azmoon

اخبار و مقالات
تکلیف کنکوری هایی که سابقه تحصیلی ندارند چیست؟ تکلیف کنکوریهایی که سابقه تحصیلی ندارند چیست؟ سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اعلام شد. به گزارش ایسنا، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تاثیر قطعی است. میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی - واحدی/ ترمی - واحدی در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ میزان ۳۰ درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی - واحدی/ترمی - واحدی ۱۰ درصد(در مجموع ۴۰ درصد) با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی عنوان شده است. همچنین سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تاثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی(کنکور) اضافه میشود. میزان تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی/ترمی واحدی در گروههای آزمایشی هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۱۹ و نیم درصد با تاثیر قطعی و میزان تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی ۶ و نیم درصد(در مجموع دیپلم و پیش دانشگاهی ۲۶ درصد) با تاثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است. طبق بند ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در جداول ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و نظام سالی - واحدی/ترمی - واحدی) ساخته می شود. با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن، همه داوطلبانی که سابقه تحصیلی کامل گروه آزمایشی مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخههای نظری، فنی و حرفهای و کار و دانش در تمام نظامهای آموزش و پرورش و طلاب حوزههای علمیه) باید نسبت به ایجاد سابقه تحصیلی دروس عمومی و اختصاصی براساس برنامه اعلامی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند. درصورتی که داوطلبی در امتحانات نهایی که وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی پیشبینی میکند، شرکت نکرده و اقدام به ایجاد سوابق تحصیلی در دروس عمومی و اختصاصی ننماید، نمره خام آن درس که سابقه تحصیلی ندارد، صفر لحاظ میشود. برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند و یا کلا سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی قابل جایگزینی با نمره کل آزمون اختصاصی نیست در هر نوبت آزمون اختصاصی، نمرات خام داوطلبان برای هر گروه آزمایشی که داوطلب در آن شرکت کرده، اطلاع رسانی میشود. برای پذیرش در سال ۱۴۰۲، نمره کل نهایی مربوط به گروه آزمایشی درخواستی داوطلب طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبتهای آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی(میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصیی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته میشود و ملاک علمی برای پذیرش داوطلبان برای ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری براساس نمره کل نهایی ساخته میشود. نمره کل آزمون اختصاصی مربوط به دو نوبت آزمون اختصاصی هر سال در کارنامه داوطلبان که در مرداد ماه برای انتخاب رشته همان سال در اختیار آنان قرار میگیرد، اطلاع رسانی میشود. در صورت یکسان بودن گروه آزمایشی نوبتهای معتبر هر داوطلب، بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نمره کل نهایی لحاظ و در کارنامه اطلاع رسانی میشود. همچنین نمرات هر یک از دروس سوابق تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی میشود و در کارنامه داوطلبان که سازمان سنجش آموزش کشور صادر می نماید، نمره کل سابقه تحصیلی مربوط به گروه آزمایشی داوطلب درج میشود. برای داوطلبانی که در خرداد ماه موفق به اخذ مدرک دیپلم نمیشوند و در شهریور ماه مدرک دیپلم خود را اخذ میکنند، نمرات سوابق تحصیلی و معدل بر اساس نمرات کسب شده داوطلب در امتحانات نهایی آموزش و پرورش در خرداد ماه همان سال محاسبه میشود و ملاک اعمال در گزینش علمی است. نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی داوطلب که در مرداد ماه برای پذیرش همان سال، اطلاع رسانی میشود، درج خواهد شد. بیشتر بخوانید ...
ضرایب دروس اختصاصی گروه های آزمایشی کنکور اعلام شد ضرایب دروس اختصاصی گروههای آزمایشی کنکور اعلام شد ضرایب دروس اختصاصی هر گروه آزمایشی اعم از فنی و ریاضی، انسانی، تجربی، هنر و زبان های خارجی در نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد. به گزارش ایسنا، در هر نوبت آزمون اختصاصی، برای هر داوطلب طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نمره کل آزمون اختصاصی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی داوطلب در گروه آزمایشی که شرکت کرده ساخته می شود. بر این اساس، در گروه آزمایشی فنی و ریاضی برای درس ریاضی ۱۲، فیزیک ۹ و شیمی نیز ۷ ضریب دارد. همچنین در گروه آزمایشی علوم تجربی درس زیست شناسی ضریب ۱۲، فیزیک ضریب ۷، شیمی ضریب ۹، ریاضی ضریب 7 و زمین شناسی ضریب ۱ در نظرت گرفته شده است. در گروه آزمایشی علوم انسانی، برای دروس ریاضی ضریب ۶، زبان و ادبیات فارسی ضریب ۸، علوم اجتماعی ضریب ۵، روان شناسی ضریب ۲ ، زبان عربی ضریب ۵، تاریخ و جغرافیا ضریب ۵ ، فلسفه و منطق ضریب ۵ و در نهایت اقتصاد ضریب ۲ در نظر گرفته شده است. در گروه آزمایشی هنر، برای درک عمومی هنر ضریب ۱۲، درک عمومی ریاضی و فیزیک ضریب ۵، خلاقیت تصویری و تجسمی ضریب ۳ و در نهایت در گروه آزمایشی زبان های خارجی نیز برای زبان تخصصی ضریب ۱ در نظر گرفته شده است. در هر سه گروه آزمایشی اصلی علوم ریاضی و فنی،علوم تجربی وعلوم انسانی آزمون عملی رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی یکبار در سال برگزارمی شود. نمره آن به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با علوم ورزشی محاسبه خواهد شد. در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون بهیاری - ویژه دیپلمه های بهیاری دروس تخصصی بهیاری شامل درس های مراقبت های بهیاری(دستگاه گوارش، دستگاه عضلانی، اسکلتی،پوست، دستگاه تولید مثل،دستگاه ادراری، بیماری های گوش و حلق و بینی و چشم،دستگاه قلب و عروق و خون و دستگاه تنفس)، تغذیه و رژیم های درمانی، زیست شناسی اختصاصی، بهداشت روانی، بهداشت عمومی، اخلاق و مقررات بهیاری و فن بهیاری(دستورالعمل مقدماتی) است که با ضریب ۱۲ و تاثیر قطعی لحاظ می شود. برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می کنند، منابع درس امتحانی آزمون اختصاصی زبان عربی کتاب های عربی، زبان قرآن ۱ ،۲ و ۳ و منابع درس امتحانی تاریخ کتابهای تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳( ایران در دوره اسلامی) درنظر گرفته می شود. در هر یک از نوبت های ثبت نام آزمون اختصاصی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه علوم انسانی ثبت نام می کنند باید انتخاب کنند که صرفا به دفترچه سوالات تخصصی از منابع دیپلم علوم انسانی یا منابع دو درس، زبان عربی و تاریخ دیپلم علوم و معارف اسلامی پاسخ می دهند. در گروه آزمایشی هنر، آزمون عملی یکبار در سال برگزار می شود. هر داوطلب فقط امکان شرکت در حداکثر دو مجموعه آزمون عملی از مجموعه های ذیل را دارد. نمره آزمون عملی به عنوان درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره کل آزمون اختصاصی برای پذیرش رشته های مرتبط با آن رشته محاسبه خواهد شد. فقط داوطلبانی می توانند رشته های دارای آزمون عملی را انتخاب کنند که در آزمون عملی آن مجموعه شرکت کرده باشند. در گروه آزمایشی زبانهای خارجی آزمون اختصاصی از زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی برگزار می شود و داوطلب در زمان ثبت نام باید یکی از آنها را برای پاسخگویی انتخاب کند. داوطلبانی می توانند رشته محل های مربوط به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی را انتخاب کنند که صرفا در آزمون اختصاصی مربوط به آن زبان شرکت کرده باشند و اجازه انتخاب کد رشته محل های به جز نوع زبان خارجی که انتخاب کرده اند را ندارند. برای انتخاب رشته محل های مربوط به سایر زبان های خارجی (بجز انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و ایتالیایی) محدودیتی وجود ندارد و ملاک گزینش علمی، نمره کل نهایی بدون توجه به نوع آزمون زبان اختصاصی است. بیشتر بخوانید ...
نکات مهم برای دانش آموزان دوازدهمی در امتحانات نهایی نکات مهم برای دانشآموزان دوازدهمی در امتحانات نهایی تهران (پانا) - با توجه به تصحیح الکترونیکی و اسکن آن در سامانه تصحیح اوراق نهایی موارد مهمی را که لازم است از پیش بدانید جهت اطلاع دقیق بخوانید. ۱. روی سربرگ مطلقا چیزی نوشته نشود.(پاسخ برگ ها توسط سامانه شخصی سازی شده است.) ۲. بارکد برگه مخدوش نشود. در صورت مخدوش شدن هویت شما برای سیستم از بین میرود. ۳. شماره داوطلبی (کد ملی) خود را با برگه چک کنید و در صورت مغایرت قبل از شروع به مراقب در محل اطلاع دهید. ۴.در حاشیه پاسخ برگ و پشت آن مطلقا چیزی ننویسید. ۵.پاسخ هر سوال در جای معین شده درج و نوشته شود. ۶.حتی اگر بد خط هستید خوانا بنویسید تا حق شما ناخواسته در زمان تصحیح ضایع نشود. ۷.استفاده از هر مدل غلط گیر ممنوع است. در صورت نوشتن اشتباه نهایت فقط آن را قلم بگیرید. (خط بزنید) ۸. درج هرگونه علامت یا مطلب نامربوط احتمال صحیح نشدن برگه شما را افزایش می دهد. ۹.با توجه به اسکن پاسخ برگ ها استفاده از خودکار مشکی یا آبی با نوک ضخیم توصیه می شود . تا زمان اسکن، مطالب درج شده خوانا تر وباکیفیت تر دیده شود. این درحالیست که کیفیت اسکن با خودکار آبی پایین تر خواهد بود.(خودکار فقط مشکی وآبی سایر رنگ ها ممنوعیت دارد.) ۱۰.پاسخ برگ را تا نزنید و در تمیز نگه داشتن آن تا زمان تحویل دقت کنید. ۱۱. پاسخ برگ مچاله نشود و رطوبت عرق دست آن را مرطوب نکند. و در پایان اولیا به دانش آموزان یاد آور شوند: همراه داشتن هر نوع وسایل ارتباطی و دارای سیگنال حتی خاموش در حوزه امتحانی مطلقا ممنوع است. حوزه های امتحانی هیچ گونه مسئولیتی در قبال دریافت ونگهداری این موارد ندارند. فرآیند آزمون از ساعت ۷/۳۰ صبح در حوزه ها خواهد بود .از ۸ صبح به بعد ورود دانش آموز به حوزه ممنوع است. تاکید میشود از ۷ صبح در محل حوزه آزمون حاضر باشید. قبل از شروع امتحانات نسبت به شناسایی حوزه فرزندتان از پیش اقدام کنید. (حوزه ها طبق رشته های مختلف در مدارس تقسیم شده اند. نام حوزه در کارت ورود به جلسه زمان تحویل قید شده است). همراه داشتن شناسنامه عکس دار / کارت ورود به جلسه تا پایان امتحانات الزامی است. در نگهداری کارت خود کوشا باشید. بیشتر بخوانید ...
تصحیح همه امتحانات نهایی از خرداد امسال الکترونیکی خواهد بود تصحیح همه امتحانات نهایی از خرداد امسال الکترونیکی خواهد بود تهران (پانا) - وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت آزمونهای نهایی برای دانشآموزان، خانوادهها و جامعه، در نظر دارد در انتشار سلسله خبرهایی، اقدام به اطلاعرسانی مناسب به خانوادهها و دانشآموزان در مورد فرایند امتحانات نهایی کند. به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش، آزمون امتحانات نهایی سال جاری به دلیل تاثیر آن در سوابق کنکور دارای اهمیت زیادی برای دانشآموزان و خانوادههای آنان است. لذا آموزش و پرورش برای انجام دقیق و بدون خطای این آزمونها برنامهریزی کرده است. یکی از کارهای مهمی که در آزمونهای امتحان نهایی باید صورت گیرد، تصحیح سوالات امتحانات نهایی است. این تصحیح باید طوری دقیق باشد که حقی از دانشآموزی ضایع نشود. بنابراین براساس تکلیفی که طبق مصوبات به آموزش و پرورش شده، راهحل جدی برای رفع این مشکل، تصحیح الکترونیکی بود از خرداد پارسال به صورت آزمایشی برای حوزههای خارج از کشور و از دیماه برای یک حوزه در هر استان انجام شد و از خرداد امسال، تصحیح دستی برگهها به کلی جمع میشود و تصحیح برگههای امتحانات نهایی در کل کشور به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. در تصحیح الکترونیکی، مصحح دوم، نظرات مصحح اول را نمیبیند و اگر اختلاف نظری بین مصحح اول و دوم وجود داشته باشد به مصحح سوم ارجاع داده میشود. همچنین سه نوبت، راهنمای تصحیح به سوالات ارسال میشود و برای مصححینی ابلاغ صادر میشود که مورد تایید گروههای آموزشی باشند. همچنین جمع نمره هر صفحه را سامانه انجام میدهد و نمره نهایی را هم سامانه، جمع و ثبت میکند. بیشتر بخوانید ...
تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمون های نهایی چگونه است؟ تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمونهای نهایی چگونه است؟ تهران (پانا) - مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با توجه به اهمیت آزمونهای نهایی برای دانشآموزان، خانوادهها و جامعه در نظر دارد طی انتشار سلسله خبرهایی، اقدام به اطلاعرسانی مناسب به خانوادهها و دانشآموزان در مورد فرایند امتحانات نهایی کند. به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش؛ آزمون امتحانات نهایی سال جاری به دلیل تاثیر آن در سوابق کنکور دارای اهمیت زیادی برای دانشآموزان و خانوادههای آنان است. لذا آموزش و پرورش برای انجام دقیق و بدون خطای این آزمونها برنامهریزی کرده است. یکی از کارهای مهمی که در آزمونهای امتحان نهایی باید صورت گیرد، تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمونهای نهایی به صورت امن، مکانیزه، با کمترین خطا و سوگیری مثبت و منفی از سوی مصححان و... است. روند تصحیح سوالات و تولید کارنامه آزمونهای نهایی به طور خلاصه در زیر آمده است: پاسخبرگهای تمامی حوزهها به صورت رندم (تصادفی) توسط سامانه هوشمند به مصححانی خارج از استان محل آزمون ارسال میشود. توزیع تصویر پاسخبرگ بینام (کدگذاری شده) توسط سامانه بین مصححین در سطح کشور تصحیح تصویر هر پاسخبرگ با استفاده از رایانه توسط 2 مصحح مستقل احصاء و ثبت نمره نهایی توسط سامانه تولید کارنامه و اعلام نتیجه بیشتر بخوانید ...
به روزرسانی شیوه ها و دستورالعمل های حفاظت از آزمون سراسری/ اتخاذ تمهیدات لازم برای سلامت آزمون سراسری از مطالبات اصلی داوطلبان و خانواده های آنها است بهروزرسانی شیوهها و دستورالعملهای حفاظت از آزمون سراسری/ اتخاذ تمهیدات لازم برای سلامت آزمون سراسری از مطالبات اصلی داوطلبان و خانوادههای آنها است رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه در نشست مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور با عوامل اجرایی و حفاظتی نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ استان فارس در دانشگاه شیراز از به روزرسانی شیوهها و دستورالعملهای حفاظت از آزمون سراسری خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر محمدحسین حاجیلو در این نشست گفت: آزمون سراسری یک رویداد ملی است و دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی، قضائی و ضابطین محترم در انجام این آزمون نهایت همکاری را بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور بر امر برگزاری آزمون سراسری دارند و در مجموع حدود 125 هزار نفر در امور اجرایی و حفاظت از سلامت آزمون مشارکت دارند. وی با یادآوری مفاد قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمونهای سراسری افزود: نه تنها استفاده از وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظهدار در آزمون سراسری جرم است، بلکه حتی همراه داشتن اینگونه وسایل حتی بدون استفاده از آنها نیز به محرومیت در آزمون سراسری منجر میشود ضمن اینکه همراه داشتن این وسایل برای عوامل آزمون نیز ممنوع شده است. قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر ضرورت بهروزرسانی شیوهها و دستورالعملهای حفاظت از آزمون سراسری، گفت: والدین و به ویژه داوطلبان تحت تاثیر تبلیغات کذب قرار نگیرند و سرنوشت خود را به سوداگران و کلاهبرداران کنکور گره نزنند. یکی از شرایط اجرای عدالت آموزشی برای همه داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مقابله جدی با هر نوع تخلف و تقلب است. رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری اضافه کرد: آمادگیهای لازم در سطح استانها، شهرستانها و کلیه مراکز برگزاری آزمونها به وجود آمده و آموزشهای لازم به عوامل حفاظتی نیز داده شده تا توان کنترل هر نوع تخلفی را داشته باشند. وی در پایان تاکید کرد: حفاظت از آزمون سراسری، وظیفه ملی همه دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی در راستای تحقق عدالت آموزشی است و انجام پیش بینیهای لازم و همچنین رصد فضای مجازی به منظور برگزاری آزمونی امن و سالم از جمله مطالبات و خواستههای مهم داوطلبان و خانوادههای محترم آنها است تا آزمون در یک محیط رقابتی سالم با رعایت اصل شایسته گزینی در جهت سنجش علمی داوطلبان برگزار شود. بیشتر بخوانید ...
فعالیت داوطلبان در گروه ها و کانال های مدعی تقلب موجب محرومیت از آزمون سراسری می شود فعالیت داوطلبان در گروهها و کانالهای مدعی تقلب موجب محرومیت از آزمون سراسری میشود مدیرکل حراست سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه سلامت آزمون سراسری خواسته و مطالبه ملی است در مورد عضویت داوطلبان در گروهها و کانالهای فضای مجازی مدعی تقلب هشدار داد و افزود: ارسال مدارک، پرداخت هرگونه وجه و تبانی در این گروه ها موجب محرومیت در آزمون سراسری می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، مختار کاظمزاده با اشاره به اهمیت موضوع سلامت آزمونها گفت: شناسایی و پیشگیری از تخلف و مقابله با اقدامات برنامهریزی شده گروههای سوداگر و سودجو که موجب نگرانی داوطلبان پرتلاش میشود، از اهداف اصلی مسئولان و مجریان حفاظت آزمونها است چرا که این موضوع مورد حمایت قاطبه مردم است و ما با رصد و پایش اطلاعاتی، نوید برگزاری آزمونی سالم را به داوطلبان میدهیم. وی درباره نخستین اقدام پیشگیری از تخلف گفت: از مدتها قبل از برگزاری آزمون، رصد و شناسایی مدعیان تقلب در کانالها و گروههای اجتماعی مجازی به عنوان مهمترین اقدام پیشگیرانه در حال انجام است و این گروهها تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و به ویژه پلیس فتا قرار دارند که در این زمینه با توجه به الزامات قانونی و با تمام توان در کنار داوطلبان و خانوادههای آنان خواهیم بود و آماده دریافت هرگونه گزارش های مردمی هستیم. کاظمزاده افزود: داوطلبان با توجه به اینکه در یک سال و یا حتی سالهای متمادی برای موفقیت در آزمون سراسری برنامهریزی و تلاش کردهاند و با صرف وقت و انرژی خود و خانوادهها آماده شرکت در آزمون سراسری شدهاند، انتظار دارند که در یک رقابت سالم و ایمن شرکت کنند و نتیجه متناسب با تلاشهای خود را دریافت کنند و شاهد تحقق عدالت آموزشی در جامعه باشند. بیشتر بخوانید ...
مراحل ثبت نام در آزمون های گاج مراحل ثبت نام در آزمون های گاج اکثر دانش آموزان و والدین زمانی که برای ثبت نام به نمایندگیهای گاج مراجعه میکنند، برای مراحل ثبت نام دچار سردرگمی میشوند. آزمونهای آزمایشی گاج برای دانش آموزان تمامی مقاطع و پایهها از جمله مقاطع ابتدایی(پایه چهارم، پایه پنجم و پایه ششم)، متوسطه اول(پایه هفتم، پایه هشتم و پایه نهم) و متوسطه دوم از جمله تمامی مقاطع دهم(رشته تجربی، رشته انسانی و رشته ریاضی) و تمامی مقاطع یازدهم(رشته تجربی، رشته انسانی و رشته ریاضی) و تمامی مقاطع دوازدهم(رشته تجربی، رشته انسانی، رشته ریاضی و زبان و فرهنگ و معارف اسلامی) برگزار میشود. این پوشش کامل انواع آزمونها و کیفیت آن باعث شده شرکت کنندگان آزمونهای گاج هر روز در حال افزایش باشد. شباهت سوالات آزمونهای گاج و آزمون سراسری کنکور و آزمونهای مدارس خاص یکی از ویژگیهای برتر این آزمونها نسبت به رقبا است. بودجه بندی این آزمونها و مطالب درسی گفته شده در مدارس هماهنگی بسیار زیادی دارد و فرزند شما در یک زمان مطالب درسی مدرسه را مطالعه میکند و برای آزمون آماده میشود. در این مقاله سعی کردهایم راهنمایی جامع برای ثبت نام در آزمونهای گاج آماده کنیم و کمکی هر چند کوچک برای موفقیت درسی فرزندان شما باشیم. روش ثبت نام آزمون های گاج دانش آموزان هر یک از مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم میتوانند به دو روش زیر نسبت به ثبت نام آزمونهای آزمایشی گاج اقدام نمایند: 1- مراجعه به دفاتر نمایندگیهای گاج در سراسر کشور یا تماس تلفنی با آنها جهت ثبتنام در آزمون و بهرهمندی از خدمات آزمونهای آزمایشی گاج. 2- پیش ثبت نام به صورت اینترنتی: https://azmoon.gaj.ir/Home/PreRegister روش ثبت نام اینترنتی آزمون های گاج دانش آموزان هر یک از مقاطع تحصیلی برای پیش ثبت نام و شرکت در آزمونهای آزمایشی گاج باید به آدرسazmoon.gaj.ir مراجعه نمایند. داوطلبان لازم است برای پیش ثبت نام آزمونهای سراسری گاج به صورت زیر عمل کنند: مراجعه به سایت azmoon.gaj.ir وارد کردن نام و نام خانوادگی وارد کردن شماره تماس وارد کردن کد ملی انتخاب استان دانش آموز انتخاب نمایندگی شهر مورد نظر انتخاب پایه تحصیلی دانش آموز تایید و ثبت اطلاعات بعد از انجام این مراحل پیامکی حاوی متن زیر برای شما ارسال خواهد شد: سلام به جمع ما خوش اومدی مشاورت در اولین فرصت باهات تماس میگیره آزمون های سراسری گاج بعد از طی کردن این مراحل با شما تماس خواهند گرفت و برای ثبت نام فرزندتان شما را راهنمایی خواهند کرد. دقت داشته باشید ثبت نام حضوری در نمایندگی شهرتان اولویت بالاتری برای ثبت نام دارد. روند ثبت نام حضوری در نمایندگیهای گاج ثبت نام در آزمونهای گاج مراحل بسیار آسانی دارد و شما میتوانید در کمتر از 15 دقیقه مراجعه حضوری، ثبت نام خود را قطعی کنید. نکتهای که در اینجا دارای اهمیت است این است که آدرس نمایندگی مورد نظر خود را از قبل پیدا و مقطع و پایه تحصیلی فرزندان را انتخاب کنید. زمانی که شما برای ثبت نام به نمایندگی گاج شهر خود میروید ابتدا فرمی که حاوی اطلاعاتی از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، مقطع تحصیلی و ... به شما داده میشود و شما اطلاعات خود را باید به صورت کاملا دقیق در آن وارد کنید. بعد از پر کردن فرم، همراه با آن باید مدارک زیر را به واحد ثبت نام تحویل دهید: عکس4*3 دانش آموز نامه اشتغال به تحصیل از طرف مدرسه رتبه کلاسی دانش آموزش( شامل تخفیف میشود اگر جزو سه نفر برتر باشد) بعد از تکمیل مدارک و فرمهای مربوطه و تحویل آنها به واحد ثبت نام شما دانش آموز گاج محسوب میشود. بعد از ثبت نام برای شما مشاوری در نظر گرفته میشود و شما به کمک مشاور خود از خبرهای مختلف و راهنمایی درسی میتوانید کمک بگیرید. خبر رسانی اینکه محل برگزاری آزمون و و نحوه شرکت شما در آزمون به چه نحو است از طریق مشاور مخصوص شما انجام میشود. نحوه پرداخت مبلغ ثبت نام آزمون های گاج پرداختها بسته به نمایندگی هر شهر میتواند شیوه متفاوتی داشته باشد و برای اطلاعات دقیق بهتر است از نمایندگی شهر خود سوال کنید. در این مقاله نحوه پرداخت مبلغ شرکت در آزمونهای گاج در نمایندگی نیشابور را مورد بررسی قرار میدهیم. نقدی پرداخت نقدی برای هر دانش آموز بهترین و به صرفه ترین نوع پرداخت است! در این نوع پرداخت شما همان ابتدا تمام مبلغ شرکت در آزمون را برای واحد ثبت نام واریز میکنید و 10 درصد کل مبلغ برای شما به عنوان تخفیف کسر خواهد شد. این تخفیف به علاوه تخفیفهای دیگر از جمله تخفیف عیدانه اعمال میشود و شما علاوه بر پرداخت کمتر، هدایای ارزنده و زیادی دریافت خواهید کرد. قسطی در این نوع پرداخت شما مبلغ کل را به چند شکل متفاوت پرداخت خواهید کرد. میتوانید 25 درصد مبلغ را نقد و مابقی آنرا در چند قسط( چک یا سفته) پرداخت کنید. این اقساط باید قبل از پایان آزمونها تمام شود. در نوع دیگر میتوانید به مبلغ کل آزمونها چک ضمانتی را تحویل بخش مالی بدهید و تمام مبلغ برای شما به صورت قسطی طراحی شود. نمایندگی گاج نیشابور در گاج نیشابور ما سعی بر این داشتیم که بهترین امکانات را برای شما عزیزان فراهم کنیم تا بتوانید برای فرزندان خود بهترین شرایط تحصیل را فراهم کنید. تخفیفات بسیار، امکانات متنوع و نحوه پرداخت آسان برای تمامی اقشار از اهداف اصلی ماست. شما میتوانید با داشتن کد زیر و مراجعه حضوری به نمایندگی گاج نیشابور از تخفیفات عیدانه گاج و بن تخفیف 50 درصدی استفاده از امکانات گاج نیشابور بهره ببرید! EYD1402 به کمک این کد تخفیف شما میتوانید تا سقف 30 میلیون ریال از خدمات متنوع گاج نیشابور از جمله خرید کتاب، لوازم تحریر، و... استفاده کنید و پکیج کاملی برای موفقیت درسی خود را فراهم کنید. بیشتر بخوانید ...
خدمات گاج نیشابور خدمات گاج نیشابور انتشارات گاج از 12 شهریور 1381 آغاز به کار نمود و تاکنون توانسته بیش از 1500 عنوان کتاب از مقاطع پیشدبستان تا دانشگاه را تالیف و روانهی بازار کتب آموزشی کشور نماید. نشر گاج با حدود دو دهه فعالیت درخشان خود در این زمینه توانسته به شعار خود که برقراری عدالت آموزشی برای همهی دانشآموزان بوده برسد. فعالیتهای عمده انتشارات بین المللی گاج در سه زمینهی کتاب های کمک آموزشی، آزمون های سراسری و اپلیکیشنهای آموزشی متمرکز میشود. کتاب های گاج امروزه از پرطرفدارترین کتاب های کمک درسی در بازار بهشمار میآید. عرصهی فرهنگی دیگری که گاج در آن فعالیت دارد، برگزاری آزمونهای سراسری در کشور برای تمامی پایهها و مقاطع است (از چهارم دبستان تا دوازدهم). از مزیتهای آزمونهای سراسری گاج نیز میتوان به شباهت سؤالات آن با تستهای کنکور سراسری، آزمونهای ورودی مدارس خاص و... نام برد. گاج نیشابور گاج در اکثر شهرهای کشور عزیزمان نمایندگی دارد که باعث راحتی دانش آموزان در خرید کتابها، شرکت در آزمون و استفاده از خدمات این مجموعه میشود. در شهر نیشابور نیز نمایندگی این مجموعهی بزرگ قرار دارد که امکانات بسیار زیادی را در اختیار دانش آموزان قرار میدهد. این موسسه مجموعهای کامل از خدمات آموزشی را برای دانش آموزان عزیز فراهم کرده و با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت در اختیار همگان قرار داده است.برای استفاده از این امکانات میتوانید در دو شیفت صبح و عصر، به صورت حضوری به گاج نیشابور واقع شده در پانزده خرداد 38 مراجعه کنید.امکانات این مجموعه شامل آزمون،مشاور،فروشگاه کتاب و لوازم تحریر می باشد. آزمون های گاج نیشابور گاج نیشابور طبق برنامه جامع انتشارات گاج، آزمون برگزار میکند و نظم و مشابه بودن شرایط آزمونها با شرایط آزمونهای سراسری در اولویت کار این موسسه بوده است. همانطور که در قبل گفته شد گاج نیشابور سعی بر این داشته تعداد زیادی از آزمونها را در مکان کنکور سراسری از جمله دانشگاه آزاد واحد نیشابور برگزار کند تا بدین وسیله، دانش آموزان با محیط اصلی آزمون خود آشنا شوند.هر آزمون نسبت به رشته دانش آموز زمان متفاوتی دارد و دانش آموزان نیشابوری پس از آزمون میتوانند برای دریافت پاسخنامه به دفتر گاج نیشابور مراجعه کنند و میزان درستی و غلط بودن جوابهای خود را مورد سنجش قرار دهند. کتاب فروشی گاج نیشابور موسسه گاج نیشابور در کنار خدمات متنوع، فروشگاهی کامل برای دانش آموزان است و شما با مراجعه حضوری به گاج نیشابور میتوانید از کتابهای بینظیر آن بهره ببرید.تمام کتابهای انتشارات گاج از جمله سری کتابهای میکرو طبقه بندی، ای کیو، کلاغ سپید و... و حتی کتابهای مطرح از انتشارات دیگر را از گاج نیشابور تهیه کنید. گاج نیشابور بیش از 10 دسته از کتابهای انتشارات گاج از مقطع ابتدایی تا دبیرستان را به طور کامل پوشش میدهد.کتابهای ما مستقیم از مرکز انتشارات گاج به دست ما میرسد و علاوه بر سالم بودن، تخفیفات بینظیر دورهای بر آنها اعمال می شوند. شما میتوانید علاوه بر ثبت نام در آزمونها، کتابها را با بن تخفیف 50 درصدی که در پایان مقاله وجود دارد تهیه کنید. خدمات آموزشی گاج نیشابور گاج نیشابور تلاش کرده است تا بهترین خدمات آموزشی را برای دانش آموزان عزیز نیشابوری فراهم کند تا در بالاترین کیفیت بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند و بهترین نتیجه را در کارنامه نهایی خود مشاهده کنند.در راستای این هدف، گاج نیشابور شبکهای کامل را میان دانش آموز، مشاور برقرار کرده و شما به کمک آن میتوانید به بهترین شکل ممکن تحصیل کنید و نتیجه بگیرید. شما میتوانید هم زمان که در آزمونهای آزمایشی گاج شرکت میکنید با تخفیف بینظیر 50 درصدی کتابها را تهیه کنید .در کنار تمام این خدمات یک مشاور همیشگی برای شما وجود دارد که برای بهتر کردن و بالا بردن بازده درسی خود میتوانید از مشاور خود سوال کنید.در کنار تمام این خدمات بینظیر، شما میتوانید انواع دفتر، کلاسور، مداد، خودکار و... را از فروشگاه لوازم تحریر گاج با تخفیفات بسیار متنوع و ارزنده خرید کنید و مناسب ترین وسایل برای آزمون و درس خواندن خود را تهیه کنید. آدرس گاج نیشابور گاج نیشابور در خیابان 15 خرداد و در 15 خرداد 38 واقع شده و شما عزیزان درتمامی روزها بجز روزهای تعطیل رسمی میتوانید به شعبه ما از تمام خدمات گاج استفاده کنید.اگر شما نیز قصد شرکت در آزمونهای گاج را دارید با داشتن کد زیر در زمان مراجعه به موسسه مشمول دریافت تخفیف 50 درصدی در استفاده از تمامی خدمات گاج شوید!! Eyd1402 این تخفیف برای تمامی مقاطع و فقط تا پایان سال است و برای استفاده از این تخفیفات و ثبت نام در آزمونهای گاج هرچه زودتر به صورت حضوری به گاج مراجعه کنید. بیشتر بخوانید ...
اهمیت مکان آزمون مکان آزمون های گاج نیشابور در چند سال اخیر رشد روزافزون اهمیت کنکور برای دانش آموزان حتی والدین را نیز درگیر خود کرده است. این مشغلهها و درگیریهای ذهنی باعث شده است که خانوادهها برای اطمینان بیشتر از موفقیت فرزندشان در آزمون سراسری کنکور به آزمونهای شبیهساز و آزمایشی روی بیاورند. اما موضوع تنها به اینجا ختم نمیشود. مبحث کنکور شامل فاکتورهای کلیدی بسیاری مانند نوع سوالات , محیط فکری درسی و مکان آن میشود. اهمیت مکان آزمون مکان آزمون یکی از مواد مهم لیست دانش آموزانی است که میخواهند در آزمونهای آزمایشی شرکت کنند. دغدغه محل برگزاری آزمونهای آزمایشی و تطبیق آن با آزمون سراسری کنکور یکی از فاکتورهای اساسی در انتخاب خانوادهها و خود دانش آموز است. خانوادهها و خود دانش آموز ترجیح میدهند در فضایی این آزمونهای آزمایشی برگزار شوند که در آن آزمون سراسری کنکور نیز برگزار میشود. در گاج نیشابور به این شکل تلاش شده است تا محل برگزاری آزمونهای آزمایشی گاج با آزمون سراسری کنکور تطابق داشته باشد. هر ساله در گاج نیشابور محلهایی مورد بررسی قرار میگیرد که بیشترین احتمال را در برگزاری کنکور در آنها وجود دارد. در هنگام برگزاری کنکور دانش آموزی که قبلا بارها و بارها در فضای کنکور قرار گرفته باشد بسیار با یک دانش آموز بدون تجربه در این زمینه متفاوت است. مکان نشستن در هنگام درس خواندن یکی از فاکتورهای مهم و اساسی که خانوادههای توجه زیادی به آن دارند محیط آرام و مناسب برای درس خواندن است. به این منظور هر خانواده تلاش خود را میکند تا با فراهم کردن چنین فضایی برای فرزند خود درصد موفقیت وی را در آزمون سراسری کنکور افزایش دهد. عادات مهم موقع درس خواندن حال که با عامل مهم فضا و مکان در محیط آزمون و محیط درس خواندن دانش آموز آشنا شدیم نحوه صحیح درس خواندن دانش آموز را نیز اندکی بررسی کنیم. ۱. پیش خوانی در مرحله پیش خوانی دانش آموز قبل از هر چیز به سراغ سرتیترها و موارد اصلی یک درس میرود و به عبارتی تورقی سریع و کوتاه در این زمینه خواهد داشت. این موضوع باعث میشود تا ذهن خواننده مطلب با مفاهیمی که قرار است یاد بگیرد کاملا آشنا شود. ۲. طرح سوال در دنیای علم پرسیدن یکی از مهم ترین عاملهای پیشرفت است.هنگامی که یک شخص درباره چیزی سوال یا پرسشی داشته باشد آن مطلب در ذهن آن فرد پررنگتر میشود. در نتیجه پس از مرحله پیش خوانی , مرحله طرح سوال مرحله در ذهن دانش آموز درس را مهمتر و حیاتیتر جلوه میدهد. ۳. روخوانی و مطالعه در این مرحله دانش آموز در کنار یادداشت برداری نکات بسیار کلیدی درس، شروع به خواندن درس میکند. در این مرحله دانش آموز ملزم به حفظ مطالب درس نیست و صرفا نکات درس را یا یادداشت و یا هایلایت میکند. ۴. فکر کردن در این مرحله دانش آموز دوباره و مجددا شروع به خواندن درس مدنظر میکند. تفاوت این مرحله با مرحله قبل در این موضوع است که دانش آموز در رابطه با مطالب خوانده شده تصویرسازی میکند و سعی میکند بین اجزای درس ارتباطهای نهفته شده را پیدا کند. ۵. حفظ کردن مرحله شیرین حفظ کردن همیشه جزو چالشی ترین و حیاتی ترین مرحلهها در دوران تحصیل هر دانش آموز است. در این مرحله دانش آموز مطالب درس مدنظر را مطالعه میکند و وقت خود را به حفظ کردن آن مطالب میپردازد. کیفیت این مرحله از درس خواندن با کیفیت درس خواندن در دو مرحله قبلی ارتباط مستقیم دارد. ۶. مرور کردن درس خواندن و حفظ کردن آن همیشه به این معنی نیست که دانش آموز مطالب را برای مدت طولانی ای یاد میگیرد. بلکه کاملا در تناقض با این موضوع ذهن دانش آموز بعد از گذشت مدت کوتاهی شروع به فراموشی میکند. اگر دانش آموز در این مرحله سستی کند تمامی تلاشهای او در مراحل قبل از بین میرود. لازم به ذکر است اولین مرور در هر درسی در زیر ۲۴ ساعت باید صورت بگیرد. مراحل جانبی که به درس خواندن شما کمک میکند درس خواندن در دوران کنکور بسیار مهم است ولی یک دانش آموز نباید از خود غافل شود. روحیات دانش آموزان در زمان درس خواندن ارتباط بسیار مستقیمی بر نتیجه و یادگیری آن فرد دارد. مشاوران خبره گاج در این رابطه فعالیتهای مختلفی را پیشنهاد میدهند. ورزش کردن ورزش کردن در طول زندگی یک انسان یک مرحله اساسی و مهم است. یک انسان در طول هفته باید زمان کافی برای ورزش کردن را داشته باشد و به طور مستمر ورزش کند. ورزش کردن با ایجاد جریان گردش خون باعث فهم بهتر مطالب در درس خواندن نیز میشود. همچنین فعالیت فیزیکی جمعی میتواند تاثیر بسیار زیادی بر روحیات محصل بگذارد. کتاب خواندن مفهوم کتاب خواندن در اینجا به معنی درس خواندن نیست. یک دانش آموز باید بتواند بین درس خواندن و رسیدن به کنکور , به رشد فردی خود نیز کمک کند. او باید بتواند با خواندن کتابهای غیر درسی مختلف در این دوران علاوه بر افزایش اطلاعات عمومی , ذهن خود را کمی آرام کرده و به خود استراحت بدهد. برنامه ریزی کردن برنامه ریزی کردن یک مرحله جانبی نیست. بیشتر میتوان آن را یک مرحله اساسی در طول تحصیل تلقی کرد که بسیاری از دانش آموزان را در این دوران دچار سردرگمی میکند. اگر دانش آموزی به طور مثال در آزمونهای گاج ثبت نام کند میداند که در چه تاریخی باید چه محتوایی را بخواند و مشاور او نیز در این مسیر او را راهنمایی میکند. اما یک دانش آموز اگر در این زمینه مشکل دارد حتما باید از یک مشاور درسی کمک بگیرد. نتیجه گیری دوران عید نزدیک شده و بسیاری از دانش آموزها از این دوران به عنوان یک دوران کلیدی یاد میکنند. دانش آموزانی که در این دوران بتوانند در یک فضای آرام به صورت صحیح و منظم درس بخوانند و محتواهای درسی را مرور کنند بسیار از دیگر دانش آموزان پیشی میگیرند. در این مسیر گاج نیز سعی کرده است با آزمونهای آزمایشی و خدمات آموزشی خود کیفیت این درس خواندن را تا حد زیادی افزایش دهد. به این منظور تخفیفی برای شما در این دوران در نظر گرفته شده است که شما با مراجعه حضوری به دفتر گاج واقع در پانزده خرداد ۳۸ میتوانید از این تخفیف بهره مند شوید. این تخفیف تا پایان سال 1401 وجود دارد و در سال بعد این تخفیف تمام و نرخ جدید برای آزمونها در نظر گرفته خواهد شد. کد تخفیف:Eyd1402 بیشتر بخوانید ...
اقلام لازم سر جلسه آزمون و انواع مداد روز کنکور قطعا یکی از بزرگ ترین و حیاتی ترین روزهای هر دانش آموزی است که بیوقفه زمان خود را سالها برای آن گذاشته است. در این روز نتیجه چندین و چند ساله هر دانش آموز به واقعیت میپیوندد و هرکس میتواند با توجه به میزان تلاش خود ثمرهی زحمتهای فراوان خود را ببیند. در نتیجه وسایل مناسب آزمون یکی از حیاتی ترین چیزهایی است که هر دانش آموز لازم دارد داشته باشد تا بتواند با کمک آنها کنکور و هر آزمون دیگری را با موفقیت به پایان برساند. اقلام لازم سر جلسه آزمون 1.مداد نرم 2.پاک کن 3.مداد تراش 4.کارت ملی 5.کارت ورود به جلسه 6.سنجاق 7.ساعت مچی 8.بطری آب و شکلات 9.دستمال کاغذی در بین این وسایل مداد و پاک کن مناسب بسیار مهم و حیاتی هستند که انتخاب نوع مناسب آن در هر آزمونی میتواند به شما کمک شایانی کند. مداد مناسب قطعا پس از سالها تحصیل در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان انتخاب مداد برای هر دانش آموزی کار سخت و دشواری نیست. هدف ما نیز در این مقاله این است که بتوانیم با گفتن نکاتی در رابطه با انواع مداد به شما در این زمینه کمک کنیم. ۱.درجه سختی و نرمی نوک مداد قطعا برای پر کردن جاهای خالی تست شما نیاز به مدادی دارید که به سطح کاغذ آسیبی وارد نکند. به همین منظور شما باید از مدادی استفاده کنید که نوکی نرم داشته باشد. در دسته مدادها دو نوع H و B بسیار محبوب هستند. در واقع درجه سختی و نرمی مداد را با H و B اندازه میگیرند. به این ترتیب هر چه مقدار عدد کنار H بیشتر باشد سطح نوک مداد سخت میشود. و هر چه عدد B بیشتر باشد، نرمی نوک مداد بیشتر میشود. مداد HB نیز در بین مدادها از سختی و نرمی متعادلی بهره میبرد. عدهای معتقدند میتوان از مداد HB در جلسه آزمون استفاده کرد. ولی به نظر میرسد بهترین گزینه برای رفتن سر جلسه آزمون مداد B2 باشد. ۲.نوک پهن مداد هر خانه خالی تست چند میلی متر پهنا دارد در نتیجه شما باید مدادی را انتخاب کنید که علاوه بر سطحی نرم دارای نرم نیز باشد. این مداد میتواند هم به سرعت تست زنی شما کمک کند هم رد آن در برگهی پاسخنامه تان کمتر باقی میماند. ۳.قطر مداد همهی ما میدانیم که مدادهای فانتزی در بازار معمولا با قطرهای کمتر یا بیشتر از حد مجاز ارائه میشوند. این مدادها معمولا دست را در زمانهای طولانی خسته میکنند و برای جلسه آزمون توصیه نمیشوند. همچنین در مدادهای فانتزی درجه سختی و نرمی مداد مشخص نیست. در نتیجه شما باید مدادی را انتخاب کنید که دارای قطری استاندارد و نوکی نرم باشد. ۴.سهولت در پاک کردن رد مداد چیزی که واضح و مشخص است این است که شما در هر آزمون تنها یک برگهی پاسخنامه در اختیار دارید. اگر این برگهی پاسخنامه به هر دلیلی پاره شود و آسیبی به آن وارد شود شما فرصت خود را در آن آزمون از دست میدهید و تلاشهای شما به کل نابود میشود. شما باید مدادی انتخاب کنید که حتی اگر گزینه ایی را اشتباه وارد کردید و قصد تغییر گزینه را داشتید به راحتی پاک شود. با این انتخاب این مداد شما هم میتوانید به راحتی گزینه مد نظر خود را انتخاب کنید و هم به برگه پاسخنامهتان آسیبی وارد نکنید. ۵. زوایای بدنهی مداد معمولا آزمونهایی که دانش آموزان در آن شرکت میکنند 3 الی 4 ساعت زمان میبرند. به همین منظور شما باید از مدادی استفاده کنید که کمترین فشار را به دستان شما وارد کند. مدادهایی که بدنه گرد و بدون زاویه و انحنایی دارند معمولا در مدت طولانی میتوانند بیشترین فشار را به دستان هر دانش آموز وارد کنند. در نتیجه شما باید از مدادهایی استفاده کنید که چند وجهی باشند. این مدادهای چند وجهی معمولا بین 6 الی 8 وجه دارند. در انتخاب این نوع مداد نیز باید دقت لازم را داشته باشید. به این نکته نیز توجه داشته باشید که مدادهای چند وجهی نباید دارای نقاط تیز و آزاردهنده در سطح خود باشند. مداد اتود تست زنی تا اینجای مطلب اطلاعات کاملی در رابطه با مداد مناسب به شما دادیم. ولی جز مداد مناسب ناشران لوازم تحریر به فکر تولید مداد اتود مناسب آزمون نیز بوده اند. این نوع مداد اتود دارای نکات بسیار مثبتی است که در ادامه مقاله به آن اشاره میکنیم. پهنای 2 الی 3 میلی متری نوک مداد اتود یکی از مهم ترین ویژگیهای مداد اتود مناسب برای تست زنی سطح نسبتا پهن آن است. این سطح پهن به دانش آموز اجازه میدهد تا در سریع ترین زمان ممکن بدون هیچ مشکلی تستزنی کند. درجه نرمی B2 همان طور که در بالای مقاله به آن اشاره کردیم بهترین درجه نرمی برای مدادها B2 است. با توجه به همین موضوع مداد اتودهای تست زنی نیز از همین درجه نرمی برخوردار هستند. سهولت در استفاده مداد اتود در کل نیازی به تراش ندارد و میتوان به راحتی با تعویق سری مجددا از آن استفاده کرد. یکی از دلایل مهمی که شهرت مداد اتود را در سالهای اخیر بیشتر کرده است حفظ فرم نوشته و سهولت در استفاده از آن است. اگر ساکن شهر نیشابور هستید میتوانید این محصولات را از فروشگاه گاج نیشابور با بهترین تخفیف خریداری کنید. همانطور که میدانید با شرکت در آزمونهای گاج قبل از عید، یک بن تخفیف 50 درصدی به شما اهدا میشود. شما میتوانید با این بن تخفیف از خدمات آموزشی، کتابهای گاج، سالن مطالعه و فروشگاه لوازم و التحریر گاج بهره مند شوید. همچین شما میتوانید با استفاده از کد عیدانه ای که در پایان مقاله قرار داده شده است از تخفیفهای خدمات گاج بهره مند شوید.این کد تخفیف فقط در صورت ارائهی حضوری قابل استفاده است. کد تخفیف:Eyd1402 بیشتر بخوانید ...
مسئولين و پشتيبان ها
حقدار

متوسطه اول و ابتدایی

مژدی

تمام پایه ها

صادقی

تمام پایه ها

اسحقی

تمام پایه ها

عشقی

تمام پایه ها

زهدی

تمام پایه ها

عاشوری

تمام پایه ها

شعبانی راد

تمام پایه ها

شکوهیان

رشته تجربی

حسینی

تمام مقاطع

موسوی

رشته علوم انسانی

حسینی منش

تمام پایه ها

گالری تصویر نمایندگی
تصویری برای گالری آپلود نشده است!!

آزمون های سراسری گاج فعالیت رسمی خود را از سال 1388 با هدف توسعه ی عدالت آموزشی آغاز نموده و در تلاش است با برگزاری آزمون های هدفمند، طراحی سوالات استاندارد و با کیفیت، تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
خوشبختانه این مهم با کسب رتبه های برتر و تک رقمی در کنکور سراسری و همچنین پذیرفته شدن دانش آموزان در آزمونهای ورودی مدارس تیزهوشان و مدارس خاص، تا حدود زیادی محقق شده است.

بیشتر بدانید...