تاثیر سابقه تحصیلی ۴۰ درصدی در کنکور "قطعی" است


تاثیر سابقه تحصیلی ۴۰ درصدی در کنکور "قطعی" است

 

رئیس مرکز ارزشیابی و سنجش کیفیت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: از این به بعد دو نوبت در سال کنکور برگزار می شود. سابقه تحصیلی۴۰ درصد قطعی است و برای سال بعد نیز امکانات هماهنگی برای تسری به پایه‌های دهم و یازدهم داریم.

به گزارش ایسنا، محسن زارعی در کمیسیون تخصصی سنجش و پایش سی‌وششمین اجلاس مدیران و روسای آموزشی پرورش کشور گفت: ریاست جمهور ایجاد زیر ساخت آموزش پرورش را مورد تاکید قرار دادند و استقرار نظام ارزشیابی تضمین کیفیت، مورد بررسی قرار گرفته است. در سال ۹۶ روند شاخص‌ها بررسی شده و درون دادها با ملاک دانش آموز، نیروی انسانی، فضا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

زارعی گفت: بین افزایش دانش آموز و کلاس و با کارکنان آموزشی فاصله زیاد قرار دارد و همین امر کمبودهای عرصه میدانی را نشان می دهد.

وی گفت: در رشته ریاضی، علوم انسانی و تجربی افزایش داشتیم اما در رشته معارف کاهش را شاهد بودیم.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با اشاره به مصوبه ۸۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: از این به بعد دو نوبت در سال کنکور برگزار می شود. سابقه تحصیلی۴۰ درصد قطعی است و برای سال بعد نیز امکانات هماهنگی برای تسری به پایه‌های دهم و یازدهم داریم.

به گزارش ایسنا، همچنین حجت الاسلام علی لطیفی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور نیز در این کمیسیون از ایجاد چهار محور تحول رویکردی و تاکتیکی در نظام سنجش و ارزیابی خبر داد.

وی اظهار کرد: با طیفی از منظرهای مختلف می توان به یادگیری نگاه کرد. در حال حاضر باید ببینیم که یاددهی و یادگیری به کدام سو رهسپار است؟ تحول در شیوه‌ها و تحول در پایش و سنجش یادگیری است.

وی ادامه داد: انسان و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات ابزارهایی برای امروز به وجود آورده است. پیش بینی‌های آینده و تحول های سیاسی و اجتماعی در پی اتفاقات در پلتفرم‌های اجتماعی از جمله این موارد است.

 لطیفی افزود: امروز با تولید کننده و مصرف کننده‌هایی مواجهیم که اگر درست برنامه ریزی نکنیم آنها گوی سبقت را از ما خواهند ربود. برخی از ویژگی‌های این فضا انگاره هویتی است که تحت تاثیر تحولات جامعه قرار گرفته است. ما  با خطوط روابط طولی مواجه‌ایم و نه عرضی. با توجه به این وضعیت تحول‌های رویکردی و تاکتیکی را باید بپردازیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تاکید بر چهار محور افزود: اهداف  و محتوای تربیت و یادگیری، روش‌ها و ابزارهای آموزشی، رویکردهای ما به محتوا، سنجش و پایش کیفیت یادگیری چهار محور مورد تاکید است.

وی گفت: اهداف ومحتوای تربیت و یادگیری از اولین حساسیت‌های ماست. اینکه چگونه ما باید آموزش را متناسب با نیاز دانش آموز فراهم کنیم. دو مساله محتوای آموزش نافع را باید یادآور شویم. یعنی به نیازهای فردی و اجتماعی توجه کنیم. مساله دوم توجه به شایستگی‌های مشترک دوره آموزش عمومی مثل هویت ایرانی اسلامی و مهارت های زندگی که دانش را بر یک زندگی سعادتمندانه آماده می کند داشته باشیم.

وی در تعریف روش‌ها و ابزارهای آموزشی گفت: به دو تغییر رویکرد باید اشاره کرد که آموزش آمیخته و ترکیبی را شامل می شود. کرونا تجربه متفاوت آموزشی را برای نظام آموزشی رقم زد و ما نیز در ابتدای مهر راهنمای این عملیات ترکیبی را ارایه خواهیم کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد سوم گفت: اینکه نگاه ما به محتوا چگونه باید باشد بسیار مهم است. تنوع به ابزارهای آموزشی و یادگیری بسیار مهم است. همچنین سنجش و پایش کیفیت یادگیری که محور چهارم است نیاز آموزشی می طلبد و امیدواریم پاسخگویی‌اش به روند تغییرات بسیار خوب باشد.