نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7624

...

پریا طهماسبی

رتبه: 2

نمایندگی: بافت

تراز: 7455

...

علی سلاجقه

رتبه: 3

نمایندگی: کرمان

تراز: 7351

...

مهبد صیدگر قنبر

رتبه: 4

نمایندگی: بندرانزلی

تراز: 7332

...

علیرضا محمدی همدانی

رتبه: 5

نمایندگی: تهران

تراز: 7150

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

علیرضا محمدی همدانی

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8649

...

علی سلاجقه

رتبه: 2

نمایندگی: کرمان

تراز: 8552

...

مهبد صیدگر قنبر

رتبه: 2

نمایندگی: بندرانزلی

تراز: 8552

...

امیرمحمد قنبرزاده جهرمی فرد

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 8070

...

زینب رحمانیان کوشککی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 7828

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

هلیا محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: ساوه

تراز: 7049

...

نگین نصیری نژاد

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 7049

...

مبینا یزدانی

رتبه: 3

نمایندگی: ماسال

تراز: 6840

...

فاطمه فرخی

رتبه: 3

نمایندگی: ساوه

تراز: 6892

...

علی سلاجقه

رتبه: 5

نمایندگی: کرمان

تراز: 6805