نفرات برتر آزمون های سراسری گاج پایه

تاریخ آزمون : 1398/07/05

...

محمدمهدی صادقی

رتبه: 1

نمایندگی: زواره

تراز: 9148

...

محمد تسلیمی

رتبه: 2

نمایندگی: جهرم

تراز: 8593

...

نیلوفرالسادات دهقان بنادکی

رتبه: 3

نمایندگی: یزد

تراز: 8431

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 4

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8347

...

مریم جعفری سرو علیا

رتبه: 5

نمایندگی: یزد

تراز: 8272

تاریخ آزمون : 1398/06/22

...

نیلوفرالسادات دهقان بنادکی

رتبه: 1

نمایندگی: یزد

تراز: 8400

...

حسین اسدالهی

رتبه: 2

نمایندگی: ازنا

تراز: 8398

...

سینا چراغی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8386

...

علی اسدی

رتبه: 4

نمایندگی: ملکان

تراز: 8310

...

احسان خلیلی

رتبه: 5

نمایندگی: ساری

تراز: 8309

تاریخ آزمون : 1398/06/08

...

احسان خلیلی

رتبه: 1

نمایندگی: ساری

تراز: 8610

...

محمد محسنی

رتبه: 2

نمایندگی: تهران

تراز: 8584

...

ایلیا هاشمی راد

رتبه: 3

نمایندگی: تهران

تراز: 8570

...

مهدی علیزاده

رتبه: 4

نمایندگی: تهران

تراز: 8472

...

پیمان سبحانی

رتبه: 5

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8382

تاریخ آزمون : 1398/05/25

...

سجاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8447

...

احسان خلیلی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8138

...

امیرحسین علیرضایی

رتبه: 3

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8137

...

پیمان سبحانی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8055

...

محمد تسلیمی

رتبه: 5

نمایندگی: جهرم

تراز: 8031

تاریخ آزمون : 1398/05/11

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 1

نمایندگی: شیروان

تراز: 8341

...

احسان خلیلی

رتبه: 2

نمایندگی: ساری

تراز: 8338

...

سینا چراغی

رتبه: 3

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 8296

...

امسرمسعود ناظری

رتبه: 4

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8105

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 5

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 7996

تاریخ آزمون : 1398/04/28

...

سجاد محمدی

رتبه: 1

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8514

...

امیرمسعود ناظری

رتبه: 2

نمایندگی: گرمسار

تراز: 8316

...

داود کاظمی مقدم

رتبه: 3

نمایندگی: شیروان

تراز: 8254

...

حسین نکو

رتبه: 4

نمایندگی: ملکان

تراز: 8088

...

علی اسدی

رتبه: 5

نمایندگی: ملکان

تراز: 8042

تاریخ آزمون : 1398/04/21

...

سینا چراغی

رتبه: 1

نمایندگی: اسلام آبادغرب

تراز: 9035

...

محمدامین سلیمی

رتبه: 2

نمایندگی: شهرکرد

تراز: 8782

...

سجاد محمدی

رتبه: 3

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8628

...

پیمان سبحانی

رتبه: 4

نمایندگی: نجف آباد

تراز: 8492

...

عرفان قصری

رتبه: 5

نمایندگی: خمینی شهر

تراز: 8390