نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7893

...

محبوبه حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 6415

...

حسین حقی

رتبه: 3

نمایندگی: تویسرکان

تراز: 6305

...

شادی صباری

رتبه: 4

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6182

...

هانیه آقایی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6170

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

شادی صباری

رتبه: 1

نمایندگی: بروجرد

تراز: 8011

...

سینا صومعه

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7706

...

سینا امرایی

رتبه: 3

نمایندگی: رومشکان

تراز: 7317

...

بهاره یزدی جنت آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7233

...

مریم افشین

رتبه: 5

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6933

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 9261

...

شادی صباری

رتبه: 2

نمایندگی: بروجرد

تراز: 7375

...

غلام رضا بهمنی

رتبه: 3

نمایندگی: نی ریز

تراز: 6829

...

مریم افشین

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6417

...

محمد منتظری

رتبه: 5

نمایندگی: تنکابن

تراز: 6311