوم و قرابت معنایی

5

 

درس

مبحث

تعداد سوال

 

زبان عربی اختصاصی

ترجمه

6

تعریب

1

مفهوم

2

تجزیه و ترکیب

3

تشکیل (اعراب گذاری)

1

قواعد

7

 

درس

مبحث

تعداد سوال

تاریخ

دهم

5

یازدهم

5

دوازدهم

5

 

درس

مبحث

تعداد سوال

جغرافی

دهم

5

یازدهم

5

دوازدهم

5

 

درس

مبحث

تعداد سوال

جامعه شناسی

دهم

3

یازدهم

9

دوازدهم

6

ترکیبی

2

 

درس

مبحث

تعداد سوال

فلسفه و منطق

دهم

9

یازدهم

8

دوازدهم

8

 

درس

مبحث

تعداد سوال

روان شناسی

روان شناسی، تعریف و روش مورد مطالعه

3

روان شناسی رشد

3

احساس، توجه، ادراک

4

حافظه و علل فراموشی

2

تفکر (1) حل مسئله

2

تفکر (2) تصمیم گیری

3

انگیزه و نگرش

2

روان شناسی سلامت

1

 

بودجه بندی کنکور 1399 دروس عمومی

درس

مبحث

تعداد سوال

زبان انگلیسی

گرامر

4

واژگان

8

درک مطلب

8

Close test

5

 

درس

مبحث

تعداد سوال

دین و زندگی

آیات و روایات

11

متن

9

اشعار و حدیث

5

 

درس

مبحث

تعداد سوال

عربی

ترجمه و تعریب

10

درک مطلب

4

تحلیل صرفی

3

اعراب گذاری

1

لغت

2

قواعد

5

 

درس

مبحث

تعداد سوال

ادبیات فارسی

معنی لغت

3

املاء

3

تاریخ ادبیات

1

دستور زبان

5

آرایه ادبی

4

قرابت معنایی

9