نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

علیرضا محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: اراک

تراز: 7650

...

مهلا وجدانی

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 7308

...

محمحسن دهقان بهابادی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7162

...

سیدامیررضا مدرس ثانوی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7153

...

فاطمه میرجلیلی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7107

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

مهلا وجدانی

رتبه: 1

نمایندگی: ملکان

تراز: 8008

...

مهدی قاسمی فرد

رتبه: 2

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7605

...

سجاد نجمی

رتبه: 3

نمایندگی: قوچان

تراز: 7476