انواع سیستم های گزینش متمرکز - تربیت معلم


داوطلبان علاقمند منحصرا در رشته های تحصیلی مراکز تربیت معلم گروه آزمایشی همنام گروه آزمایشی آزمون سراسری تقاضانامه ثبت نام اینترنتی براساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی درج می گردد،  گزینش و معرفی خواهد شد. 
رشته های تحصیلی مراکز تربیت معلم آزمون سراسری در هر یک از گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی،  علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی می باشد. 
از داوطلبان علاقمند به شرکت در گزینش رشته های مراکز تربیت معلم وابسته به آموزش و پرورش، آزمون جداگانه ای به عمل نخواهد آمد و داوطلبان متقاضی بر حسب شرکت در هر یک ازگروههای آزمایشی باید مواد آزمون عمومی و اختصاصی آزمون سراسری گروه آزمایشی مربوط را امتحان دهند. 
ضرایب هر یک از مواد امتحانی رشته های تحصیلی گروههای آزمایشی مختلف مراکز تربیت معلم در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج خواهد شد. گزینش نهایی دانشجو در مراکز تربیت معلم پس از موفقیت در معاینات پزشکی و مصاحبه تخصصی و بر مبنای امتیاز علمی بالاتر در آزمون سراسری، قبولی در معاینه پزشکی و مصاحبه تخصصی و در صورت احراز صلاحیت های عمومی صورت می گیرد. بدین منظور در خصوص داوطلبان واجد شرایط علمی با توجه به ضوابط مربوط، بررسی های لازم انجام می شود تا در گزینش نهایی شایسته ترین افراد پذیرفته شوند. 
داوطلبان متقاضی تحصیل در مراکز تربیت معلم با توجه به اینکه برای خدمت در وزارت آموزش و پرورش متعهد می شوند،  لازم است علاوه بر شرایط عمومی مندرج در دفترچه راهنمای شماره یک آزمون سراسری و همچنین مقررات وظیفه عمومی برای برادران،  واجد شرایط اختصاصی اعلام شده نیز باشند. از جمله شرایط مذکور می توان به نداشتن هیچگونه رابطه استخدامی و یا تعهد خدمت در سازمان های دولتی،  غیردولتی و وابسته به دولت در زمان شروع به تحصیل در مراکز تربیت معلم و نیز نداشتن بیش از 22 سال تمام اشاره نمود.