جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 13 مهرماه اعلام شد


جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 13 مهرماه اعلام شد

تهران (پانا) - جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 13 مهرماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 13 مهرماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠
دوخت دامن -درس طراحی مدل سازی - پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه دوم /فنی حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
درس نقشه کشی رشته رایانه -پایه ۱۰ - شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
ساده سازی اشکال - پایه ۱۲ -رشته گرافیک -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
دانش فنی - رشته الکترونیک - پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰
فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰
علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰
فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:


ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی-روش نمادین و حل چند مسئله پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
ریاضی- یادآوری عدد های اول پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی - اجتماع و اشتراک مجموعه ها پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
تولید محتوای الکترونیک- آموزش نرم افزار تبدیل فرمت

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧
شیمی ۱ - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
زیست ۱ - پایه ۱۰-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵
ریاضی ۲/ معادلات گویا و گنگ - پایه۱۱ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠
ریاضی۲ /درس معادلات گویا و گنگ پایه۱۱رشته علوم تجربی

شبکه ۴
ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .
ساعت۱۶:۳۰درس پیامهای آسمان ۷
متوسطه دوره اول.