نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

خدیجه سنایی

رتبه: 1

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7476

...

محمدمهدی قربان زاده

رتبه: 2

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7408

...

درسا حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7390

...

محدثه صادق زاده

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7297

...

فراز برازش

رتبه: 5

نمایندگی: بهبهان

تراز: 7279

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

علی رضایی امیرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: مرند

تراز: 7099

...

پرستو محمدزاده رومیانی

رتبه: 2

نمایندگی: آذرشهر

تراز: 7060

...

درسا حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7038

...

عبدالرضا باقری لیما

رتبه: 4

نمایندگی: چالوس

تراز: 6871

...

آرین هوسمی

رتبه: 5

نمایندگی: آستارا

تراز: 6864

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

خدیجه سنایی

رتبه: 1

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7071

...

آتنا جودکی

رتبه: 2

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 6904

...

فاطمه صادقی

رتبه: 3

نمایندگی: انار

تراز: 6851

...

مصطفی نظام خواه

رتبه: 4

نمایندگی: تایباد

تراز: 6807

...

عرفان علی پور

رتبه: 5

نمایندگی: قوچان

تراز: 6805

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

علی رضائی امیرزاده

رتبه: 1

نمایندگی: مرند

تراز: 7391

...

خدیجه سنایی

رتبه: 2

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7358

...

درسا حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 7259

...

محمد بستانی املشی

رتبه: 4

نمایندگی: املش

تراز: 7099

...

سیدعلیرضا اکرا سیدی

رتبه: 5

نمایندگی: عباس آباد

تراز: 7057

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

خدیجه سنایی

رتبه: 1

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7046

...

محمد بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 6988

...

درسا حقیقی

رتبه: 3

نمایندگی: بجنورد

تراز: 6867

...

فاطمه مجیدی پور

رتبه: 4

نمایندگی: جهرم

تراز: 6838

...

آیدا رفیعی پور

رتبه: 5

نمایندگی: اراک

تراز: 6826

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

خدیجه سنایی

رتبه: 1

نمایندگی: کلاردشت

تراز: 7665

...

محمد بستانی املشی

رتبه: 2

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7589

...

سمانه رستمی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آباد غرب

تراز: 7383