نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1397/05/19

...

محمدجواد فیروزی

رتبه: 1

نمایندگی: فسا

تراز: 7105

...

شیلا معصوم زاده

رتبه: 2

نمایندگی: آستارا

تراز: 6943

...

زهرا سلطانی

رتبه: 3

نمایندگی: ملکان

تراز: 6903

...

سایه اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: سنقر

تراز: 6863

...

فاطمه ظلی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6851

تاریخ آزمون : 1397/05/05

...

فاطمه ظلی

رتبه: 1

نمایندگی: جهرم

تراز: 7197

...

زهرا سلطانی

رتبه: 1

نمایندگی: ملکان

تراز: 7197

...

نرجس اشرفی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7168

...

سارا پورجعفرآبادی

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 7076

...

علی رحمانیان

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 6978

تاریخ آزمون : 1397/04/22

...

شیلا معصوم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: آستارا

تراز: 7106

...

زهرا سلطانی

رتبه: 2

نمایندگی: ملکان

تراز: 7052

...

محمدهادی فیروزی

رتبه: 3

نمایندگی: فسا

تراز: 6853

...

یاسمن علیزاده

رتبه: 4

نمایندگی: سیرجان

تراز: 6851

...

سحر مزیدی

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 6790