نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/07/20

...

محمد آموزگار

رتبه: 1

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7232

...

محمدهادی فیروزی

رتبه: 2

نمایندگی: فسا

تراز: 7221

...

آریان خداکرمی

رتبه: 3

نمایندگی: خرم آباد

تراز: 7182

...

رقیه مبارک کوزه کنان

رتبه: 4

نمایندگی: ارومیه

تراز: 7158

...

محمد طلوعی

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 7105

تاریخ آزمون : 1397/07/06

...

یاسمن علیا

رتبه: 1

نمایندگی: تهران

تراز: 8148

...

فرزانه تقوی

رتبه: 2

نمایندگی: مشهد

تراز: 8066

...

محمدجواد فیروزی

رتبه: 3

نمایندگی: فسا

تراز: 7789

...

هانیه عدالت نیا

رتبه: 4

نمایندگی: بناب

تراز: 7763

...

فاطمه ابراهیمی

رتبه: 5

نمایندگی: قم

تراز: 7729

تاریخ آزمون : 1397/06/23

...

محمدحسین مهرزاد

رتبه: 1

نمایندگی: سنقر

تراز: 7290

...

زینب امینی بکتاش

رتبه: 2

نمایندگی: میاندوآب

تراز: 7124

...

محمد احمدی

رتبه: 3

نمایندگی: مراغه

تراز: 7087

...

زهرا حسینی

رتبه: 4

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7072

...

سارینا خالدی نیا

رتبه: 5

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 7066

تاریخ آزمون : 1397/06/02

...

زهراالسادات رفیعی صدرآباد

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 6912

...

محمدجواد فیروزی

رتبه: 2

نمایندگی: فسا

تراز: 6888

...

فاطمه صالحی

رتبه: 3

نمایندگی: سبزوار

تراز: 6852

...

یاسمن علیا

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 6841

...

محمد آدینه پور

رتبه: 5

نمایندگی: شیروان

تراز: 6833

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محمدجواد فیروزی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7105

...

شیلا معصوم زاده

رتبه: 2

نمایندگی: آستارا

تراز: 6943

...

زهرا سلطانی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 6903

...

سایه اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: سنقر

تراز: 6863

...

فاطمه ظلی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6851

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

فاطمه ظلی

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7197

...

زهرا سلطانی

رتبه: 1

نمایندگی: ملکان

تراز: 7197

...

نرجس اشرفی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7168

...

سارا پورجعفرآبادی

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7076

...

علی رحمانیان

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6978

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

شیلا معصوم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: آستارا

تراز: 7106

...

زهرا سلطانی

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 7052

...

محمدهادی فیروزی

رتبه: 3

نمایندگی: فسا

تراز: 6853

...

یاسمن علیزاده

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6851

...

سحر مزیدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 6790