نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7742

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 2

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7608

...

مصطفی رضایی

رتبه: 3

نمایندگی: رشت

تراز: 7590

...

سجاد بهنام

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7499

...

زهرا صالحیانی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7429

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

شیوا شرافت

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8048

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7807

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 3

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7762

...

سجاد بهنام

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7761

...

شکوفه قنبری

رتبه: 5

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 7674

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

مصطفی رضایی

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 7723

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 2

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7653

...

محدثه نقدعلی

رتبه: 3

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7456

...

سجاد بهنام

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7403

...

مهدی حسینی چیه

رتبه: 5

نمایندگی: دلفان

تراز: 7368