اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص افزایش روزهای برگزاری آزمون سراسری سال 1399


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص افزایش روزهای برگزاری آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

 

نام آزمون

گروه های آزمایشی، روز و تاریخ برگزاری آنها

سراسری ۱۳۹۹

گروه آزمایشی هنر- صبح چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی- صبح پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

گروه آزمایشی علوم تجربی- صبح جمعه ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

گروه آزمایشی زبان- صبح شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۰۱