تمدید زمان واریز وجه ثبت نام دبیرستانهای استعدادهای درخشان


تمدید زمان واریز وجه ثبت نام دبیرستانهای استعدادهای درخشان

به اطلاع دانش آموزان گرامی می رساند زمان واریز وجه ثبت نام آزمون ورودی 1400-1399 تا تاریخ 1399/05/08 تمدید گردید.

منبع: سامانه ثبت نام سنجش و پذیرش دبیرستانهای استعدادهای درخشان