نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 99/03/02

...

طاها بوالوردی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7966

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 2

نمایندگی: بادرود

تراز: 7508

...

مصطفی مهربان

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 7504

...

آبتین الماسی بختیاری

رتبه: 4

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 7381

...

زهرا جهان فر

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7354

...

مهسا آرمند

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7286

...

فردیس شیخی

رتبه: 7

نمایندگی: سقز

تراز: 6753

...

مهدی دهقانی

رتبه: 8

نمایندگی: رزن

تراز: 6687

تاریخ آزمون : 99/02/26

...

طاها بوالوردی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7586

...

آبتین الماسی بختیاری

رتبه: 2

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 7331

...

شایان نجاری

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7249

...

نیما صبوحی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7205

...

ویان شیربگی

رتبه: 5

نمایندگی: بوکان

تراز: 7135

...

مصطفی مهربان

رتبه: 6

نمایندگی: جهرم

تراز: 7132

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 7

نمایندگی: بادرود

تراز: 7034

...

پارمیدا غریبی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 6964

تاریخ آزمون : 99/01/22

...

طاها بوالوردی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7945

...

محمدمهدی شیرمحمدی

رتبه: 1

نمایندگی: خدابنده

تراز: 7945

...

پارمیدا غریبی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 7810

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 4

نمایندگی: بادرود

تراز: 7637

...

امیرحسین ناصری

رتبه: 5

نمایندگی: فردوس

تراز: 7607

...

آبتین الماسی بختیاری

رتبه: 6

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 7576

...

ثمین محمدپور

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7572

...

شایان نجاری

رتبه: 8

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7528

تاریخ آزمون : 98/12/23

...

طاها بوالوردی

رتبه: 1

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7505

...

مصطفی مهربان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7505

...

ساینا پورفلاحی

رتبه: 3

نمایندگی: کهنوج

تراز: 7211

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 4

نمایندگی: بادرود

تراز: 7171

...

شایان نجاری

رتبه: 5

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7164

...

آبتین الماسی بختیاری

رتبه: 6

نمایندگی: کرمانشاه

تراز: 6932

...

امیر رضا صفاهانی

رتبه: 7

نمایندگی: سمنان

تراز: 6899

...

عسل تاج گردون

رتبه: 8

نمایندگی: تایباد

تراز: 6798

تاریخ آزمون : 98/12/09

...

امیرحسین فاتحی فیض آباد

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 7779

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7637

...

نیما صبوحی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 7382

...

آبتین شاکرمی عباسی

رتبه: 4

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7221

...

امیرحسین ناصری

رتبه: 5

نمایندگی: فردوس

تراز: 7194

...

مبینا شریفی

رتبه: 6

نمایندگی: سده

تراز: 7056

...

طاها بوالوردی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6983

...

صبا کوه میشی

رتبه: 8

نمایندگی: گناباد

تراز: 6945

تاریخ آزمون : 98/11/25

...

شایان نجاری

رتبه: 1

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7779

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7749

...

امیرحسین ناصری

رتبه: 3

نمایندگی: فردوس

تراز: 7349

...

حنانه فدایی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7308

...

عسل تاج گردون

رتبه: 5

نمایندگی: تایباد

تراز: 7213

...

حنانه عربی

رتبه: 5

نمایندگی: کاشمر

تراز: 7213

...

صبا کوه میشی

رتبه: 7

نمایندگی: گناباد

تراز: 7143

...

امیرحسین فاتحی فیض آباد

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 7020

تاریخ آزمون : 98/11/11

...

امیرحسین ناصری

رتبه: 1

نمایندگی: فردوس

تراز: 7734

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 2

نمایندگی: بادرود

تراز: 7604

...

شایان نجاری

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7549

...

پریا حافظی

رتبه: 4

نمایندگی: بروجن

تراز: 7409

...

عسل تاج گردون

رتبه: 5

نمایندگی: تایباد

تراز: 7274

...

دیانا صفایی پور

رتبه: 6

نمایندگی: خاش

تراز: 7169

...

زهرا کارگرفرد

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 7100

...

سید احمدرضا حسینی

رتبه: 8

نمایندگی: قزوین

تراز: 7087

تاریخ آزمون : 98/09/29

...

شایان نجاری

رتبه: 1

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8022

...

راضیه رحیمی

رتبه: 2

نمایندگی: فسا

تراز: 7869

...

امیرحسین ناصری

رتبه: 3

نمایندگی: فردوس

تراز: 7253

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 4

نمایندگی: بادرود

تراز: 7086

...

علی رافعی

رتبه: 5

نمایندگی: نیشابور

تراز: 6932

...

امیرمهدی ساکی

رتبه: 6

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6924

...

مصطفی مهربان

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 6889

...

امیرحسین فاتحی فیض آباد

رتبه: 8

نمایندگی: یزد

تراز: 6874

تاریخ آزمون : 98/09/15

...

شایان نجاری

رتبه: 1

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8043

...

امیرحسین ناصری

رتبه: 2

نمایندگی: فردوس

تراز: 7397

...

مصطفی مهربان

رتبه: 3

نمایندگی: جهرم

تراز: 7279

...

امیرحسین فاتحی فیض آباد

رتبه: 4

نمایندگی: یزد

تراز: 7154

...

راضیه رحیمی

رتبه: 5

نمایندگی: فسا

تراز: 7149

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 6

نمایندگی: بادرود

تراز: 7072

...

پریا حافظی

رتبه: 7

نمایندگی: بروجن

تراز: 7034

...

صبا کوه میشی

رتبه: 8

نمایندگی: گناباد

تراز: 7022

تاریخ آزمون : 98/09/01

...

شایان نجاری

رتبه: 1

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7943

...

صبا کوه میشی

رتبه: 2

نمایندگی: گناباد

تراز: 7516

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 3

نمایندگی: بادرود

تراز: 7513

...

امیرحسین ناصری

رتبه: 4

نمایندگی: فردوس

تراز: 7384

...

فاطمه نوروز نژاد

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7231

...

مصطفی مهربان

رتبه: 6

نمایندگی: جهرم

تراز: 7214

...

راضیه رحیمی

رتبه: 7

نمایندگی: فسا

تراز: 7068

...

فاطمه رستمی

رتبه: 8

نمایندگی: تالش

تراز: 7007

تاریخ آزمون : 98/08/17

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 1

نمایندگی: بادرود

تراز: 8189

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 8044

...

شایان نجاری

رتبه: 3

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 8039

...

صبا کوه میشی

رتبه: 4

نمایندگی: گناباد

تراز: 7329

...

ستایش شریفی

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7216

...

مبینا بهروز

رتبه: 6

نمایندگی: تالش

تراز: 7146

...

مهسا خوشقدم

رتبه: 7

نمایندگی: تالش

تراز: 7138

...

آزاده فرهادیان

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7132

تاریخ آزمون : 98/08/03

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 1

نمایندگی: بادرود

تراز: 7634

...

شایان نجاری

رتبه: 2

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7481

...

امیرحسین ناصری

رتبه: 3

نمایندگی: فردوس

تراز: 7290

...

مصطفی مهربان

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 7289

...

بهار زنگنه

رتبه: 5

نمایندگی: تایباد

تراز: 6990

...

فاطمه نوروز نژاد

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6797

...

فاطمه رستمی

رتبه: 6

نمایندگی: تالش

تراز: 6797

...

مبینا بهروز

رتبه: 8

نمایندگی: تالش

تراز: 6615

تاریخ آزمون : 98/07/19

...

شایان نجاری

رتبه: 1

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7375

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7129

...

ستایش شریفی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7052

...

امیرمحمد شایان

رتبه: 4

نمایندگی: بادرود

تراز: 6923

...

مبینا بهروز

رتبه: 5

نمایندگی: تالش

تراز: 6857

...

امیرمهدی ساکی

رتبه: 6

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6837

...

آیلا رادمنش

رتبه: 7

نمایندگی: بانه

تراز: 6810

...

آزاده فرهادیان

رتبه: 8

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6669

تاریخ آزمون : 98/07/05

...

عسل تاج گردون

رتبه: 1

نمایندگی: تایباد

تراز: 7845

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7837

...

بهار زنگنه

رتبه: 3

نمایندگی: تایباد

تراز: 7437

...

بیتا حسنی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 7234

...

فاطمه قلیچی استاد

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7164

...

یلدا واشقانی فراهانی

رتبه: 6

نمایندگی: ساوه

تراز: 7155

...

علی پروانه

رتبه: 7

نمایندگی: تهران

تراز: 7100

...

مهیا بهرامی

رتبه: 8

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 7095

تاریخ آزمون : 98/06/22

...

مصطفی مهربان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 6647

...

فاطمه نوروز نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6552

...

زهرا کاظمی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6510

...

بهار زنگنه

رتبه: 4

نمایندگی: تایباد

تراز: 6461

...

بیتا حسنی

رتبه: 5

نمایندگی: ساوه

تراز: 6445

...

زهرا جهان فر

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6321

...

ستایش شریفی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6273

...

عسل تاج گردون

رتبه: 8

نمایندگی: تایباد

تراز: 6202

تاریخ آزمون : 98/05/25

...

فاطمه نوروز نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6837

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 6829

...

آیناز نقدی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6554

...

عسل تاج گردون

رتبه: 4

نمایندگی: تایباد

تراز: 6479

...

فاطمه قلیچی استاد

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6470

...

آزاده فرهادیان

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6259

...

نازنین زهرا کسانی

رتبه: 7

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6076

...

کیارش غلامی فارسانی

رتبه: 8

نمایندگی: فارسان

تراز: 6057

تاریخ آزمون : 98/05/11

...

مصطفی مهربان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7044

...

فاطمه نوروز نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6576

...

حنانه فدایی

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 6497

...

ستایش شریفی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6467

...

زهرا جهان فر

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6391

...

عارفه سپهری کیان

رتبه: 6

نمایندگی: مشهد

تراز: 6282

...

مبینا جعفرقلی خانی

رتبه: 7

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6240

...

عسل تاج گردون

رتبه: 8

نمایندگی: تایباد

تراز: 6198

تاریخ آزمون : 98/04/28

...

سارینا چناقچی

رتبه: 1

نمایندگی: شهریار و اندیشه

تراز: 7143

...

مصطفی مهربان

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 6801

...

فاطمه نوروز نژاد

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6494

...

آزاده فرهادیان

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6400

...

آناهیتا اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: چالوس

تراز: 6359

...

زهرا جهان فر

رتبه: 6

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6211

...

عسل تاج گردون

رتبه: 7

نمایندگی: تایباد

تراز: 6197

...

عارفه سپهری کیان

رتبه: 8

نمایندگی: مشهد

تراز: 6184

تاریخ آزمون : 98/04/21

...

مصطفی مهربان

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 6926

...

ستایش شریفی

رتبه: 2

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6572

...

آزاده فرهادیان

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 6294

...

بهار زنگنه

رتبه: 4

نمایندگی: تایباد

تراز: 6212

...

عسل تاج گردون

رتبه: 5

نمایندگی: تایباد

تراز: 6167

...

فاطمه قلیچی استاد

رتبه: 6

نمایندگی: مشهد

تراز: 6159

...

کیارش غلامی فارسانی

رتبه: 7

نمایندگی: فارسان

تراز: 6121

...

بیتا حسنی

رتبه: 8

نمایندگی: ساوه

تراز: 6057