نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/09/01

...

زینب اکبری

رتبه: 1

نمایندگی: استهبان

تراز: 8510

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8489

...

مانا ملکی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 8309

...

سجاد عبداله زاده

رتبه: 4

نمایندگی: گناباد

تراز: 8296

...

محمدرضا شایان

رتبه: 5

نمایندگی: بادرود

تراز: 8220

تاریخ آزمون : 1398/08/17

...

سجاد عبداله زاده

رتبه: 1

نمایندگی: گناباد

تراز: 8362

...

مصطفی احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: تالش

تراز: 8346

...

زینب اکبری

رتبه: 3

نمایندگی: استهبان

تراز: 8316

...

سیده حدیث کوشکی جهرمی

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 8312

...

محمدرضا شایان

رتبه: 5

نمایندگی: بادرود

تراز: 8147

تاریخ آزمون : 1398/08/03

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8688

...

زینب اکبری

رتبه: 2

نمایندگی: استهبان

تراز: 8656

...

سجاد عبداله زاده

رتبه: 3

نمایندگی: گناباد

تراز: 8569

...

سعید مرادی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8468

...

سیدمهیار وهابزاده

رتبه: 5

نمایندگی: گناباد

تراز: 8466

تاریخ آزمون : 1398/07/19

...

مبینا نصیری پور

رتبه: 1

نمایندگی: مشهد

تراز: 8742

...

سعید مرادی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8345

...

سیدمهدیار وهابزاده

رتبه: 3

نمایندگی: گناباد

تراز: 8225

...

مانا ملکی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 8195

...

ضحی فرجی پایین رودپشتی

رتبه: 5

نمایندگی: ساری

تراز: 8188

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

سیدرضا موسویان فرد

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 8296

...

الیاس سیمایی

رتبه: 2

نمایندگی: بادرود

تراز: 8244

...

زینب اکبری

رتبه: 3

نمایندگی: استهبان

تراز: 8239

...

علی آزادمهر

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8168

...

مهدی محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: ساری

تراز: 7944

تاریخ آزمون : 1398/06/22

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8634

...

ملیکا سیلاخور

رتبه: 2

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 8282

...

الیاس سیمایی

رتبه: 3

نمایندگی: بادرود

تراز: 8104

...

سیدمهدیار وهابزاده

رتبه: 4

نمایندگی: گناباد

تراز: 8098

...

سعید مرادی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8022

تاریخ آزمون : 1398/06/08

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8333

...

مانا ملکی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8083

...

محمدحسن خدابنده لو

رتبه: 3

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7866

...

سیدمهدیار وهابزاده

رتبه: 4

نمایندگی: گناباد

تراز: 7864

...

سیدرضا موسویان فرد

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7848

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8467

...

آرین آور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8349

...

زینب اکبری

رتبه: 3

نمایندگی: استهبان

تراز: 8241

...

سیدمهیار وهابزاده

رتبه: 4

نمایندگی: گناباد

تراز: 8023

...

الیاس سیمایی

رتبه: 5

نمایندگی: بادرود

تراز: 8012

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 8998

...

زینب اکبری

رتبه: 2

نمایندگی: استهبان

تراز: 8774

...

محمدامین امانی

رتبه: 3

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8219

...

آرین آور

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8199

...

الیاس سیمایی

رتبه: 5

نمایندگی: بادرود

تراز: 8196

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 2

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7915

...

سجاد عبداله زاده

رتبه: 3

نمایندگی: گناباد

تراز: 7757

...

آرین آور

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7730

...

زینب اکبری

رتبه: 5

نمایندگی: استهبان

تراز: 7717

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

کوثر استادمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8755

...

آرین آور

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8175

...

الیاس سیمایی

رتبه: 3

نمایندگی: بادرود

تراز: 8161

...

ضحی فرجی پایین رودپشتی

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 8161

...

محمدامین امانی

رتبه: 5

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 8141