نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 7668

...

علی اکبر غباس زاده

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 7369

...

مانا ملکی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7360

...

علی علم خانی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 7183

...

حامد آب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 7129

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

مانا ملکی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 7346

...

محمدامین آذرنیا

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 7280

...

مژده پوزن

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 7219

...

سارا راهبر

رتبه: 4

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7149

...

سیدرضا موسویان فرد

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7062

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

سعید اشرفی

رتبه: 1

نمایندگی: مشگین شهر

تراز: 7223

...

آرین محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: کازرون

تراز: 7108

...

سارا راهبر

رتبه: 3

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7040

...

سمیرا شیربندی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7021

...

علی اکبر غباس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7013