نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

سجاد پاک سیما

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8269

...

فروغ افخمی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7742

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نائین

تراز: 7648

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 7614

...

امیرمحمد جهانی

رتبه: 5

نمایندگی: اسفراین

تراز: 7563

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: نائین

تراز: 8100

...

علی پناهی

رتبه: 2

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7536

...

پارسا شاهسواری

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7491