برنامه های درسی یکشنبه 16 شهریور شبکه های آموزش، چهار و قرآن


برنامه‌های درسی یکشنبه 16 شهریور شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

 

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه 16 شهریور ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه 16 شهریور ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی‌وحرفه‌ای وکاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ الزامات محیط کار -مشترک شاخه‌های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ مدیریت تولید -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٢٠:۵٠ تا٢١:١۵درس فناوری های نوین  -مشترک زمینه صنعت

ساعت ٢١:١۵تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠بازی و‌ریاضی پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم 

ساعت١١:٣۵تا١٢ فارسی و‌نگارش پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی و‌تفکر پایه چهارم

ساعت١٢:٢۵تا١٢:۵٠مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

ساعت١٣:١۵تا١٣:۴۵فارسی و‌نگارش پایه ششم

 متوسطه اول:

ساعت١۴:٣٠تا١۵ریاضی پایه هفتم ( راهبردهای حل مسئله)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( یادآوری عددهای صحیح)

ساعت١۵:٣٠ تا١۶ریاضی پایه نهم ( معرفی مجموعه)

متوسطه دوم  :

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیم

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵  درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠  درس ریاضی٣  پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

متوسطه دوم  :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ریاضی و آمار ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی

ساعت٨:٣٠  تا ٩ ریاضی و آمار۲،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی

ساعت٩:٣٠  تا ١٠ فارسی۱،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

ساعت١٠:٣٠ تا ١١ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته ها

ساعت١١ تا ١١:٣٠ فارسی۳،پایه۱۲،مشترک،رشته ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢ ،هندسه ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک

ساعت١٢تا ١٢:٣٠ هندسه۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت١٢:٣٠ تا ١٣ هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن :

ساعت١۵تا١۵:٣٠  علوم و معارف قرآنی١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١۵:٣٠ تا١۶اصول عقاید٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ١۶تا١۶:٣٠ اصول عقاید١پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت١۶:٣٠ تا١٧ اصول عقاید٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی