یادگیری نامناسب در آموزش مجازی


یادگیری نامناسب در آموزش مجازی

شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ تاکنون، بیشتر فعالیتها و آموزشهای حضوری را تحت تاثیر قرار داده و از این رو اغلب فعالیت‌های آموزشی در بیشتر کشورهای دنیا از جمله ایران، ناگزیر به صورت مجازی و غیرحضوری ادامه پیدا کرده است. در این خصوص مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نظر سنجی را انجام داده که ایسنا نتایج آن را منتشر کرده است.

این مرکز از والدین دانش آموزان تهرانی پرسیده است «تا چه حد نگران استفاده فرزندتان از اینترنت هستید؟». نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد ۳۴/۷ درصد والدین بابت استفاده فرزندشان از اینترنت نگرانی زیادی دارند. در مقابل ۳۰/۲ درصد دیگر اصلا چنین نگرانی ای نداشتند. این میزان نگرانی در بین ۱۳/۷ درصد کم و در بین ۲۰/۷ درصد در حد متوسط بوده است

میزان نگرانی زنان در این خصوص اندکی بیشتر از مردان است. میزان نگرانی والدین در خصوص استفاده فرزندانشان از اینترنت بر حسب مقطع تحصیلی نشان می دهد، نگرانی در بین والدین دانش آموزان متوسطه اول بیشتر از والدین دانش آموزان سایر مقاطع است

در نظرسنجی دیگری از والدین دانش آموزان تهرانی پرسیده شده است «برخی می‌گویند در آموزش مجازی و غیرحضوری، آموزش و یادگیری به صورت مناسب انجام نمی‌شود. شما تا چه حد با این نظر موافقید؟»

بر اساس نتایج این نظرسنجی، ۳۶درصد والدین با این نظر که «در آموزش مجازی و غیرحضوری، آموزش و یادگیری به صورت مناسب انجام نمی‌شود» تا حد زیادی موافق هستند که در مقابل ۱۱/۹ درصد با این نظر اصلا موافق نیستند. میزان موافقت با گزاره فوق، در بین ۱۵/۶ درصد در حد کم و در بین ۳۳/۵ درصد در حد متوسط بوده است

والدین فارغ از نوع جنسیت دیدگاه یکسان و نزدیک به هم نسبت به میزان مناسب بودن آموزش مجازی برای یادگیری داشتند. دیدگاه والدین بر حسب هر یک از مقاطع تحصیلی نیز مورد بررسی قرار گرفت که تفاوت‌ها معنادار نشده است و والدین هر سه مقطع دیدگاه نسبتا یکسانی در این خصوص دارند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در نظرسنجی دیگری از والدین دانش آموزان تهرانی پرسیده است «آیا فرزند شما به تنهایی می‌تواند با اپلیکیشن های آموزش غیرحضوری کار کند یا نیاز به کمک بزرگترها دارد؟» ۵۰/۲ درصد بیان کردند فرزندشان به تنهایی می‌تواند با اپلیکیشن ها کار کند اما ۴۸/۷درصد گفتند فرزندشان به کمک نیاز دارد.

۳۳/۵ درصد والدین دانش‌آموزان ابتدایی گفته اند فرزندشان به تنهایی نمی توانند با اپلیکیشن‌ها کار کند، اما ۶۳/۵درصد والدین دانش‌آموزان متوسطه اول و ۷۲ درصد والدین متوسطه دوم اظهار کرده اند فرزندانشان می توانند با اپلیکیشن‌ها کار کنند.

در ادامه از والدینی که گفته‌اند فرزندان آنها نیاز به کمک دارند پرسیده شد «آیا در خانواده کسی هست که در این زمینه به وی کمک کند؟» ۹۱/۹ درصد اظهار داشته‌اند در خانواده کسی هست که به فرزندشان کمک و ۷/۹درصد گفتند کسی نیست به فرزندشان در آموزش کمک کند.

بر اساس اعلام ایسپا، هر دو نظرسنجی با جامعه آماری والدین دانش آموزان تهرانی که فرزند آنها به صورت غیرحضوری آموزش می بیند و اندازه نمونه ۱۲۱۷ در تاریخ ۱ تا ۶ مهر ۱۳۹۹ به شیوه مصاحبه تلفنی توسط ایسپا اجرا شده است.

گردآوری: شادی حیدری نژاد