نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

علیرضا شاهسوندی

رتبه: 1

نمایندگی: داران

تراز: 8836

...

پارسا رحیمی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8668

...

محمد رضانژاد

رتبه: 3

نمایندگی: پلدشت

تراز: 8134

...

سجاد رحیمی

رتبه: 4

نمایندگی: کاشمر

تراز: 8112

...

مهلا وجدانی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8110

...

الیاس غله بانی

رتبه: 6

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8078

...

نورا ارزانیان

رتبه: 7

نمایندگی: بابل

تراز: 7921

...

ارشام حسیبی

رتبه: 8

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7918

...

مهدی نزهتی

رتبه: 9

نمایندگی: ملکان

تراز: 7876

...

نیکو محمدی پرشکوه

رتبه: 10

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7853

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

فاطمه عباسی صیادی

رتبه: 1

نمایندگی: قشم

تراز: 9174

...

علی اردانی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8633

...

علی محمد دفتری

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8478

...

جواد صدوقی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8396

...

غراله اسمعیلی پور

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8199

...

مهدی نزهتی

رتبه: 6

نمایندگی: ملکان

تراز: 8155

...

مبینا جعفری

رتبه: 7

نمایندگی: یزد

تراز: 8104

...

سیدعلی موسوی

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 8053

...

محمد رضانژاد

رتبه: 9

نمایندگی: پلدشت

تراز: 8043

...

مهلا وجدانی

رتبه: 10

نمایندگی: ملکان

تراز: 7983

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

پارسا رحیمی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8296

...

مهسا مهدی نژاد یزدی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8116

...

مهلا وجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 8048

...

سیدامین موسویان

رتبه: 4

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7982

...

علیرضا محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: شهربابک

تراز: 7889

...

علی کنعانی

رتبه: 6

نمایندگی: لنگرود

تراز: 7848

...

نورا ارزانیان

رتبه: 7

نمایندگی: بابل

تراز: 7829

...

علیرضا کابلی چلمردی

رتبه: 8

نمایندگی: نکا

تراز: 7791

...

نگین عابدی

رتبه: 9

نمایندگی: نکا

تراز: 7782

...

محمد پناهی نژاد

رتبه: 10

نمایندگی: اقلید

تراز: 7694

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

علی اردانی زاده

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7843

...

علیرضا حدادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7766

...

مهلا وجدانی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 7730

...

سید علی موسوی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7724

...

محمد رضانژاد

رتبه: 5

نمایندگی: پلدشت

تراز: 7650

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

علیرضا محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 7650

...

مهلا وجدانی

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 7308

...

محمحسن دهقان بهابادی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7162

...

سیدامیررضا مدرس ثانوی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7153

...

فاطمه میرجلیلی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7107

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

مهلا وجدانی

رتبه: 1

نمایندگی: ملکان

تراز: 8008

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7605

...

سجاد نجمی

رتبه: 3

نمایندگی: قوچان

تراز: 7476