نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

سید نیما حسایان

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 6771

...

راحیل نجفی

رتبه: 2

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6771

...

مصطفی مهربان

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 6675

...

بیتا حسنی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6627

...

مبینا رضایی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6579