نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

صبا سلطانی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7620

...

آرمان خورشیدی

رتبه: 2

نمایندگی: همدان

تراز: 7546

...

عرفان شمس الدینی

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 7243

...

محمدعلی قهاری کرمانی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 6997

...

فاطمه مکی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 6953

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

سایه عسگری

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6973

...

علیرضا حسینی احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6950

...

مهران معتمدی

رتبه: 3

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 6808

...

امیرحسین نوری

رتبه: 4

نمایندگی: کرج

تراز: 6789

...

مبینا محمودزاده

رتبه: 5

نمایندگی: زرند

تراز: 6773

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

صبا سلطانی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7373

...

مهران معتمدی

رتبه: 2

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7071

...

آرمان خورشیدی

رتبه: 3

نمایندگی: همدان

تراز: 6977

...

مبینا محمودزاده

رتبه: 4

نمایندگی: زرند

تراز: 6949

...

سایه عسگری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 6615