azmoon

نفرات برتر نمایندگی     01/09/04
رتبه:
1
تراز:
6590

مقطع:
پنجم
رشته:

نمایندگی:
نکا
رامان محمدی
رتبه:
2
تراز:
4471

مقطع:
پنجم
رشته:

نمایندگی:
نکا
آرمیتا قلی پور
رتبه:
1
تراز:
4937

مقطع:
هفتم
رشته:

نمایندگی:
نکا
سیدمحمدمهدی موسوی
رتبه:
1
تراز:
6048

مقطع:
نهم
رشته:

نمایندگی:
نکا
علی زالی
رتبه:
2
تراز:
5801

مقطع:
نهم
رشته:

نمایندگی:
نکا
تکتم صالحی
رتبه:
3
تراز:
5492

مقطع:
نهم
رشته:

نمایندگی:
نکا
زهرا صالحی
رتبه:
1
تراز:
5656

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
نکا
فاطیما بسکابادی
رتبه:
2
تراز:
5351

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
نکا
سحر بابایی
رتبه:
3
تراز:
5255

مقطع:
دهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
نکا
زهرا عالیشاه
رتبه:
1
تراز:
5405

مقطع:
یازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
نکا
فاطمه علی بیکی
رتبه:
1
تراز:
7442

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
نکا
مهسا فاضلی
رتبه:
2
تراز:
7063

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
نکا
یلدا صباغی کناری
رتبه:
3
تراز:
6282

مقطع:
یازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
نکا
محمدحسین عبدی
رتبه:
1
تراز:
6575

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
نکا
علی علیجانی
رتبه:
2
تراز:
5867

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
نکا
محمدحسین موسوی
رتبه:
3
تراز:
4027

مقطع:
یازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
نکا
فاطمه عبادی
رتبه:
1
تراز:
7440

مقطع:
دوازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
نکا
سورن وجدانی
رتبه:
2
تراز:
7191

مقطع:
دوازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
نکا
ماهان دهقان
رتبه:
3
تراز:
6715

مقطع:
دوازدهم
رشته:
ریاضی

نمایندگی:
نکا
محمد برزین
رتبه:
1
تراز:
7577

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
نکا
زهرا محسنی
رتبه:
2
تراز:
7340

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
نکا
فاطمه ذوالفقاری
رتبه:
3
تراز:
6875

مقطع:
دوازدهم
رشته:
تجربی

نمایندگی:
نکا
سحر عظیمی
رتبه:
1
تراز:
7104

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
نکا
یگانه خورشیدی
رتبه:
2
تراز:
6595

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
نکا
علی ابراهیمی
رتبه:
3
تراز:
5915

مقطع:
دوازدهم
رشته:
انسانی

نمایندگی:
نکا
کیا اصغری
رتبه:
1
تراز:
4347

مقطع:
دوازدهم
رشته:
منحصرا زبان

نمایندگی:
نکا
امیرحسین کمالی مهر
اخبار و مقالات
تابستان و فرصت آموزش و پرورش برای جبران شکاف یادگیری تابستان و فرصت آموزشو پرورش برای جبران شکاف یادگیری یک کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و محدودیتهایی که وجود داشت آموزش و پرورش نتوانست از فرصتهای موجود برای گروه هدف خود استفاده اثربخشی کند گفت: تابستان سال جاری که حدود دو ماه از آن باقی مانده میتواند تا حدودی شکافهای بهوجود آمده را جبران کند. زهرا علیاکبری در گفتوگو با ایسنا،در این باره اظهار کرد: برای یک فرد در سنین کودکی و نوجوانی اگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در خانواده مهیا باشد، آموزش مدرسهای در سه فصل از سال و اوقات فراغت در فصل تابستان برنامهای است که به طور معمول شکل میگیرد و حداقل تا حدود سن ۱۸ سالگی ادامه دارد. وی افزود: جدا از اینکه در ۹ ماه از سال چه آموزشها و مهارتهایی در مدرسه به دانشآموزان ارائه میشود، تعطیلات تابستان از جمله ایامی است که اگر به خوبی برنامهریزی و هدایت شود باعث خودتوسعهای فرد و در نهایت نتایج محسوسی در زمینههای مختلف جامعه از جمله مهارتآموزی و افزایش سواد علمی را به دنبال خواهد داشت. این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه اوقات فراغت به دانشآموزان فرصت می دهد تا استراحت کنند و دیگر نگران مدرسه یا دیگر جنبههای استرسزای زندگی خود نباشند گفت: پژوهشگران دانشگاه روچستر در مطالعهای با موضوع اوقات فراغت دانشآموزان اذعان کردند که زمان آزاد برای دانشآموزان دبیرستانی نه تنها برای حفظ عملکرد دانشی و مهارتی در مدرسه، بلکه برای حفظ سلامت روانشان نیز ضروری است. علیاکبری ادامه داد: این مطالعه همچنین بیان میکند که برای کمک به کاهش این استرس به اوقات فراغت نیاز است و کمبود اوقات فراغت میتواند منجر به افسردگی، افزایش میزان استرس و حملات اضطرابی شود. فعالیتهای ساختاریافته (فعالیتهای آموزشی، ورزشی، مذهبی، بشردوستانه) یا هر فعالیت دیگری که تحت نظارت بزرگسالان و مربیان انجام میشود میتواند به عنوان یک عامل محافظتی در رفتار اجتماعی پرخطر کودکان و نوجوانان عمل کند. وی یک تقسیمبندی از فعالیتهایی که دانشآموزان در اوقات فراغت خود انجام میدهند ارائه و اظهار کرد: گروه اول، فعالیتهایی با هدف استراحت، بدون درگیری جسمی یا روانی خاص یا شدید در فضای خانه است که در طبیعت انجام میشود. این فعالیتها عمدتا جنبه فردی دارند. گروه دوم فعالیتها از اشکال مختلف تفریح به معنای وسیع این واژه تشکیل شده است که وظیفه آن استراحت فعال یا تفریح سالم (گردش، ورزش، بازی، پیاده روی و...) است. گروه سوم شامل تمام فعالیتهایی است که با هدف رشد شخصیت از طریق زمینههای مختلف فعالیتهای انسانی (آموزشی، فرهنگی، اجتماعی...) انجام میشود. این کارشناس آموزش و پرورش افزود: بنابراین دانشآموزان در یکی از این سه گروه یا ترکیبی از آنها تابستان خود را میگذرانند. بر اساس نتایج یک پژوهش بینالمللی، بین پیشرفت تحصیلی و متغیرهای ترکیبی اوقات فراغت اعم از فعالیتهای فرهنگی، معاشرت، تفریح رفتن و فعالیتهای آرامشبخش، همبستگی معنیدار آماری وجود دارد. دانشآموزانی که پیشرفت تحصیلی بالاتری دارند، عمده اوقات فراغت خود را صرف انجام فعالیتهای فرهنگی و آرامشبخش میکنند، در حالی که دانشآموزانی که نتایج تحصیلی ضعیفتری دارند، بیشتر اوقات فراغت خود را صرف معاشرت و بیرون رفتن با همسالان میکنند. علیاکبری با بیان اینکه با توجه به نتایج علمی که از تاثیر اوقات فراغت بر رشد کودکان و نوجوانان بر میآید، جوامع برای ایام تعطیلی مدارس برنامهریزیهای هدفمندی انجام میدهند گفت: چه بسا نظامهای آموزشی هستند که این دوران را بهترین فرصت برای شکلدهی هویت علمی و فرهنگی نسل آیندهساز خود میدانند. در دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و محدودیتهایی که وجود داشت آموزش و پرورش نتوانست از این فرصت برای گروه هدف خود استفاده اثربخشی کند، اما تابستان سال جاری که حدود دو ماه از آن باقی مانده میتواند تا حدودی این شکاف را جبران کند. وی افزود: طرح جبران و تثبیت یادگیری از جمله برنامههایی است که با توجه به افت تحصیلی که آموزش مجازی برای دانشآموزان به همراه داشت میتواند نقطه قوتی در نظام آموزشی باشد. برگزاری اردوهای دانشآموزی عشایری، مسابقات فرهنگی و ورزشی و... نیز از دیگر اقدامات آموزش و پرورش است، اما توجه به این نکته مهم است که نهایتا هر کدام از این فعالیتها روزهای محدودی از سه ماه تابستانی دانشآموزان را درگیر پویایی میکند، برای هفتهها و روزهای دیگر چه اقدامی در نظر گرفته شده است؟. این کارشناس آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه رویدادهای کتابخوانی، یادگیریهای مشارکتی، آموزش مهارتهای زندگی و حقوق شهروندی، جانمایی هویت ملی به همراه عزت نفس در نوجوانان و سایر فعالیتهایی که در سال تحصیلی فرصت کافی در مدارس برای آموزش و انجام آنها نیست، میتواند راهگشای بسیاری از چالشهای تحصیلی و رفتاری دانشآموزان ما باشد گفت: به عنوان مثال سرانه مطالعه دانشآموزان در تابستان از کاستی بسیاری برخوردار است که فرهنگسازی کتابخوانی با همکاری کانونهای محلی و نهادهای متولی میتواند رخدادهای خوبی را در سطح کشور رقم بزند. علیاکبری ادامه داد: البته باید توجه کرد که کودکان و نوجوانان در سطوح مختلف خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و ... قرار دارند و با این وجود بسیاری از آنان گذراندن اوقات فراغت خود را با انجام کارهایی مانند خرید، رفتن به مهمانی، بودن با دوستان، بازیهای رایانهای، استفاده از رسانههای اجتماعی، تماشای فیلم، مطالعه، فعالیتهای دینی و رفتن به سفر طی کرده و از آن لذت میبرند. وی افزود: باید تلاش کرد ضمن توجه به علایق و تفریحات فوق، در اوقات فراغت برای آنان مسیر مناسب و مطلوبی نیز ترسیم شود؛ مسیری که علاوه بر توجه به ویژگیهای سنی و شخصیتی، از هر گونه اجبار و فعالیتهای کسلکننده به دور باشد. بیشتر بخوانید ...
بازگشایی متفاوت مدارس در مهر امسال بازگشایی متفاوت مدارس در مهر امسال معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال بهدلیل پشت سر گذاشتن کرونا بازگشایی متفاوتی در مهرماه خواهیم داشت، بنابراین باید سعی شود با تدبیر و برنامهریزی لازم این بازگشایی با کمترین چالش و مانع انجام شود. به گزارش ایسنا،حجتالاسلام والمسلمین علی لطیفی در جلسه شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین با اشاره به آغاز کار برنامهریزی پروژه مهر در سطح وزارتخانه گفت: از مهمترین مسائلی که در پروژه مهر باید به آن پرداخته شود موضوعاتی چون ثبتنام دانشآموزان، هدایت تحصیلی، ثبت سفارش کتب درسی و توزیع مناسب آن است. معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برآورد و ساماندهی نیروی انسانی از مهمترین اقدامات پروژه مهر است و باید بهطور جدی پیگیری شود. مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نیز ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در چند ماه گذشته انقلابیگری و جوانگرایی را جزء مهمترین شاخصهای بهکارگیری نیروها در سطوح مختلف آموزش وپرورش استان عنوان کرد و از رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و معاون معین استان قزوین در وزارت متبوع خواستار پیگیری مرتفع کردن مشکلاتی چون کسری نیروها، پرداخت معوقات آموزشدهندگان سوادآموزی، توجه ویژه به هنرستانهای فنیوحرفهای و روزآمد کردن تجهیزات آن در سطح وزارتخانه شد. به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، در ادامه تعدادی از اعضای شورای معاونین به ارائه گزارش اقدامات انجام شده و دیدگاهها و طرح مشکلات آموزشی و پرورشی پرداختند. بیشتر بخوانید ...
کارگاه مشاوره اصول و فنون و مهارت های مذاکره و روش برنامه ریزی باسمه تعالی در تاریخ 01/11/1397 کارگاه مشاوره اصول و فنون و مهارت های مذاکره و روش برنامه ریزی با حضور سر کار خانم دکتر گلستانی در نمایندگی گاج شهرستان نکا برگزار شد. و ایشان در این کارگاه به موارد زیر اشاره قرمودند: حتی اگر مطمئن هستید که برنامهریزی به درد شما نمیخورد، باز هم برنامهریزی کنید خیلی از مردم، مخالف برنامهریزی برای مذاکره هستند. آنها میگویند: پیش مادرم، پدرم، مدیر یا معلمم و حرف میزنم. همان موقع میبینم شرایط چگونه است و بر همان اساس، حرفهایم را تنظیم میکنم. نکتهی دیگری هم در این زمینه وجود دارد.برنامه ریزی برای مذاکرهبه حفظ کردن تعدادی جمله و بیان کردن آنها در بخشهای مختلف مذاکره محدود نیست.برنامه ریزی برای مذاکره، بیشتر از جنس تعیین چارچوب است. برای ارتباطات و مذاکرههای خود خط قرمز داشته باشید خط قرمز،حداقل خواستههای مایاحداکثر امتیازاتی است که حاضریم به طرف مقابل بدهیم. به همین علت، به عنوان یکی از قوانین مهم مذاکره، میگویند که قبل از شروع، خطوط قرمز خود را بدانید. بسیاری از نارضایتیهای ما در گفتگوها و ارتباطات روزمره و مذاکرهها، مربوط به مواردی است که خط قرمزی تعریف نکردهایم. در مذاکره و تصمیم گیری همواره به مسیر پیش رو نگاه کنید برای همهی ما پیش میآید که تصمیمهای نادرست شخصی را، صرفا به خاطر انرژی زیادی که صرفشان کردهایم، ادامه میدهیم: مثلا وقتی با یک فرد یا شرکت، پنج جلسهی مذاکره داشتهایم، احساس میکنیم که: ترک مذاکره منطقی نیست و بهتر است جلسهی ششم را هم به رغم تمام مشکلات و اختلافنظرها برگزار کنیم.. هیچوقت یک گزینه را به تنهایی پیش روی طرف مقابل قرار ندهید هیچکس دوست ندارد یک گزینه را از میان تنها گزینهی ارائه شده انتخاب کند فرض کنید پدر و مادر میخواهند به خاطر موفقیت فرزند خود، به او جایزهای بدهند. از طرفی ترجیح میدهند انتخاب جایزه را به صورت مطلق به او واگذار نکنند؛ چون نگران هستند که فرزندشان جایزهای بخواهد که با بودجه یا سلیقهی آنها مطابقت نداشته باشد. حداقل کاری که میتوانند انجام دهند این است که سه یا چهار مورد جایزه را برای فرزند خود مطرح کرده و از او بخواهند چیزی را که بیشتر به سلیقهاش نزدیک است انتخاب کند. در متقاعد کردن دیگران، شتابزده رفتار نکنید متقاعدسازی به این معناست که یک نفر میخواهد نظر فرد دیگری را تغییر داده و به نظر خود، نزدیکتر کند. این کار، بههیچوجه ساده نیست. چون انسانها دیدگاههای خود را بخشی از هویت خود میبینند و حاضر نیستند به سادگی آنها را تغییر دهند. حالا تصور کنید که بخواهید سرعت این فرایند را هم افزایش دهید. میتوان انتظار داشت که مقاومت طرف مقابل، افزایش پیدا کند. اگر میخواهیم پدر خانواده را به جابجایی محل خانه قانع کنیم، اگر می خواهیم فرزند یا همسر خود را به ثبت نام در یک کلاس آموزشی متقاعد کنیم، اگر میخواهیم اعضای خانواده، زمان کمتری را درشبکه های اجتماعیبگذرانند، بهتر است در مسیر متقاعدسازی شتاب نکنیم. گاهی اوقات، با سکوت راحتتر میتوان امتیاز گرفت تا با حرف زدن بسیاری از ما، وقتی ازامتیازوامتیازدهیدر مذاکره حرف میزنیم، یک پیشفرض کلیدی را در ذهن داریم:برای امتیاز گرفتن، باید حرف بزنیم. فقط با حرف زدن است که میشود امتیاز گرفت همگی این ضربالمثل را شنیدهایم که سکوت علامت رضاست. اما این ضربالمثل، همیشه درست نیست. موارد بسیاری وجود دارد که شما میتوانیدنارضایتی خودوانتظار امتیازات بیشتررا با سکوت نشان دهید. کاربرد سکوت به مذاکرههای خرید و فروش روزمره محدود نیست. سکوت میتواند در بزرگترین مذاکرههای تجاری میان کسب و کارها نیز کارآمد باشد. تحمل فضای سکوت برای بیشتر انسانها سخت و دشوار است و معمولا ترجیح میدهند زودتر صحبت کنند تا سنگینی سکوت شکسته شود. حتی اگر این صحبت کردن به قیمت دادن امتیاز و تخفیف و کمی عقبنشینی باشد. بیشتر از اینکه حرف بزنید، سوال بپرسید بسیاری از ما، یک تمایل مهارنشدنی به حرف زدن داریم. خصوصا اینکه فکر میکنیم با حرف زدن، میتوانیم جریان مذاکره را کنترل کنیم: میتوانیم خواستههایمان را بگوییم؛ استدلالهایمان را مطرح کنیم؛ گلهها و شکایتهای خود را بیان کنیم؛ امتیاز بخواهیم؛ و به هر شیوه، سهم بیشتری از مذاکره را به خود اختصاص دهیم. واقعیت این است که بسیاری از ما، آنقدر که برای خوب حرف زدن وقت میگذاریم، توان و انرژی خود را به خوب گوش دادن اختصاص نمیدهیم. البته این نکته را هم نباید فراموش کنیم که گوش دادن واقعا سخت است: کسی که میخواهد شنوندهی خوبی باشد، باید ذهن خود را متمرکز کند؛ از قضاوتهای زودهنگام فاصله بگیرد؛ گفتگوهای درونی و افکار اتوماتیک منفی ذهن خود را مهار کند؛ و کارهای دشوار دیگری را انجام دهد تا در نهایت بتواند بگوید: من نقش شنونده را به خوبی ایفا کردم. منبع: مهدی محمدی بیشتر بخوانید ...
مسئولين و پشتيبان ها
مهدوی

همه

رضایی

مشاور ارشد

گالری تصویر نمایندگی
تصویری برای گالری آپلود نشده است!!

آزمون های سراسری گاج فعالیت رسمی خود را از سال 1388 با هدف توسعه ی عدالت آموزشی آغاز نموده و در تلاش است با برگزاری آزمون های هدفمند، طراحی سوالات استاندارد و با کیفیت، تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
خوشبختانه این مهم با کسب رتبه های برتر و تک رقمی در کنکور سراسری و همچنین پذیرفته شدن دانش آموزان در آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص، تا حدود زیادی محقق شده است.

بیشتر بدانید...