بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ۱۴۰۰


 

رشته تجربی

 ریاضی تجربی

نام فصل

تعداد سوالات ریاضی در کنکور ۱۴۰۰

الگو ودنباله

۱

توان های گویا و عبارت های جبری

۰

معادله و نامعادله

۳

هندسه

۴

تابع

۲

مثلثات

۴

توابع نمایی و لگاریتم

۲

حد وپیوستگی

۴

مشتق

۴

کاربرد مشتق

۲

شمارش ، بدون شمردن

۱

احتمال

۲

آمار

۱

 

 

فیزیک تجربی

نام فصل

تعداد سوالات فیزیک در کنکور ۱۴۰۰

فیزیک و اندازه گیری

۱

کار و انرژی و توان

۲

ویژگی های فیزیک مواد

۲

دما و گرما

۳

الکتریسیته ساکن

۳

جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم

۳

مغناطیس و القای الکترومغناطیس

۳

حرکت بر خط راست

۳

دینامیک

۳

نوسان و امواج

۴

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

۳

 

 

شیمی

نام فصل

تعداد سوالات شیمی در کنکور ۱۴۰۰

کیهان زادگاه الفبای هستی

۳

ردپای گازها در زندگی

۳

آب ، آهنگ زندگی

۲

قدر هدایای زمینی را بدانیم

۴

در پی غذای سالم

۴

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

۶

مولکول ها در خدمت تندرستی

۳

آسایش و رفاه در سایه شیمی

۴

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری

۴

شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر

۲

 

 

زیست شناسی

نام فصل

تعداد سوالات زیست در کنکور ۱۴۰۰

زیست شناسی ،دیروز ، امروز ، فردا

۰

گوارش و جذب مواد

۳

تبادلات گازی

۲

گردش مواد در بدن

۳

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

۳

از یاخته تا گیاه

۳

جذب و انتقال مواد درگیاهان

۲

تنظیم عصبی

۳

حواس

۳

دستگاه حرکتی

۲

تنظیم شیمیایی

۰

ایمنی

۳

تنظیم یاخته

۱

تولید مثل

۳

تولید مثل نهاندانگان

۲

پاسخ گیاهان به محرک ها

۱

مولکول های اطلاعاتی

۲

جریان اطلاعات در یاخته

۳

انتقال اطلاعات در نسل ها

۳

تغییر در اطلاعات وراثتی

۲

ازماده به انرژی

۱

از انرژی به ماده

۲

فناوری های نوین زیستی

۱

رفتارهای جانوران

۲

 

 

رشته ریاضی

هندسه

نام فصل

تعداد سوالات هندسه در کنکور ۱۴۰۰

ترسیم های هندسی و استدلال

۰

قضیه تالس و تشابه

۲

چند ضلعی ها

۱

تجسم فضایی

۲

دایره

۳

تبدیل های هندسی

۲

رابطه طولی با مثلث

۱

ماتریس

۳

مقاطع مخروطی

۳

بردارها

۱

مبانی ریاضیات

۳

احتمال

۲

آمار توصیفی

۲

آمار استنباطی

۰

نظریه اعداد

۴

گراف

۲

ترکیبات

۴

 

 

حسابان

عنوان فصل

تعداد سوالات حسابان در کنکور ۱۴۰۰ ریاضی

مجموعه الگو و دنباله

۲

مثلثات

۳

توان های گویا و عبارات جبری

۱

معادله و نامعادله

۱

شمارش بدون شمردن

۰

هندسه تحلیلی

۰

توابع

۲

بخش پذیری و تقسیم

۰

تابع نمایی و لگاریتم

۱

حد و پیوستگی

۳

حد نامتناهی و حد در بینهایت

۱

مشتق

۳

کاربرد مشتق

۲

 

 

شیمی

نام فصل

تعداد سوالات شیمی در کنکور ۱۴۰۰

کیهان زادگاه الفبای هستی

۳

ردپای گازها در زندگی

۳

آب ، آهنگ زندگی

۲

قدر هدایای زمینی را بدانیم

۴

در پی غذای سالم

۴

پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر

۶

مولکول ها در خدمت تندرستی

۳

آسایش و رفاه در سایه شیمی

۴

شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری

۴

شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر

۲

 

 

فیزیک ریاضی

نام فصل

تعداد سوالات فیزیک در کنکور ۱۴۰۰ ریاضی

برهم کنش های موج

۲

فیزیک و اندازه گیری

۰

کار و انرژی و توان

۲

ویژگی های فیزیک مواد

۳

دما و گرما

۴

الکتریسیته ساکن

۳

جریان الکتریکی

۴

مغناطیس

۲

خازن

۱

حرکت بر خط راست

۴

دینامیک

۶

نوسان و امواج

۴

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

۴

ترمودینامیک

۳

 

 

رشته انسانی

ریاضی انسانی

مبحث

تعداد سوالات ریاضی در کنکور ۱۴۰۰ انسانی

عبارت گویا

2 سوال

معادله گویا

 1 سوال

تابع

سوال

آمار

 4 سوال

احتمال

 3 سوال

گزاره

سوال

دنباله

سوال

 

 

اقتصاد

مبحث

تعداد سوالات اقتصاد در کنکور ۱۴۰۰ انسانی

تولید

2 سوال

بازار

 2 سوال

آشنایی با شاخص اقتصادی

5 سوال

پول و بانک

2 سوال

فقر و توزیع درآمد

1 سوال

اقتصاد بین الملل

سوال

اقتصاد ایران

سوال

 

 

علوم و فنون

مبحث

تعداد سوالات ادبیات ( علوم و فنون ) در کنکور ۱۴۰۰ انسانی

معنی لغت

1 سوال

تاریخ ادبیات و سبک شناسی

7 سوال

عروض

8 سوال

قافیه

2 سوال

آرایه ادبی

8 سوال

قرابت معنایی

4 سوال

 

 

عربی اختصاصی

مبحث

تعداد سوالات عربی تخصصی در کنکور ۱۴۰۰ انسانی

ترجمه و تعریب

9 سوال

اعراب گذاری

1 سوال

تحلیل صرفی

3 سوال

قواعد

7 سوال

 

 

تاریخ و جغرافیا

مبحث

دهم

یازدهم

دوازدهم

تاریخ

5

5

5

جغرافیا

3

7

5

 

 

علوم اجتماعی

مبحث

تعداد سوالات علوم اجتماعی در کنکور انسانی ۱۴۰۰

هویت فردی و اجتماعی

1 سوال

تحولات هویتی جهان اجتماعی

1 سوال

هویت ایرانی

سوال

فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی

4 سوال

چالش های جهانی

2 سوال

بیداری اسلامی و جهان جدید

3 سوال

ذخیره دانشی

1 سوال

علوم اجتماعی

1 سوال

کنش اجتماعی

1 سوال

قدرت اجتماعی

1 سوال

نابرابری اجتماعی

1 سوال

سیاست هویت

1 سوال

پیشینه علوم اجتماعی درجهان اسلام

1 سوال

افق علوم اجتماعی درجهان اسلام

1 سوال

 

 

فلسفه و منطق

مبحث

تعداد سوالات فلسفه و منطق در کنکور انسانی ۱۴۰۰

منطق دهم

10 سوال

فلسفه یازدهم

5 سوال

فلسفه دوازدهم

10 سوال

 

 

روانشناسی

مبحث

تعداد سوالات روانشناسی در کنکور انسانی ۱۴۰۰

روان شناسی : تعریف وروش موردمطالعه

7 سوال

روان شناسی رشد

4 سوال

احساس ، توجه وادراک

سوال

حافظه و علل فراموشی

1 سوال

تفکر ( 1 ) حل مسئله

2 سوال

تفکر ( 2 )تصمیم گیری

2 سوال

انگیزه و نگرش

1 سوال

 روانشناسی سلامت

1 سوال

ترکیبی

1 سوال

 

 

 

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۰

ادبیات فارسی

مبحث

تعداد سوالات ادبیات در کنکور ۱۴۰۰

واژگان

۳

املاء

۳

زبان فارسی

۵

تاریخ و ادبیات

۱

آرایه های ادبی

۴

قرابت معنایی

۹

 

 

زبان انگلیسی

مبحث

تعداد سوالات زبان انگلیسی در کنکور ۱۴۰۰

واژگان

۸

گرامر

۴

Cloze test

۵

درک مطلب reding

۸

 

 

عربی

مبحث

تعداد سوالات عربی در کنکور ۱۴۰۰

ترجمه و تعریب

۸

درک مطلب

۴

حرکت گذاری

۲

تحلیل صرفی

۳

قواعد

۸

 

 

دین و زندگی

مبحث

تعداد سوالات دین و زندگی در کنکور ۱۴۰۰

آیات و روایات

۱۱

اشعار و حدیث

۵

متن

۹