برنامه 30 مهر مدرسه تلویزیونی ایران


برنامه 30 مهر مدرسه تلویزیونی ایران

 

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، جدول برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی‌و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨  تا ٨:٣٠ تعمیرات سیستم سوخت و حرفه  /پودمان یک - رشته مکانیک - پایه ۱۲- رشته کاردانش و فنی‌و حرفه‌ای
    
ساعت٨:٣٠ تا ٩ مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD  -پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی‌و حرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ نصب و راه اندازی و نگهداری  پکیج گرمایش  پایه ۱۰-رشته تاسیسات مکانیک - شاخه فنی‌و حرفه‌ای  

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ دانش فنی  -رشته تربیت کودک   - پایه ۱۰ - شاخه فنی‌و حرفه‌ای 

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نازک دوزی  -رشته طراحی و دوخت    - پایه۱۰ - شاخه فنی‌و حرفه‌ای و کاردانش

ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی پایه  دوم 

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم  

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان   پیش دبستانی 

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰  ادبیات فارسی  ـ درس چهارم بخش یک  پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی-درس چهارم (سفر شکفتن )قسمت اول 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی   -  درس چهارم  بخش یک     پایه نهم  

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- الگوهای تلفیقی آموزش 

متوسطه دوم:

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰  شیمی ۱ -  پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی  
   

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی  
     

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ شیمی ۲  -  پایه ۱۱- علوم تجربی  و ریاضی فیزیک  

ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵ ریاضی ۳ / توابع وارون     - پایه۱۲ -رشته علوم تجربی 

ساعت٢٠:٢۵ تا٢۰:۵۰  فیزیک ۳ / درس شتاب  متوسط و لحظه ای   - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی 

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس  فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته  علوم ومعارف

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف 

ساعت۱۶:۳۰درس  آموزش قرآن نهم درس اول متوسط دوره اول