نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/03/03

...

سعید قزی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8891

...

فاطمه تشکری

رتبه: 2

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8471

...

سیدمحمد حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: مهریز

تراز: 8447

...

آرمین هاشم زاده

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8416

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 8387

تاریخ آزمون : 1398/02/20

...

سعید قزی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8864

...

سیدطه حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 8738

...

فاطمه محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8360

...

مهسا کاظمی

رتبه: 4

نمایندگی: بیجار

تراز: 8294

...

فاطمه تشکری

رتبه: 5

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8291

تاریخ آزمون : 1398/02/06

...

سعید قزی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8899

...

مهسا کاظمی

رتبه: 2

نمایندگی: بیجار

تراز: 8837

...

سیدطه حسینی

رتبه: 3

نمایندگی: شیراز

تراز: 8717

...

فردین شقاقی

رتبه: 4

نمایندگی: سراب

تراز: 8481

...

زینب صالح زاده

رتبه: 5

نمایندگی: بجنورد

تراز: 8471

تاریخ آزمون : 1398/01/23

...

سعید قزی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8644

...

سیدطه حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 8474

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8306

...

علی سلطانی میرزایی

رتبه: 4

نمایندگی: بجنورد

تراز: 8249

...

علی حاجیان

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 8248

تاریخ آزمون : 1398/01/07

...

سیدطه حسینی

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 8679

...

حسن صدری

رتبه: 2

نمایندگی: بهارستان

تراز: 8478

...

سعید قزی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8332

...

فاطمه محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8234

...

آرمین هاشم زاده

رتبه: 5

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 8150

تاریخ آزمون : 1397/12/17

...

سعید قزی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8913

...

سیدطه حسینی

رتبه: 2

نمایندگی: شیراز

تراز: 8639

...

حسن صدری

رتبه: 3

نمایندگی: بهارستان

تراز: 8544

...

فاطمه محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8530

...

علی سلطانی میرزایی

رتبه: 5

نمایندگی: بجنورد

تراز: 8507

تاریخ آزمون : 1397/12/03

...

سیدطه حسینی

رتبه: 1

نمایندگی: شیراز

تراز: 8612

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 8455

...

فاطمه تشکری

رتبه: 3

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8412

...

علی حاجیان

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 8338

...

حسن صدری

رتبه: 5

نمایندگی: بهارستان

تراز: 8283

تاریخ آزمون : 1397/11/19

...

سعید قزی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8518

...

علی حاجیان

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 8461

...

حسن صدری

رتبه: 3

نمایندگی: بهارستان

تراز: 8238

...

کوثر ساعد

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 8106

...

علی سلطانی میرزایی

رتبه: 5

نمایندگی: بجنورد

تراز: 8056

تاریخ آزمون : 1397/11/05

...

سعید کوه زارع

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 9381

...

علی میرزازاده منفرد

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 9364

...

آرمان مقدسی نیا

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 9345

...

دانیال وثوقی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8342

...

علی ملک آسا

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 9290

تاریخ آزمون : 1397/10/21

...

علیرضا پورشیروان

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 8483

...

علیرضا مرادپور

رتبه: 2

نمایندگی: گوگان

تراز: 8476

...

حسن صدری

رتبه: 3

نمایندگی: بهارستان

تراز: 8322

...

علی حاجیان

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 8288

...

سیدطه حسینی

رتبه: 5

نمایندگی: شیراز

تراز: 8029

تاریخ آزمون : 1397/09/30

...

علیرضا پورشیران

رتبه: 1

نمایندگی: تالش

تراز: 8686

...

سعید قزی

رتبه: 2

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8354

...

علی حاجیان

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8301

...

فاطمه محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8186

...

مهسا کاظمی

رتبه: 5

نمایندگی: بیجار

تراز: 8129

تاریخ آزمون : 1397/09/16

...

محمد مطاعی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8535

...

مهسا کاظمی

رتبه: 2

نمایندگی: بیجار

تراز: 8404

...

سعید قزی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8227

...

آرمین هاشم زاده

رتبه: 4

نمایندگی: خرم اباد

تراز: 8110

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 8073

تاریخ آزمون : 1397/09/02

...

سعید قزی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8433

...

مهسا کاظمی

رتبه: 2

نمایندگی: بیجار

تراز: 8419

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8392

...

رضا آوازه

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8298

...

علی حاجیان

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 8087

تاریخ آزمون : 1397/08/25

...

سعید قزی

رتبه: 1

نمایندگی: سبزوار

تراز: 8484

...

علی حاجیان

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 8454

...

فاطمه محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف اباد

تراز: 8288

...

مهسا کاظمی

رتبه: 4

نمایندگی: بیجار

تراز: 8282

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 5

نمایندگی: لارستان

تراز: 8253

تاریخ آزمون : 1397/08/04

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 8374

...

مهسا کاظمی

رتبه: 2

نمایندگی: بیجار

تراز: 8272

...

مهدی رفیعی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8254

...

فاطمه محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8251

...

امیرحسین کریمی

رتبه: 5

نمایندگی: بردسکن

تراز: 8201

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

مهدی رفیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8176

...

علی حاجیان

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 8010

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8009

...

فاطمه محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 7928

...

امیر کاظمی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7827

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

هادی تیموریان

رتبه: 1

نمایندگی: آستارا

تراز: 8334

...

محمد سهرابی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8312

...

علی حاجیان

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8259

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 8151

...

محمدمهدی برازبنایی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 8061

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 8195

...

سپیده حاجی زاده مقدم

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 8037

...

علی حاجیان

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7932

...

کوثر ساعد

رتبه: 3

نمایندگی: بناب

تراز: 7932

...

هادی تیموریان

رتبه: 5

نمایندگی: آستارا

تراز: 7904

تاریخ آزمون : 1397/06/16

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 7876

...

محمدمهدی بزار بنابی

رتبه: 2

نمایندگی: بناب

تراز: 7712

...

علی حاجیان

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7710

...

هادی تیموریان

رتبه: 4

نمایندگی: آستارا

تراز: 7644

...

فاطمه سادات تیموریان

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7618

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

علی حاجیان

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 7963

...

محمد سهرابی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7784

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 7770

...

کوثر ساعد

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7739

...

هادی تیموریان

رتبه: 5

نمایندگی: آستارا

تراز: 7689

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محمد سهرابی

رتبه: 1

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7913

...

کوثر ساعد

رتبه: 2

نمایندگی: بناب

تراز: 7812

...

علی حاجیان

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7773

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 4

نمایندگی: لارستان

تراز: 7738

...

سپیده حاجی زاده مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 7705

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

فاطمه سادات سمیعی

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7645

...

علی حاجیان

رتبه: 2

نمایندگی: لارستان

تراز: 7594

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 7512

...

کوثر ساعد

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7448

...

سعید قزی

رتبه: 5

نمایندگی: سبزوار

تراز: 7431

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

علی حاجیان

رتبه: 1

نمایندگی: لارستان

تراز: 8352

...

معصومه هاشمی

رتبه: 2

نمایندگی: بندرخمیر

تراز: 8325

...

فاطمه شب خیز

رتبه: 3

نمایندگی: لارستان

تراز: 8258

...

آرمان رامش

رتبه: 4

نمایندگی: بابل

تراز: 8110

...

مهلا نخعی

رتبه: 5

نمایندگی: زرند

تراز: 8029