نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7647

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 2

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7557

...

حسین ملکی پور

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7482

...

امیرمحمد شعاعی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7377

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7358

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

سینا صومعه

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8405

...

حسین ملکی پور

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7887

...

یاسمن پیروزرام

رتبه: 3

نمایندگی: آمل

تراز: 7235

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7214

...

نرگس نارنجی

رتبه: 5

نمایندگی: آمل

تراز: 7204

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

نرگس نارنجی

رتبه: 1

نمایندگی: آمل

تراز: 7868

...

ریحانه فتح آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7599

...

درنا صفی جهانشاهی

رتبه: 3

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7350

...

زهرا ناصری

رتبه: 4

نمایندگی: آران و بیدگل

تراز: 7251

...

حسین ملکی پور

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7134