نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

حامد مشتاقیان

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7855

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7779

...

سیدمحمدامین احمدزاده

رتبه: 3

نمایندگی: قم

تراز: 7504

...

سیدمحمد اکبرزاده هنزائی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7494

...

مهدی چراغی

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 7331

...

شایان شاهی مالمیر

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7299

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 7

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7296

...

آریان رجبی

رتبه: 8

نمایندگی: ملکان

تراز: 7239

...

آرمان حاج محمدی

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7195

...

حامد سالم

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7174

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

میلاد مفیدی فر

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8577

...

فروزان ایرجی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7929

...

عرفان احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7765

...

آرمان بوربور

رتبه: 4

نمایندگی: ورامین

تراز: 7591

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7308

...

آرمان حاج محمدی

رتبه: 6

نمایندگی: یزد

تراز: 7207

...

داوود کاظمی مقدم

رتبه: 7

نمایندگی: شیروان

تراز: 7199

...

محمدمهدی ضرابیه

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7150

...

مریم دهقان زاده

رتبه: 9

نمایندگی: یزد

تراز: 7101

...

فاطمه یاوری

رتبه: 10

نمایندگی: یزد

تراز: 7077

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

فاطمه یاوری

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7650

...

امیرحسین دهقان دهنوی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7554

...

نیما نیرومند

رتبه: 3

نمایندگی: اراک

تراز: 7407

...

مهدیه سلطانی گرد فرامرزی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7378

...

علیرضا فرودنیا

رتبه: 5

نمایندگی: هشتگرد

تراز: 7351

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 6

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7346

...

نرگس خالصی زاده

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 7188

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 8

نمایندگی: شیروان

تراز: 7184

...

سروناز هاشمی

رتبه: 9

نمایندگی: ساوه

تراز: 7150

...

شایان عسگری

رتبه: 10

نمایندگی: اراک

تراز: 7048

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

سروش شرافت بفروئی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7863

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7686

...

فروزان ایرجی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7479

...

حامد مشتاقیان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7437

...

عرفان احمدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7413

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

محمدحسین روستایی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7520

...

محسن منصوری محمد آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7319

...

امیر مسعود ناظری

رتبه: 3

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7216

...

حامد سالم

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7196

...

آرمان حاج محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7017

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

آتوسا ابراهیمی

رتبه: 1

نمایندگی: آستانه اشرفیه

تراز: 7235

...

سینا چراغی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7116

...

محمد رسول رشیدی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 6772