نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/03/03

...

مهیار جعفری نوده

رتبه: 1

نمایندگی: زنجان

تراز: 9477

...

حسین آقائی آرائی

رتبه: 2

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 9037

...

علیرضا مقدس

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 8465

...

محمدحسین پاسیده

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 8350

...

ایمان احمدیان

رتبه: 5

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8058

تاریخ آزمون : 1398/02/20

...

محمدرضا محسنی

رتبه: 1

نمایندگی: شاهرود

تراز: 9510

...

حسین آقائی آرائی

رتبه: 2

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 9342

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 9307

...

امیرحسین ساییلی

رتبه: 4

نمایندگی: بهارستان

تراز: 9072

...

امیرحسین مرادی

رتبه: 5

نمایندگی: همدان

تراز: 8858

تاریخ آزمون : 1398/02/06

...

مهرنوش ایلانلو

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9520

...

محمد هجری

رتبه: 2

نمایندگی: کرج

تراز: 9272

...

حسین آقائی آرائی

رتبه: 3

نمایندگی: قائم شهر

تراز: 9035

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8937

...

علی مورکیان

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8734

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

مهرنوش ایلانلو

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9402

...

محمدرضا مفیضی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 9108

...

نیما خانکشی اوغلی

رتبه: 3

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8833

...

علیرضا گرگوری مطلق

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8818

...

امیر خردمند

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8798

تاریخ آزمون : 1398/01/07

...

مهیار جعفری نوده

رتبه: 1

نمایندگی: زنجان

تراز: 9360

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 9235

...

محمدرضا مفیضی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 9094

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8974

...

عادل حیدری

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8390

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

شقایق منتصریان

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9141

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8952

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8886

...

عادل حیدری

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8601

...

مهیار جعفری نوده

رتبه: 5

نمایندگی: زنجان

تراز: 8515

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

مهدی داستار

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9510

...

حسین توکل

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8892

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8888

...

علی محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 8304

...

عادل حیدری

رتبه: 5

نمایندگی: بوشهر

تراز: 8254

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

مهدی داستار

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9157

...

حسین توکل

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9023

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 9017

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 4

نمایندگی: تبریز

تراز: 8605

...

محمد علیزاده

رتبه: 5

نمایندگی: تبریز

تراز: 8589

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 9099

...

زهره عباسی

رتبه: 2

نمایندگی: لنگرود

تراز: 8752

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8556

...

شقایق منتصریان

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8527

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 8337

تاریخ آزمون : 1397/10/21

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8817

...

محمدرضا صفوی

رتبه: 2

نمایندگی: اصفهان

تراز: 8722

...

سیدپارسا قزوینی

رتبه: 3

نمایندگی: اصفهان

تراز: 8718

...

امیراشکان چاوشی

رتبه: 4

نمایندگی: اصفهان

تراز: 8646

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: کاشان

تراز: 8610

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

نیما خانکشی اوغلی

رتبه: 1

نمایندگی: اردبیل

تراز: 9104

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8913

...

امیرحسین محمدزاده اصل

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8677

...

علیرضا مقدس

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 8407

...

مهیار شمشیری

رتبه: 5

نمایندگی: اردبیل

تراز: 8307

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 9101

...

علیرضا مقدس

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 8709

...

فائزه فهیمی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8581

...

پیام سلیمان زاده

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8568

...

علیرضا جعفری

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 8533

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

امیرحسین محمدزاده اصل

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 9098

...

حسام اسداله زاده

رتبه: 1

نمایندگی: ارومیه

تراز: 9098

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8678

...

عرفان بهبودی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8593

...

متین حمیدی

رتبه: 5

نمایندگی: اصفهان

تراز: 8574

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

سیامک کتانچی

رتبه: 1

نمایندگی: سراب

تراز: 9638

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8967

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8935

...

علی مورکیان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8801

...

علیرضا مقدس

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8467

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

علی مورکیان

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 9042

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 9033

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 3

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8994

...

مهیار جعفری نوده

رتبه: 4

نمایندگی: زنجان

تراز: 8744

...

علیرضا مقدس

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8524

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

مهیار جعفری نوده

رتبه: 1

نمایندگی: زنجان

تراز: 8660

...

علی مورکیان

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8612

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8570

...

مهتا فطرت قره باغ

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8549

...

امیرحسین محمدزاده اصل

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8278

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8854

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: نائین

تراز: 8727

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 3

نمایندگی: تبریز

تراز: 8420

...

علی مورکیان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8311

...

علی محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: شاهین شهر

تراز: 8288

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

مهدی گودرزی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9137

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 2

نمایندگی: نائین

تراز: 8709

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 3

نمایندگی: تبریز

تراز: 8159

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8026

...

علی مورکیان

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8026

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8531

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: کاشان

تراز: 8493

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8459

...

علی مورکیان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8364

...

حافظ سلطانی محمد

رتبه: 4

نمایندگی: نائین

تراز: 8352

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

احسان سلیمی

رتبه: 1

نمایندگی: شاهرود

تراز: 8890

...

عرفان سنایی اصل

رتبه: 2

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 8818

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8421

...

حافظ سلطانی محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نائین

تراز: 8265

...

سیده سلاله محمدی

رتبه: 5

نمایندگی: زنجان

تراز: 8241

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8458

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8442

...

حافظ سلطانی محمد

رتبه: 3

نمایندگی: نائین

تراز: 8418

...

علی مورکیان

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8360

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8209

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: کاشان

تراز: 8507

...

میرعلی قاسمی

رتبه: 2

نمایندگی: تبریز

تراز: 8491

...

غزل پوراسفندیار بروجنی

رتبه: 3

نمایندگی: بروجن

تراز: 8451

...

امیرحسین مسعودی

رتبه: 4

نمایندگی: قم

تراز: 7910

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7854

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

حافظ سلطانی محمد

رتبه: 1

نمایندگی: نائین

تراز: 8317

...

فروغ افخمی اردکانی

رتبه: 2

نمایندگی: یزد

تراز: 8188

...

محمدطه جهانی نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: کاشان

تراز: 8047

...

فائزه فهیمی

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 8044

...

علی مورکیان

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 7991