نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/09/01

...

امیرحسین خسروی

رتبه: 1

نمایندگی: بیرجند

تراز: 8502

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7992

...

مبین محمودیان

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7868

...

حسین مزیدی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7816

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7815

تاریخ آزمون : 1398/08/17

...

ابراهیم عبدامحمدپور

رتبه: 1

نمایندگی: بناب

تراز: 7685

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7525

...

محمدرضا ژاله رجبی

رتبه: 3

نمایندگی: زنجان

تراز: 7445

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7370

...

حامد طاهریان

رتبه: 5

نمایندگی: سمنان

تراز: 7353

تاریخ آزمون : 1398/08/03

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 1

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7630

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7560

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7553

...

حسین ملکی پور

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7398

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7358

تاریخ آزمون : 1398/07/19

...

حسین ملکی پور

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7437

...

فائزه حامدآبادی

رتبه: 3

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7256

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7256

...

سینا صومعه

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7223

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

سبحان شاکراردکانی

رتبه: 1

نمایندگی: میبد

تراز: 7710

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7634

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7620

...

حسین ملکی پور

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7542

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7500

تاریخ آزمون : 1398/06/22

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 7698

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7597

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7538

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7483

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7329

تاریخ آزمون : 1398/06/08

...

حسین ملکی پور

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7592

...

سبحان شاکراردکانی

رتبه: 2

نمایندگی: میبد

تراز: 7500

...

سینا صومعه

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7459

...

نرگس نارنجی

رتبه: 4

نمایندگی: آمل

تراز: 7407

...

سیده زهرا هاشمی

رتبه: 5

نمایندگی: رزن

تراز: 7364

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

سیده زهرا هاشمی

رتبه: 1

نمایندگی: رزن

تراز: 7788

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7784

...

سینا صومعه

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7598

...

نازنین خوشبخت

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7498

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7323

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7647

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7557

...

حسین ملکی پور

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7482

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7377

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7358

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8405

...

حسین ملکی پور

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7887

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7235

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7214

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7204

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 7868

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7599

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7350

...

زهرا ناصری

رتبه: 4

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7251

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7134