تاریخ های ثبت نام و برگزاری آزمون های ورودی به دانشگاه ها و موسسات در سال 1401


نام آزمون

تاریخ برگزاری

تاریخ ثبت نام

دکتری (PHD)

جمعه 06/12/1400

دوشنبه 01/09/1400 تا دوشنبه 08/09/1400

کارشناسی ارشد ناپیوسته

چهارشنبه 28/02/1401

پنج شنبه 29/02/1401

جمعه 30/02/1401

سه‌شنبه 1400/09/16 تا سه‌شنبه 1400/09/23

 

سراسری

چهارشنبه 08/04/1401

پنج شنبه 09/04/1401

جمعه 10/06/1401 و شنبه 11/04/1401

یکشنبه 10/11/1400 تا یکشنبه 17/11/1400

 

کاردانی به کارشناسی

جمعه 04/06/1401

یکشنبه 1401/03/29 تا یکشنبه 05/04/1401

 

کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی)

جمعه 04/06/1401

سه شنبه 14/04/1401 تا سه شنبه 1401/04/21