نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

علی انصاری فر

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8869

...

حسین نکو

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 8558

...

آرش یادگاری

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8525

...

علی اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: ملکان

تراز: 8379

...

امیرمحمد جعفری

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 8310

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8768

...

محمدرضا سمیعی

رتبه: 2

نمایندگی: اراک

تراز: 8533

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8495

...

محمدجواد مهرالنقش

رتبه: 4

نمایندگی: اصفهان

تراز: 8435

...

علی اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8255

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8699

...

علی انصاری فر

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8466

...

آرش یادگاری

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8423

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 4

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8363

...

حسن نکو

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8289

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

عطیه زارع محمود آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8655

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8652

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8309

...

علی انصاری فر

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8223

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 5

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8184

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 1

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8526

...

آرش یادگاری

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8248

...

امیرمحمد جعفری

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7961

...

محمدحسین حسنی سیانی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7840

...

سینا اخوی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7835

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

سجاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8355

...

پیمان سبحانی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7875

...

امیرشایان پیمانی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7854

...

فاطمه کریمی

رتبه: 4

نمایندگی: کرمان

تراز: 7701

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7602

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 1

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8483

...

ابوالفضل داداشقلی پور

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 8134

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7982

...

سجاد محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7727

...

سیدعلی حسینی رکن آبادی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7495

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 1

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8815

...

امیرشایان پیمانی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8549

...

پیمان سبحانی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8086

...

ابوالفضل داداشقلی پور

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 8065

...

علی اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 7740

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 1

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8641

...

ابوالفضل داداشقلی پور

رتبه: 2

نمایندگی: بابل

تراز: 8186

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7872

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 4

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7685

...

اریان رجبی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 7674

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 1

نمایندگی: گرمسار

تراز: 9006

...

مهدی عباس زاده

رتبه: 2

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8078

...

مهراد عباس زاده

رتبه: 3

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 8022

...

ابوالفضل داداشقلی پور

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 7881

...

آریان رجبی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 7663

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

ابوالفضل داداشقلی پور

رتبه: 1

نمایندگی: بابل

تراز: 8304

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 2

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8170

...

سینا چراغی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7898

...

سجاد محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7891

...

مهرداد عباس زاده

رتبه: 5

نمایندگی: بندرعباس

تراز: 7728

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

سینا چراغی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7871

...

سجاد محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7684

...

سروناز هاشمی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7657

...

علی تیموری

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7594

...

علی اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 7465