نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 1

نمایندگی: گرمسار

تراز: 9006

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8078

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8022

...

ابوالفضل داداشقلی پور

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 7881

...

آریان رجبی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 7663

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

ابوالفضل داداشقلی پور

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 8304

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 2

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8170

...

سینا چراغی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7898

...

سجاد محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7891

...

مهرداد عباس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7728

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

سینا چراغی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7871

...

سجاد محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7684

...

سروناز هاشمی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7657

...

علی تیموری

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7594

...

علی اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 7465