نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1396/07/21

...

احمدرضا رستم زاده

رتبه: 1

نمایندگی: تبریز

تراز: 8218

...

محمد اسدی

رتبه: 2

نمایندگی: آباده

تراز: 8083

...

امید رستم آبادی

رتبه: 3

نمایندگی: کنگاور

تراز: 7809

...

محمد صادق سلیمی

رتبه: 4

نمایندگی: بوشهر

تراز: 7640

...

مرتضی علی خامسی

رتبه: 5

نمایندگی: نائین

تراز: 7467

...

عرفان مظفری وانانی

رتبه: 6

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7418

...

امیرحسین دولتخواه

رتبه: 7

نمایندگی: جهرم

تراز: 7411

...

علیرضا چالیک

رتبه: 8

نمایندگی: آباده

تراز: 7395

...

مریم شیربان

رتبه: 9

نمایندگی: بابل

تراز: 7343

...

علی افشار

رتبه: 10

نمایندگی: تهران

تراز: 7311

تاریخ آزمون : 1396/07/07

...

امید رستم آبادی

رتبه: 1

نمایندگی: کنگاور

تراز: 8248

...

محمد حسین وعیدی

رتبه: 2

نمایندگی: رشت

تراز: 7855

...

محمد اسدی

رتبه: 3

نمایندگی: آباده

تراز: 7852