نحوه پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری1396


در آزمون سراسری سال 1396، 48 هزار و 635 داوطلب گروه آزمایشی هنر در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند.

آیا می‌دانید که سال 96 در گروه آزمایشی هنر در هیچ یک از دروس اختصاصی به جز خلاقیت موسیقی، داوطلبی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده است؟ همچنین آیا می‌دانید که در سال 1395 فقط در درس تخصصی درک ریاضی، چهار داوطلب به 100 درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح داده و در سایر دروس تخصصی، هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده و حتی در دروس درک هنر، ترسیم فنی و خواص مواد، نیز هیچ یک از داوطلبان به 70 درصد سؤال‌ها نیز پاسخ صحیح نداده‌اند، و بالاخره در سال 96 در هیچ یک از دروس اختصاصی (به غیر از خلاقیت موسیقی) داوطلبی به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده است و حتی در درسی مثل خواص مواد، تنها چهار داوطلب به 40 تا 50 درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح داده‌اند؟ زیرا از یک سو، تنوع منابع آزمون گروه آزمایشی هنر، بیشتر از سایر گروه­های آزمایشی است، و از سوی دیگر، طراحان سؤال­های گروه هنر به خلاقیت و اطلاعات عمومی داوطلبان  این گروه آزمایشی توجه بسیاری دارند؛ بنابراین، کسب درصد خوب در این گروه آزمایشی، کار آسانی نیست.

آمار وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی هنر در چند سال اخیر به ما می‌گوید که داوطلبان این گروه آزمایشی، باید بیشتر در پاسخگویی به سؤال‌ها دقت نمایند و به هیچ وجه بر حسب حدس و گمان به سؤالی پاسخ ندهند؛ زیرا تعداد قابل توجهی از داوطلبان این گروه آزمایشی، به همین دلیل نمرۀ منفی کسب کرده‌اند. اهمیت این امر زمانی مشخص می‌شود که بدانیم کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که داوطلبی به همه سؤال‌ها، پاسخ صحیح بدهد؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشد، و این امر، بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد؛ پس اگر داوطلب گروه آزمایشی هنر، این روزها در درسی آمادگی ندارد، باید در همین زمان باقی مانده، به مطالعه مبحث یا مباحثی از آن درس بپردازد تا بتواند دست کم به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ صحیح دهد؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از درصد صفر است.

توجه داشته باشید که در تعدادی از رشته‌های گروه آ‌زمایشی هنر، از داوطلبان، آزمون عملی با ضریب تخصصی 4 گرفته می‌شود که نقش بسیار مهمی در پذیرش دانشجو در رشتۀ مورد نظر دارد.  

گفتنی است که میانگین ذکر شده در هر سال، با سال دیگر متفاوت است؛ برای مثال، در سال 93، یک داوطلب به 100 درصد سؤال‌های خلاقیت موسیقی پاسخ صحیح داده و در سال 94 و  95 هیچ داوطلبی به 100 درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح نداده است و در سال 96، دو داوطلب به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند یا در سال 93، یک داوطلب در درس درک هنر به 70 تا 80 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده است، و در سال 94، این تعداد به هفت نفر رسیده است؛ اما در سال‌های 95 و 96 هیچ­یک از داوطلبان به 70 درصد سؤال‌های این درس پاسخ صحیح نداده‌اند.

 

 در نهایت اینکه نباید تصور کرد یک داوطلب با نمره­های منفی یا بسیار پایین در درس‌های مختلف، می‌تواند در رشته‌های با آزمون یا روزانه این گروه آزمایشی پذیرفته شود. اگر داوطلبانی را می­شناسید که حتی در رشته‌های روزانه با نمره منفی پذیرفته شده‌اند، دلیلش آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درس­ها یا در آزمون عملی، نمرۀ خوبی کسب کرده‌اند؛ ضمن اینکه داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می‌آورند، در رشته محل‌هایی که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذیرفته نخواهند شد.

رشته‌های با آزمون، شامل رشته محل‌های روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و پیام‌نور می‌شود که با آزمون سراسری دانشجو می پذیرند؛ یعنی داوطلبان بر اساس نتیجه کارنامه خود می‌توانند رشته‌های مورد نظر را انتخاب کنند.

در جدول ارایه شده در زیر، غیر از داوطلبانی که به تمامی سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتیجه درصد 33- را کسب کرده و داوطلبانی که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های 10 درصدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ یعنی داوطلبانی که به 90 تا 99/99 درصد سؤال‌های یک درس پاسخ صحیح داده، در گروه 100- 90 درصد آمده‌اند، یا داوطلبانی که به 0 درصد تا 99/9  درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده، در گروه 10- 0 درصد محاسبه شده‌اند.

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه) گروه آزمایشی هنر

محدوده نمرات

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی

فرهنگ و معارف اسلامی

زبان خارجی

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

-33/33_-30

2

-33/3

4

-33/3

4

-33/3

4

-33/3

-30_-20

23

-23/5

22

-22/8

29

-23/2

40

-23/3

-20_-10

323

-12/9

228

-13/4

566

-13/0

428

-13/3

-10_0

3486

-3/7

2924

-3/3

5442

-3/7

6357

-3/2

0_10

11509

4/8

19542

4/0

16261

4/4

25875

2/3

10_20

10765

14/6

13483

14/3

10142

14/3

6067

14/2

20_30

10121

24/3

6695

23/9

6607

24/2

3993

24/2

30_40

5864

34/3

2489

34/2

3609

34/4

2036

34/3

40_50

3829

44/0

1510

44/0

2653

44/3

1476

44/3

50_60

1559

54/2

749

54/6

1584

54/4

928

54/6

60_70

776

64/1

530

64/3

1029

64/1

666

64/6

70_80

265

74/0

280

74/5

472

74/4

406

74/8

80_90

100

83/5

155

84/3

199

84/0

280

85/0

90_100

11

92/8

23

92/8

36

93/0

61

93/6

100درصد

2

100/0

1

100/0

2

100/0

18

100/0

کل

48635

20/0

48635

14/0

48635

16/4

48635

10/4

 

 

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه) گروه آزمایشی هنر

محدوده نمرات

درک هنر

درک ریاضی

ترسیم فنی

خلاقیت تصویری

خلاقیت نمایش

خلاقیت موسیقی

خواص مواد

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

تعداد

میانگین

-33/33_-30

2

-33/3

3

-32/9

5

-33/3

3

-33/3

3

-33/3

3

-33/3

3

-33/3

-30_-20

32

-24/4

7

-25/2

26

-25/2

54

-24/5

13

-25/6

17

-25/6

57

-24/8

-20_-10

549

-13/4

191

-13/5

380

-14/2

817

-14/3

281

-14/3

328

-14/6

726

-13/2

-10_0

12327

-2/8

3806

-2/5

6705

-3/3

7566

-4/0

5239

-3/3

5592

-3/1

8810

-3/2

0_10

33006

1/5

30284

3/3

29746

2/2

27938

2/2

32665

1/9

40686

0/4

36651

1/4

10_20

2115

13/0

9254

13/4

7176

13/1

7738

13/4

7162

13/2

1131

12/9

2132

13/1

20_30

394

23/2

2838

23/6

2933

23/2

3092

23/2

2427

23/2

403

23/1

230

23/9

30_40

142

33/3

1139

33/8

1026

33/3

1001

33/3

639

33/1

134

34/0

22

34/8

40_50

51

43/8

561

44/0

370

43/6

343

43/0

173

42/9

104

43/1

4

43/9

50_60

16

54/3

300

54/3

145

53/5

68

52/9

28

52/2

83

54/2

0

_

60_70

1

62/3

169

64/1

73

63/6

14

61/5

5

62/0

68

63/9

0

_

70_80

0

_

61

74/3

30

73/3

1

70/0

0

_

57

73/5

0

_

80_90

0

_

17

83/8

19

82/3

0

_

0

_

19

84/1

0

_

90_100

0

_

5

91/6

1

95/0

0

_

0

_

8

92/5

0

_

100درصد

0

_

0

_

0

_

0

_

0

_

2

100/0

0

_

کل

48635

1/0

48635

7/7

48635

5/4

48635

5/1

48635

4/5

48635

0/9

48635

1/0

 

 

همچنین در جدولی دیگر، میانگین، بالاترین و کمترین درصد 50 نفر اول کشوری گروه آزمایشی هنر، در درس‌های عمومی و اختصاصی این گروه آمده است.

درصد دروس گروه آزمایشی هنر در بین رتبه‌های کشوری کمتر از  50

 

زبان و ادبیات فارسی

زبان عربی

فرهنگ و

معارف اسلامی

زبان خارجی

درک هنر

درک ریاضی

ترسیم فنی

خلاقیت تصویری

خلاقیت نمایش

خلاقیت موسیقی

خواص مواد

میانگین

59/8

52/4

58/6

58/5

38/7

40/9

53/1

45/6

33/5

51/3

9/6

کمترین درصد

29/4

12/0

17/4

0/0

11/2

3/4

13/4

6/7

6/7

0/0

-5/2

بیشترین درصد

100/0

90/7

90/7

90/7

58/9

85/6

88/4

70/0

61/7

100/0

29/9

 

 

منبع: سنجش