نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

مریم ماوندادی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7933

...

فاطمه السادات حسینی زاده

رتبه: 2

نمایندگی: مهریز

تراز: 7633

...

سیدطاها شفیعی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: ساری

تراز: 7531

...

زهرا سعیدی

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 7520

...

مینا آزادبخت

رتبه: 5

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 7466

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

مریم ماوندادی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7939

...

نرگس یوردخانی

رتبه: 2

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7682

...

امیرحسین رمضانی

رتبه: 3

نمایندگی: بابلسر

تراز: 7625

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 4

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7596

...

فاطمه چاهکی

رتبه: 5

نمایندگی: اراک

تراز: 7576

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

زهرا سعیدی

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 7668

...

مبینا آزادبخت

رتبه: 2

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 7510

...

نرگس یوردخانی

رتبه: 3

نمایندگی: گرمسار

تراز: 7461

...

شیوا شرافت

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7413

...

فاطمه السادات حسینی زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مهریز

تراز: 7412

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

زهرا سعیدی

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 7591

...

مریم ماوندادی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 7552

...

ماریه پایمرد

رتبه: 3

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7472

...

شیوا شرافت

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7463

...

سمانه ریاضی

رتبه: 5

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7305

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

شیوا شرافت

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7132

...

فاطمه آقاسی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرضا

تراز: 7111

...

مریم ماوندادی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 7101

...

ماریه پایمرد

رتبه: 4

نمایندگی: اشنویه

تراز: 7077

...

زهرا سعیدی

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 7070

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8280

...

مصطفی رضایی

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 7685

...

مریم بخشعلی زاده

رتبه: 3

نمایندگی: شوط

تراز: 7529

...

مهدیه وفایی

رتبه: 4

نمایندگی: قزوین

تراز: 7516

...

مرتضی امینی

رتبه: 5

نمایندگی: بهارستان

تراز: 7386

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

مینا آزادبخت

رتبه: 1

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 8034

...

مصطفی رضایی

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 8010

...

زهرا صالحیانی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7802

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 4

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7701

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7595

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 8125

...

مصطفی رضایی

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 7824

...

زهرا صالحیانی

رتبه: 3

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7603

...

شیوا شرافت

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7592

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 5

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7582

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

شیوا شرافت

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7426

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7372

...

مصطفی رضایی

رتبه: 3

نمایندگی: رشت

تراز: 7293

...

زهرا صالحیانی

رتبه: 4

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7280

...

مینا آزادبخت

رتبه: 5

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 7206

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 1

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7742

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 2

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7608

...

مصطفی رضایی

رتبه: 3

نمایندگی: رشت

تراز: 7590

...

سجاد بهنام

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7499

...

زهرا صالحیانی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7429

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

شیوا شرافت

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8048

...

محبوبه کوشکی

رتبه: 2

نمایندگی: نیشابور

تراز: 7807

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 3

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7762

...

سجاد بهنام

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7761

...

شکوفه قنبری

رتبه: 5

نمایندگی: کوهدشت

تراز: 7674

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

مصطفی رضایی

رتبه: 1

نمایندگی: رشت

تراز: 7723

...

مجتبی پاکدل

رتبه: 2

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7653

...

محدثه نقدعلی

رتبه: 3

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7456

...

سجاد بهنام

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7403

...

مهدی حسینی چیه

رتبه: 5

نمایندگی: دلفان

تراز: 7368