تعداد دفترچه ها و زمان پاسخگویی به سوالات پنج گروه ازمایشی: علوم ریاضی وفنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی ازمون سراسری سال 1401


تعداد دفترچه ها و زمان پاسخگویی به سوالات پنج گروه ازمایشی: علوم ریاضی وفنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی ازمون سراسری سال 1401

 

تماشای ویدئو