نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7242

...

کوثر ساعد

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7101

...

مریم رمضان اورولی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7013

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 6981

...

فاطمه عابدی

رتبه: 6

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6936

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7718

...

هادی تیموریان

رتبه: 2

نمایندگی: آستارا

تراز: 7439

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7409