نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/09/17

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8471

...

سما آهنی آذر

رتبه: 2

نمایندگی: ارومیه

تراز: 8145

...

محمد اسدی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 8083

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7997

...

محمدرضا کیا

رتبه: 5

نمایندگی: گرگان

تراز: 7891

...

امید رستم آبادی

رتبه: 6

نمایندگی: کنگاور

تراز: 7773

...

آئیرا محمدی

رتبه: 7

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7695

...

حمیدرضا پیران

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7545

...

سیدپوریا احمدی

رتبه: 9

نمایندگی: تهران

تراز: 7419

...

علیرضا کریمی

رتبه: 10

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7343

تاریخ آزمون : 1396/09/03

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8253

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8220

...

امید رستم ابادی

رتبه: 3

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8183

...

آئیریا محمدی

رتبه: 4

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7877

...

محمد اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 7828

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 6

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7813

...

علیرضا کریمی

رتبه: 7

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 7737

...

سیدپوریا احمدی

رتبه: 8

نمایندگی: تهران

تراز: 7678

...

علی گوهردهی

رتبه: 9

نمایندگی: ساری

تراز: 7499

...

محمد روئین تن

رتبه: 10

نمایندگی: لارستان

تراز: 7482

تاریخ آزمون : 1396/08/19

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8850

...

امید رستم ابادی

رتبه: 2

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8440

...

محمد اسدی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 8056

...

علی گوهردهی

رتبه: 4

نمایندگی: ساری

تراز: 7890

...

مرتضی علی خامسی

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 7840

...

علیرضا چالیک

رتبه: 6

نمایندگی: آباده

تراز: 7661

...

محمدصادق سلیمی

رتبه: 7

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7640

...

آئیرا محمدی

رتبه: 8

نمایندگی: لاهیجان

تراز: 7622

...

احسان کرباسیان

رتبه: 9

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7571

...

مریم شیربان

رتبه: 10

نمایندگی: بابل

تراز: 7550

تاریخ آزمون : 1396/08/05

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8488

...

امید رستم آبادی

رتبه: 2

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8205

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8178

...

فرشاد حسامی

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 7785

...

محمد اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: آباده

تراز: 7779

...

مریم شیربان

رتبه: 6

نمایندگی: بابل

تراز: 7701

...

امیرحسین دولتخواه

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 7576

...

محمد صادق سلیمی

رتبه: 8

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7549

...

احسان کرباسیان

رتبه: 9

نمایندگی: زرین شهر

تراز: 7414

...

محمد حسین وعیدی

رتبه: 10

نمایندگی: رشت

تراز: 7400

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8218

...

محمد اسدی

رتبه: 2

نمایندگی: آباده

تراز: 8083

...

امید رستم آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: کنگاور

تراز: 7809

...

محمد صادق سلیمی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7640

...

مرتضی علی خامسی

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 7467

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7418

...

امیرحسین دولتخواه

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 7411

...

علیرضا چالیک

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 7395

...

مریم شیربان

رتبه: 9

نمایندگی: بابل

تراز: 7343

...

علی افشار

رتبه: 10

نمایندگی: تهران

تراز: 7311

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8248

...

محمد حسین وعیدی

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 7855

...

محمد اسدی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 7852