نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

شاداب بصائری

رتبه: 1

نمایندگی: کرج

تراز: 7099

...

امیرمحمد جمشیدی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 6470

...

یاس افتخاری

رتبه: 3

نمایندگی: جم

تراز: 6251

...

هلیا امدادی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6223

...

آیدا داوود زاده

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6222