نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8458

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8442

...

حافظ سلطانی محمد

رتبه: 3

نمایندگی: نائین

تراز: 8418

...

علی مورکیان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8360

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8209

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8507

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8491

...

غزل پوراسفندیار بروجنی

رتبه: 3

نمایندگی: بروجن

تراز: 8451

...

امیرحسین مسعودی

رتبه: 4

نمایندگی: قم

تراز: 7910

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7854

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

حافظ سلطانی محمد

رتبه: 1

نمایندگی: نائین

تراز: 8317

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8188

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8047

...

فائزه فهیمی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8044

...

علی مورکیان

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7991