نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در آزمون سراسری 1396


در آزمون سراسری 1396، 167 هزار و 46 داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در جلسۀ آزمون حضور داشتند.

    در این گروه، به جز درس فلسفه، در تمامی دروس، تعدادی از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ در این میان، درس اقتصاد با 1531 داوطلبی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، وضعیت بهتری نسبت به سایر دروس این گروه آزمایشی دارد.

  از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از داوطلبان، به کمتر از 10 درصد سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح داده‌اند؛ برای مثال، در درس زبان و ادبیات فارسی عمومی، تعداد 109 هزار و 687 داوطلب به کمتر از 10 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ به عبارت دیگر، بیش از 65 درصد داوطلبان، دانش و آمادگی لازم را برای پاسخگویی به سؤال‌های این درس نداشته‌اند.

می‌خواهیم بگوییم که در آزمون سراسری سال 96، هیچ داوطلبی نمی‌توانست بر اساس شانس و اقبال نتیجه بگیرد؛ زیرا از یک سو، تعدادی از داوطلبان با آمادگی کامل در این آزمون علمی شرکت جستند، و از سوی دیگر، نحوۀ طرح سؤال به گونه‌ای بوده است که داوطلبانی که دانش و آمادگی لازم را نداشته‌اند، به تعداد اندکی از سؤال‌ها پاسخ صحیح داده، و حتی تعدادی از داوطلبان، پس از اعمال محاسبات، درصد منفی کسب کرده‌اند.

پس به هیچ وجه نمی‌توان به سؤال‌های آزمون سراسری در یک درس (حتی درس­های عمومی) به طور اتفاقی پاسخ داد و درصد خوب یا مثبتی نیز در آن درس کسب کرد. به همین دلیل، از همین امروز، بی‌علاقگی، ضعف علمی یا زمان کم  را بهانه نسازید و با برنامه‌ریزی، برای همۀ درس‌ها وقت بگذارید و مطمین باشید که می‌توانید به حداقلی از سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نتیجه بهتری کسب کنید.

هیچ درسی را رها نکنید

در آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی سال 96 اگر داوطلبی فقط به 5 سؤال درس زبان خارجی پاسخ صحیح می‌داد، و البته به هیچ یک از سؤال‌ها نیز پاسخ غلط نمی‌داد، از حدود 88 درصد داوطلبان در این درس وضعیت بهتری داشت. آیا براستی نمی‌توان تنها به 5 سؤال از 25 سؤال زبان خارجی پاسخ صحیح داد؟!

 فقط به سؤال ­هایی که بلدید، پاسخ دهید

هر یک از داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال گذشته، اگر فقط به سؤال­های ادبیات تخصصی پاسخ نمی‌دادند و نمرۀ منفی کسب نمی‌کردند، از بیش از 23 درصد داوطلبان این رشته، در درس ادبیات تخصصی، جلوتر بودند؛ زیرا 38 هزار و 765 داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی در سال گذشته در این درس، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند. 

واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از همین داوطلبان به برخی از سؤال­ ها پاسخ صحیح داده‌اند؛ اما چون به سؤال‌هایی که در آنها کاملا مسلط نبوده نیز پاسخ داده‌اند، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌های غلط آنها موجب شده است که تاثیر پاسخ‌های صحیحشان نیز از بین برود.

می­خواهیم بگوییم که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌ها به طور سرسری پاسخ داد یا به امید شانس و اقبال، گزینه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید، باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است.

نحوۀ پاسخگویی داوطلبان حاضر در جلسۀ آزمون سراسری 96

آمار ارایه شده در جدول‌های زیر، تاییدی است بر اینکه کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.

در این جدول، غیر از داوطلبانی که به تمامی سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتیجه درصد 33- را کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی داوطلبانی که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌های یک درس، پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه100-90 درصد  آمده‌اند یا داوطلبانی که به  99/9 درصد تا 0 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، در گروه 10-0 درصد محاسبه شده‌اند.

ذکر این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، در سال 92 در درس عربی تخصصی، 44داوطلب به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، اما در سال 95، 13 داوطلب، در سال 94، 175 داوطلب، و در سال 93، 27 داوطلب به 100 درصد سؤال‌های عربی تخصصی پاسخ صحیح داده‌اند؛ یا در سال 93، 86 داوطلب به 100 درصد سؤال‌های اقتصاد پاسخ صحیح داده‌اند، و در سال 94 در این درس 15 داوطلب، و در سال 95، 123 داوطلب، و در سال 96، 1531 داوطلب به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند.

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمایشی علوم انسانی

 

محدوده نمرات

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی

فرهنگ و معارف اسلامی

زبان خارجی

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

-33/33_-30

8

-32/8

4

-33/3

10

-32/4

5

-33/3

-30_-20

395

-23/5

168

-23/1

363

-23/1

198

-23/2

-20_-10

6964

-13/3

2200

-13/2

6336

-13/2

1997

-13/3

-10_0

38770

-4/2

22844

-3/5

38446

-4/1

23835

-3/1

0_10

63550

4/2

79415

4/0

66612

4/0

120859

1/3

10_20

28857

14/2

33924

14/1

25582

14/1

9894

13/9

20_30

16416

23/9

15858

23/7

13271

24/0

4495

23/8

30_40

6329

34/1

5417

34/0

6377

34/3

1987

34/1

40_50

3422

44/0

2972

44/1

4557

44/3

1432

44/3

50_60

1323

54/1

1683

54/4

2546

54/4

842

54/5

60_70

687

63/7

1278

64/2

1761

64/1

678

64/6

70_80

229

74/0

756

74/5

783

74/1

402

74/8

80_90

86

83/4

445

84/3

333

83/7

301

84/5

90_100

9

93/2

76

92/6

63

92/9

103

93/8

100درصد

1

100/0

6

100/0

6

100/0

18

100/0

کل

167046

7/8

167046

9/9

167046

8/7

167046

3/5

 

 

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمایشی علوم انسانی

محدوده نمرات

ریاضی

اقتصاد

ادبیات تخصصی

عربی تخصصی

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی

فلسفه و منطق

روان‌شناسی

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

-33/33_-30

16

-33/2

151

-32/8

0

_

24

-32/7

0

_

19

-32/7

7

-32/7

14

-32/6

-30_-20

185

-25/3

965

-22/7

122

-24/0

219

-25/0

58

-23/8

276

-24/9

356

-22/9

139

-24/8

-20_-10

2291

-14/6

4609

-12/6

2658

-13/5

3509

-14/2

1890

-13/5

3337

-14/4

4402

-13/2

1997

-14/3

-10_0

28845

-3/3

18740

-3/8

35985

-3/4

33995

-4/1

23726

-3/5

27881

-4/0

47024

-3/8

13822

-4/2

0_10

116323

1/5

63960

2/1

81896

3/2

86281

2/5

73251

3/8

71720

2/7

90205

3/2

44363

3/3

10_20

11240

12/7

21012

14/1

27506

13/6

25246

13/3

39191

13/9

27469

13/6

18103

14/2

31128

14/0

20_30

3579

23/2

15084

24/1

10091

23/7

8626

23/4

16664

23/7

14596

23/6

4615

24/1

24682

23/9

30_40

1704

33/7

10441

34/6

4256

33/9

3615

33/6

6722

33/9

7853

33/8

1403

34/0

16988

33/9

40_50

1134

43/8

7386

44/8

2182

44/0

2007

43/8

3027

43/9

5238

43/8

579

43/8

12517

43/9

50_60

771

53/8

6701

54/9

1217

54/0

1304

54/0

1457

54/0

3446

53/9

248

54/0

9101

54/0

60_70

485

63/9

5909

65/4

622

64/1

911

63/9

680

63/8

2488

63/9

85

64/6

6892

63/9

70_80

273

73/5

4632

75/5

310

73/9

655

73/7

286

73/4

1481

73/7

16

74/5

3789

73/6

80_90

145

83/2

4406

85/5

155

83/6

438

83/7

82

82/6

921

83/7

3

85/2

1448

82/9

90_100

41

93/1

1519

92/4

42

92/7

160

93/3

10

92/1

252

93/0

0

_

158

92/5

100درصد

14

100/0

1531

100/0

4

100/0

56

100/0

2

100/0

69

100/0

0

_

8

100/0

کل

167046

2/9

167046

18/6

167046

6/6

167046

6/0

167046

9/7

167046

10/8

167046

3/0

167046

21/3

 

 

نفرات برتر کنکور چه درصدهایی می‌آورند؟

 بی‌شک، دو درس ادبیات و عربی در رشته علوم انسانی اهمیت قابل توجهی دارند؛ زیرا این دو درس، هم در دروس عمومی و هم در دروس اختصاصی ارایه می­شوند و ضریب این دو درس، در اکثر زیر گروه‌های آزمایشی، قابل توجه است؛ اما با بررسی وضعیت نفرات برتر آزمون سراسری (200 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی) می‌بینیم که این دسته از داوطلبان، همۀ دروس آزمون سراسری را مطالعه کرده‌اند و میانگین داوطلبان برتر، در همۀ دروس آزمون سراسری، به طور نسبی یکسان است.

در زیر، میانگین درصد 200 نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم انسانی در تمامی دروس آزمون سراسری ارایه شده است. همچنین در هر درس، بهترین درصد و بدترین درصد در بین 200 نفر اول آمده است. توجه داشته باشید که این آمار، برای آزمون سراسری سال 1395 است و میانگین ذکر شده  در هر سال تغییر می‌کند.

 

درصد دروس گروه آزمایشی علوم انسانی در بین رتبه‌های کشوری کمتر از 200

 

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی

فرهنگ و معارف اسلامی

زبان خارجی

ریاضی

اقتصاد

ادبیات تخصصی

عربی تخصصی

تاریخ و جغرافیا

علوم اجتماعی

فلسفه و منطق

روان‌شناسی

میانگین

72/0

82/2

78/7

58/9

69/2

94/5

81/1

87/3

61/9

85/9

53/5

79/5

کمترین درصد

12/0

54/7

34/7

0/0

5/0

46/2

35/6

46/7

-1/1

45/0

20/9

48/4

بیشترین درصد

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

100/0

88/9

100/0

 

    

منبع:سنجش