فرم خود اظهاری داوطلبان آزمون سراسری 1400 جهت حضور در محل امتحان


فرم خود اظهاری داوطلبان آزمون سراسری 1400 جهت حضور در محل امتحان

لطفا به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://register2.sanjesh.org/Corona/