نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

دانیال فتحی

رتبه: 1

نمایندگی: سنقر

تراز: 7397

...

مارال بابازاده

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 7357

...

ریحانه غفاری شریف

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 7357

...

الهه گنجه

رتبه: 4

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7309

...

زهرا پورثانی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 7308

تاریخ آزمون : 1398/06/22

...

شروین باباشی

رتبه: 1

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6921

...

الهه گنجه

رتبه: 2

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6894

...

مریم بهرامی

رتبه: 3

نمایندگی: سرپل ذهاب

تراز: 6858

...

مانا جباردخت

رتبه: 4

نمایندگی: گوگان

تراز: 6811

...

محمدامین تاروردی زاده

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6811

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

الهه گنجه

رتبه: 1

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 7022

...

یونس کاظمی مقدم

رتبه: 2

نمایندگی: شیروان

تراز: 6965

...

دانیال فتحی

رتبه: 3

نمایندگی: سنقر

تراز: 6963

...

مارال بابازاده

رتبه: 4

نمایندگی: شیروان

تراز: 6900

...

زهرا پورثانی

رتبه: 5

نمایندگی: مشهد

تراز: 6831

...

حسام آقامحمدی

رتبه: 5

نمایندگی: بناب

تراز: 6831

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

امیررضا احمدی

رتبه: 1

نمایندگی: زرندیه

تراز: 7023

...

محمدامین طهماسبی

رتبه: 2

نمایندگی: ساوه

تراز: 6906

...

یونس کاظمی مقدم

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 6827

...

سیدمحمدمهدی سالمی

رتبه: 4

نمایندگی: ساوه

تراز: 6822

...

امیرعلی گودرزی دهریزی

رتبه: 5

نمایندگی: بروجرد

تراز: 6769

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

مارال بابازاده

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 7133

...

امیررضا احمدی

رتبه: 2

نمایندگی: زرندیه

تراز: 6916

...

محمدحسین نعامی پوران

رتبه: 3

نمایندگی: اهواز

تراز: 6807

...

ابوالفضل گوهری

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 6761

...

محمدامین تارودی زاده

رتبه: 5

نمایندگی: ارومیه

تراز: 6705

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

پارسا پیری

رتبه: 1

نمایندگی: سنندج

تراز: 6914

...

محمدحسین نعامی پوران

رتبه: 1

نمایندگی: اهواز

تراز: 6914

...

مارال بابازاده

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 6902

...

الهه گنجه

رتبه: 4

نمایندگی: پارس آباد

تراز: 6797

...

یونس کاظمی مقدم

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 6730