برنامه زمانی ثبت نام و برگزاری آزمون های سراسری سال 1402


 

عنوان

سراسری

دکتری

کارشناسی ارشد

کاردانی به کارشناسی

کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه ای

زمان ثبت

نام

نوبت اول:

8 تا 1401/8/14

نوبت دوم:

15 تا 1402/1/21

22 تا 1401/8/29

16 تا 1401/9/22

1402/3/28تا

1402/4/4

 1402/4/18تا

1402/4/25

اجرای

آزمون

نوبت اول:

پنجشنبه و جمعه

 29 و 1401/10/30

نوبت دوم:

چهارشنبه و پنجشنبه

 14 و 1402/4/15

صبح پنجشنبه

1401/12/11

عصر پنجشنبه و صبح و عصر جمعه

از 1401/12/11تا

1401/12/12

جمعه 1402/6/3

جمعه 1402/6/3

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور