نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

آرین صفایی تبار

رتبه: 1

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 7679

...

لیلاالسادات محسنی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7505

...

آتنا رنجبر حمال آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7390

...

مبین مشفقی

رتبه: 4

نمایندگی: شیراز

تراز: 7384

...

اطهره السادات کل المعاد

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7228

تاریخ آزمون : 1398/06/22

...

هانیه برج ساز

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7445

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7024

...

علیرضا رستگار

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 6680

...

محمد حاج علی اکبری

رتبه: 4

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 6391

...

فاطمه زارع

رتبه: 5

نمایندگی: خرامه

تراز: 5985

تاریخ آزمون : 1398/06/08

...

هانیه برج ساز

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7934

...

طهورا نوری زاده

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7378

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7220

...

هلیا سکاکی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6521

...

فاطمه فرحی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6407

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

طهورا نوری زاده

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8117

...

هانیه برج ساز

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 8092

...

فاطمه فرحی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7298

...

زهرا صادقی

رتبه: 4

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 6255

...

هلیا سکاکی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6010

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

مهلا انتظاری

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7802

...

هانیه برج ساز

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 7388

...

فاطمه فرحی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 6539

...

هلیا سکاکی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6500

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6407

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

طهورا نوری زاده

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7087

...

مهلا انتظاری

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7031

...

فاطمه شمس بیرانوند

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6889

...

هستی خلیلی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6710

...

مهدی روحی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6147

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

محمد آدینه پور

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7108

...

علیرضا رستگار

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 6533

...

هستی خلیلی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6524

...

فاطمه فرحی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6232

...

صالح خاکسار

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 5907