نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

سینا نیک پی

رتبه: 1

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 6083

...

پویا فتحی

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 4927

...

فاطمه گلنام

رتبه: 3

نمایندگی: همدان

تراز: 4189

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

پویا فتحی

رتبه: 1

نمایندگی: بجنورد

تراز: 5757

...

فاطمه گلنام

رتبه: 2

نمایندگی: همدان

تراز: 4923

...

حسام رحیم پور

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 4760

...

سینا نیک پی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 4721