نمایندگی: آبدانان
مدیریت: عسگری

نام آموزشگاه: آموزشگاه بعثت نور

تلفن: 08433627038

آدرس: خیابان امام خمینی(ره)، روبه روی شهرداری، خیابان پوریای ولی

نمایندگی: ایلام
مدیریت: شیری

نام آموزشگاه: آموزشگاه دانش سنجش

تلفن: 08433343936

آدرس: چهارراه رسالت، خیابان رسالت، 200 متر

نمایندگی: دره شهر
مدیریت: نورمحمدی

نام آموزشگاه: آموزشگاه پیشرفت

تلفن: 08435226630

آدرس: خیابان جمهوری اسلامی ،کوچه سحر غربی ، بالاتر از چاپخانه احمد

نمایندگی: بدره
مدیریت: کریمی

نام آموزشگاه: آموزشگاه پرند

تلفن: 08435226630

آدرس: خیابان مخابرات آموزشگاه پرند

نمایندگی: دهلران
مدیریت: کاکایی

نام آموزشگاه: آموزشگاه دانش سنجش و هدف

تلفن: 08433724183

آدرس: خیابان هجرت پایین تر از بازارچه میوه و تره بار جنب نانوایی